Offentlige formål og erhverv ved Mariagervej/Asavænget, Randers NV

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til Lokalplan 737 – Offentlige formål og erhverv ved Mariagervej/Asavænget, Randers NV samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljørapport.

Erhvervs- og planudvalget vedtog den 19.05.2022 Forslag til Lokalplan 737 med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering/miljøkonsekvensrapport til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 737 omfatter et område ved Mariagervej/Asavænget i det nordlige Randers.

Planen giver mulighed for, at opføre bebyggelse som kan an­vendes til offentlige formål (herunder kulturelle og religiøse formål) samt kontor- og serviceerhverv.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der giver mulighed for en større udvidelse af den eksisterende bygning på Mariagervej 117. Der gives mulighed for bebyggelse med et maksimalt fodaftryk på ca. 2900 m2

Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der sikrer, at bebyggelsen indpasses i forløbet langs Mariagervej blandt andet med en byg­ningshøjde på maks 10 meter og beplantning langs Mariagervej og Asavænget.

Der er tale om en sammensat bebyggelse med varieret facadeudtryk. Derfor giver lokalplanen mulighed for flere forskellige materialer, der på forskellig vis kan være med til at indpasse arkitekturen i nærmil­jøet.
Det er vigtigt, at bebyggelsens facade mod Mariagervej fremstår åben og inviterende, da det vil medvirke til at give liv til bygaden og samtidig synliggøre nogle af de aktiviteter, der er inde i bygningen.
Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om, at der skal etab­leres en synlig hovedindgang og et ankomstareal, som rækker ud til Mariagervej og derved både skaber visuel og fysisk forbindelse.

Miljøvurdering

Erhvervs- og planudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 21.06.2022.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

3 svar
- Blanketnummer: 31745

Høringssvar fra Frikirken Randers vedrørende lokalplanforslag 737

Vi ønsker at bevare nuværende pylon og på sigt eventuel få den lavet elektronisk. Vi ønsker også mulighed for at kunne opsætte en eller anden form for skiltning på bygningen. Vi har behov for at gøre opmærksom på gudstjenester og arrangementer på en synlig placering, der kan ses fra vejen. Det vil være meget utilfredsstillende hvis ikke dette krav kan imødekommes. Vi ser ikke, at bygningens arkitektur kan redegøre for Gudstjenester, påskeshow, foredrag, onsdagscafé, familienetværk, sprogcafé mv. Kirkebygningen er ikke kun et gudstjenestehus, men et sted hvor der vil foregå mange forskellige, sociale, kulturelle – og kirkelige arrangementer. Vi har behov for at kunne præsentere arrangementer og aktiviteter på samme måde som fx Randers kommune eller Arena Randers gør det ved hovedvejene, eller som Værket og Randers Teater gør det lidt længere nede af Mariagervej.

Som vi ser det indskrænker lokalplansforslaget de muligheder Randers kommunes skiltepolitik giver, og vi ønsker at fastholde disse muligheder.

Vi har derfor set lidt nærmere på Randers kommunes skiltepolitik. Administrationsgrundlag (forkortet AG), som må være grundlaget for de foreslåede lokalplanbestemmelser om skiltning.
Ifølge AG side 22 er administrationsgrundlaget opdelt i 6 områdetyper (Midtbyer - Centerområder – Erhvervsområder – Offentlige områder – Boligområdet og landsbyer – Åbent land). 
Lokalplanforslag  737 har til formål at sikre  (§ 1.1.) at området må anvendes til offentlige formål, kontor og serviceerhverv. Frikirken Randers må være i kategorien, «Offentlige formål», hvilket også fremgår af lokalplanforslagets §  3.1:  «...offentlige formål, så som kulturelle (og religiøse) institutioner...»
Når det forventes, at Frikirken Randers vil fylde hele lokalplanområdet, bør reglerne for skiltning i lokalplanen muliggøre, at der kan tages udgangspunkt i AG´s regler for skiltnining i områder til offentlige formål, når der skal gives konkrete tilladelser til skiltning ved Frikirken Randers. (Det er muligt, at lokalplanen også skal formuleres således, at der tages udgangspunkt i AG´s regler for erhvervsområder, hvis der af en eller grund ikke bliver opført en kirke, men i stedet for kontor- og serviceerhverv, som lokalplanen giver mulighed for.)

Af AG´s regler for skiltning i områder for offentlige formål (side 48 - 49) fremgår blandt andet:

 • «Hovedprincippet er – som ved erhvervsområder – at der ved hver institution/virksomhed er mulighed for at opsætte 1 skilt på facaden og et fritstående skilt.
 • «Der må opsættes 1 fritstående skilt eller 1 pylon på hver ejendom...»
 • «Der må ved hver ejendom opsættes op til 3 flagstænger...»

Disse muligheder for skiltning, som fremgår af AG, bør bevares og ikke indskrænkes i lokalplanen.

AG´s regler for Elektronisk og digital skiltning åbner mulighed for (side 35), at der i særlig tilfælde kan opsættes digitale skilte, både som facader og som fritstående skilte, herunder til brug for almen information fx. om kulturelle arrangemennter.  Ved Værket og ved Randers Teater er der opsat digitale skilte, der orienterer om de skiftende arrangementer, der forgår her. Der er helt åbentlyst behov for at disse kulturelle institutioner kan orientere om de skiftende arrangementer, der foregår her. Det ikke nok at bygningen fortæller, at her er en kulturel institution, der er offentlig tilgængelig. 
Værket og Randers Teater er omfattet af de samme bestemmelser i AG som Frikirken Randers, og det er derfor vores opfattelse, at der – blandt andet ud fra en lighedsbetragtning -  skal være mulighed for, at der efter konkret ansøgning kan gives tilladelse til en eller anden form for skiltning ved Frikirken Randers, som fortæller om skiftende arrangementer.

På baggrund heraf har vi følgende konkrete kommentarer til de enkelte bestemmelser i lokalplanforslaget:

8.6 
Vi vil gerne have mulighed for at bevare den eksisterende Pylon langs Mariagervej - se vedhæftede billede, og også gerne sikre muligheden for at kunne skilte på bygningen, hvis vi ønsker det på et senere tidspunkt.

Vi ønsker mulighed for at søge om etablering af elektronisk skiltning på bygningen. Dette ser ikke ud til at være muligt som det afgrænses i pkt. 8.6. Vi mener, at kommunens skilteguide giver mulighed for det og ønsker denne begrænsning fjernet fra lokalplanen. 

Vi forestiller os også mulighed for skiftende bannere på facademuren.

§ 9 Ubebyggede arealer

Frikirken Randers ønsker at bevare eksisterende pylon, med navn og logo, som har stået langs Mariagervej i mere end 26 år. 

9.5 
På sigt ønsker vi at søge tilladelse til at sætte LED-skærm i denne pylon, som vi mener skilteguiden giver mulighed for jf. side 35. Vi synes det er en stor ulempe at det nævnes eksplicit i lokalplanens pkt. 9.5 at der ikke kan sættes LED-skærm op til vores skiftende arrangementer. 

Frikirken Randers 8920 Randers NV
- Blanketnummer: 31733

Risiko for problematiske trafikforhold

Den betragtelige udvidelse, som i følge lokalplan 737 planlægges af frikirken på Mariagervej, vil formentlig betyde en stærkt øget trafik til og fra frikirkens område, og det ses ikke i lokalplanen, at der er taget højde for det ved ind- og udkørslen på Mariagervej.

Allerede nu med det aktuelle aktivitetsniveau i frikirken kan det konstateres, at der jævnligt forekommer risikable trafikale situationer. Det kan ikke overraske i betragtning af, at Mariagervej er tosporet, og at biltrafikken ind mod byen derfor må bremse op eller helt standse, når nogen vil dreje til højre ind til frikirken. Hvis trafikken ved denne ind- og udkørsel forøges betragteligt, vil problemerne selvsagt også vokse - ikke mindst fordi antallet af gæster i frikirken ikke er jævnt fordelt men klumper sig sammen omkring de tidspunkter, der er forskellige arrangementer. Man kan derfor i de tilfælde forvente en særlig intens trafik.

Der er tre problemer, når et større antal frikirke-gæster i bil vil dreje til højre fra den stærkt trafikerede Mariagervej og ind på frikirkens område: For det første at de bagfrakommende biler må bremse eller stoppe. For det andet at risikoen for cyklisterne på den cykelsti, som bilisterne på vej ind til frikirken skal krydse, vokser. Og for det tredje at den komplicerede trafiksituation på stedet giver en forøget risiko også for de fodgængere, som benytter fodgængerovergangen over Mariagervej få meter fra ind- og udkørslen til frikirken.

Det bør derfor vurderes, hvad der kan gøres for at afhjælpe disse problemer. Enten ved foranstaltninger på Mariagervej eller ved, at ind- og udkørslen mod Asavænget gøres til den primære/eneste - eller måske noget helt tredje.

 

 

I øvrigt bemærkes med tilfredshed, at der i lokalplanen stilles krav til bygherren om afskærmning af den udendørs belysning, så den ikke generer de omkringboende. I øjeblikket består belysningen ved ind- og udkørslen på Mariagervej af led-lamper, som med ukristeligt skinnende koldt skær henlægger omegnen og genboernes stuer i et lys a la fabrikshal i dele af aften- og nattetimerne.

 

 

  Per Meldgaard 8920 Randers NV
  - Blanketnummer: 29032

  Handicaprådets kommentarer til Lokalplan 737

  Handicaprådets Lokalplansgruppe har følgende kommentarer til udvalgte punkter i Lokalplan 737.

  Denne plan gælder muligheden for tilbygninger til bygninger, der aktuelt har hovedindgang fra Mariagervej.
  Oversigtsplanen viser en mulig placering af parkeringspladser, og her er placeret 2 Handicapparkeringspladser (HCP) med indkørsel fra Asavænget. Disse pladser vil kun være i orden, hvis der er indgang til de nye tilbygninger fra denne side, da der ellers vil være forholdsmæssigt langt til indgangen.

  Ved hovedindgangen er der også vist HCP – heraf 1 stor. Handicaprådet mener, at man med fordel kan lave mindst 2 store pladser, da flere og flere handicapbiler er af minibustypen - og under alle omstændigheder må en lille bil godt holde på en stor, men omvendt kan de store biler have problemer med at holde på de små, fordi der dermed ikke længere er plads nok  til f.eks. lifte med udstigning i siden.

  Pkt. 5.4
  Her nævnes p-pladser, men intet om HCP. Det bør tilføjes.

  Pkt. 5.7
  Her nævnes belægninger. Handicaprådet vil gerne påpege, at græsarmering ikke er egnet til HCP (og er generelt et virkelig dårligt underlag for både kørestole og gangbesværede).

  Pkt. 9.3
  Undtaget fra dette bør være skiltning gældende for HCP, da det er vigtigt at skilte med disse – især hvis der fremgår særlige parkeringsregler for disse pladser.

  På Handicaprådets vegne

  Karina Hjorth
  Formand

   Handicaprådet 8960 Randers SØ