Skolebyggeri ved C. la Cours Skole i Randers

Høringen er afsluttet

Høring af Forslag til Lokalplan 723 – Skolebyggeri ved C. la Cours Skole i Randers

Forslag til Lokalplan 723 – Skolebyggeri ved C. la Cours Skole i Randers - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport.

Udviklingsudvalget vedtog den 18.11.2021 Forslag til Lokalplan 723 - med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 723 omfatter La Cour Skolens eksisterende skoleejendom på Jyllandsgade 16 -16A, tilhørende skolegård, samt Sennelsgade 16-18, som for nylig er blevet nedrevet.

Lokalplanens formål er at udlægge arealet til skoleformål samt at fastlægge byggeriets højde, placering og ydre fremtræden, så der sikres et byggeri af høj kvalitet, der tilpasser sig den omkringliggende bebyggelse i kvarteret.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres ny skolebebyggelse i 3-4 etager og skolebebyggelse i 1-3 etager i bebyggelsens baggård.

Lokalplanen fastlægger at nybyggeri skal opføres i blank mur med røde teglsten og tag i røde vingetegl eller rødorange skærmtegl, så der sikres sammenhæng til området og gadens eksisterende farvenuancer.  

Læs forslag til Lokalplan 723 her


Miljøvurdering

Udviklingsudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 21.12.2021

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 20146

Bemærkninger til "Forslag til Lokalplan 723" i 4 ugers offentlig høring

Side 11:

Lokalplantekst: Der anvendes i videst muligt omfang genanvendte teglsten, herunder teglsten fra de bygninger i området, der er nedrevet.

Bemærkning: Er der enighed om, at teksten skal forstås som: der benyttes, i videst muligt omfang, at benytte genbrugssten fra de bygninger, som er nedrevet fra tidligere ”Sennelsgade 16 og 18” (ikke benytte genbrugssten derudover), til facaden mod Sennelsgade og gavl mod nord (mod Sennelsgade)?

 

Side 14:

Lokalplantekst: Affald, Det skal sikres, at der er plads til at skolens affaldsproduktion kan udsorteres i relevante fraktioner, både nu og i fremtiden ved nedgravet affaldsmolokker ved Sennelsgade.

Bemærkning: Nedgravede affaldsmolokker ved Sennelsgade kræver etablering udenfor Skolens matrikel.

 

Side 16:

Lokalplantekst: 5.2 Der skal etableres 0,25 cykelparkeringsplads per elev og ansatte. Pladserne skal etableres i bebyggelsen.

Bemærkning: Der ønskes ikke indført krav i lokalplanteksten. Byggeriet opføres ikke med henblik på udvidelse af antallet af elever eller lærere, og eksisterende forhold må derfor betragtes som værende ok, da der ses på alle skolens lokationer som helhed. Der er i dag cykel-parkering bla. i kælder v. skolens hovedbygning Jyllandsgade 24.

 

Side 19:

Lokalplantekst: 8.22 I gårdrum skal gelænder/rækværk opføres i stål med lodrette balustre Gelænder/rækværk skal i farvesætning have en sammenhæng til den bagvedliggende facade.

Bemærkning: - Der bør være andre muligheder end stål (malet/farvet) – f.eks. Galvaniseret stål.

 

Side 20:

Lokalplantekst: 10.3 Der må ikke foretages terrænreguleringer over +/- 0,5 m på de enkelte grunde. Terrænreguleringer skal afvikles indenfor egen grund. Der må ikke terrænreguleres ud mod gaden ved Sennelsgade og Jyllandsgade, terrænet skal her følge det naturlige gadeniveau.

Bemærkning: Der graves ud på bygningens bagside (mod skolegård og mod nord) og etableres udvidelse af eksisterende stueplan og delvis kælder, som hænger sammen niveaumæssigt delvis pga. niveaufri adgang. Dette fordrer terrænbearbejdninger på mere end 0,5 m.

    C. La Cour Skole 8900 Randers C