Budget 2022-2025

Høringen er afsluttet

Høring af forslag til budget 2022-2025 for Randers Kommune

Den 2. september blev budgetforslaget for 2022-2025 præsenteret for Byrådet. Budgetforslaget kaldes også basisbudgettet og er direktionens forslag til et budget i balance for Randers Kommune.

Budgetforslaget sendes nu i offentlig høring frem til og med 16. september 2021.

Den 20. september behandler Byrådet budgetforslaget, som er 1. behandlingen. De politiske forhandlinger om dette forslag vil foregå d. 23.-25. september. Den 14. oktober vedtages budgettet endeligt til 2. behandlingen.

Forslaget til budget 2022-2025 kan findes her

Forvaltningen præsenterer altid et forslag til budget, som spænder over fire år. I Randers Kommune kaldes det for basisbudgettet. Et basisbudget tager afsæt i det budget, der blev vedtaget sidste år plus de økonomiske konsekvenser af beslutninger, der er truffet på byrådsmøder i løbet af det seneste år, og som rækker ind i årene efter. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen er også indregnet i basisbudgettet.  Samtidig har forvaltningen til opgave, at udforme et basisbudget i økonomisk balance.

Med andre ord er et basisbudget udtryk for et forslag til et budget med afsæt i de beslutninger og de vilkår, der allerede eksisterer. Det er et krav, at budgettet behandles to gange i byrådet. Ved den første behandling drøfter byrådet budgetforslaget. Ved 2. behandlingen drøfter byrådet budgetforslaget samt eventuelle ændringsforslag.

Imellem 1. og 2. behandling af budgettet pågår der politiske forhandlinger om ændringsforslag til basisbudgettet. Resultatet af forhandlingerne er en politisk budgetaftale. På baggrund af den politiske aftale tilretter forvaltningen budgettet. Det tilrettede budget bliver 2. behandlet af byrådet og herefter er det vedtaget, og dét, der er gældende. 

Alle har mulighed for at afgive høringssvar

Høringssvar kan kun afgives fra d. 3. september til og med d. 16. september 2021 via denne side. Høringssvar modtaget efter d. 16. september kommer ikke i betragtning. Alle kan afgive høringssvar.

Sådan afgiver du dit høringssvar

Du kan skrive høringssvaret i tekstfeltet eller vedhæfte et dokument. Du behøver ikke gøre begge dele, hvis teksten er identisk.

Bemærk: Hvis dit svar indeholder følsomme personoplysninger, bliver høringssvaret ikke offentliggjort på hjemmesiden. Høringssvaret bliver dog stadig fremsendt til Byrådet.

Følsomme personoplysninger er f.eks. helbredsoplysninger; race og etnisk oprindelse; politisk, religiøs og filosofisk overbevisning; fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. 

 Hvad sker der med høringssvarene?

Alle høringssvar bliver offentliggjort herunder (forventet inden for 2 hverdage). Hvis dit svar indeholder følsomme personoplysninger, bliver høringssvaret ikke offentliggjort på hjemmesiden.

Alle høringssvar inkl. svar med følsomme personoplysninger bliver fremlagt for Byrådet inden de politiske forhandlinger.

Ved spørgsmål, kontakt da Budgetkontoret på enten mail (budgetkontor@randers.dk) eller telefon (20153886 / 89151108).

Høringssvar

62 svar
- Blanketnummer: 16865

Høringssvar fra HMU medarbejder siden.

Høringssvar fra hoved MED-udvalgets medarbejder side til budget 2022

 

Vi har følgende kommentarer til budgetlægningen for 2022.

 

 • Der er ikke længere økonomisk begrundelse for, at den manglende prisfremskrivning fastholdes
 • Der er ikke længere økonomisk begrundelse for, at den vedvarende 0,5% reduktion af budgetterne fortsætter.

 

Men tiden er inde til at rette fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Vi oplever i stigende grad udfordringer på velfærdsområderne.

 

 • Vi anbefaler at politikerne drøfter hvordan, Randers kommunes arbejdspladser kan blive så attraktive, at vi i fremtiden kan tiltrække og ansætte tilstrækkeligt kvalificeret personale på de udfordrede områder.
 • Vi anbefaler ligeledes at politikerne samtidig drøfter, hvorledes Randers kommune kan

Skabe flere interessante og meningsfyldte stillinger og arbejdspladser, både på fagligt indhold og på vilkår for de ansatte, så vi kan fastholde de medarbejdere der allerede er ansat og samtidig også de som bliver ansat i fremtiden.

.

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Medarbejder siden i HMU

Næstformand Marianne Dalby møller.

  HMU 9550 Mariager
  - Blanketnummer: 16862

  Høringssvar Skolebestyrelsen Vestervangsskolen

  Se vedhæftet

  Skolebestyrelsen Vestervangsskolen 8920 Randers NV
  - Blanketnummer: 16836

  Jeg efterspørger drømme og visioner for ALLE børn

  Høringssvar Budget 2022-2025

   

  Jeg efterspørger I i Randers kommune har drømme og visioner for ALLE børn i vores skoler om det hedder almen eller specialskole, så skal de leve op til den fælles uddannelsespolitik

   

  I kommunens uddannelsespolitik fremgår det at: ”Vi vil, at alle børn og unge – uanset baggrund – sættes i stand til at klare sig godt både personligt, socialt og fagligt.” I skriver også i samme politik, at ”Vi vil investere i mennesker”.

   

  Høj faglighed og kvalitet i folkeskolen skal give alle børn og unge gode muligheder for at trives, for at udvikle sig og for at lære bedst muligt”. Det gælder også børn og unge med særlige behov.

   

  I har allerede beskåret Randers Specialskole med 50 millioner 35% af skolens budget siden 2017 og i overhovedet kan overveje endnu flere besparelse viser et mennesyn og en manglende omsorg der er dybt bekymrende.

   Rune Malland 8940 Randers SV
   - Blanketnummer: 16835

   Nej tak til flere besparelser

   Det er med stor frustration jeg ser at der er flere besparelser på vej til specialskoleområdet. Det er uanstændig at behandle børn sådan, børn som er sårbare og har andre forudsætninger og udfordringer for at ha et godt liv med trivsel. Det handler i bund og grund om trivsel for at kunne lære i skolen og i livets skole. At skifte faglærte ud med ufaglærte giver (selvfølgelig) en dårligere kvalitet i undervisningen og jeg synes ærlig talt at bunden ER nået.  Klasserne er blevet uoverskuelig store og den individuelle tilgang er ikke eksisterende. Børnene får nedsmeltninger og udvikler angst og andre psykiske lidelser, hvor RAMMERNE er altafgørende for at ændre den tilstand. Det er rammer som bliver dårligere og dårligere. De ødelægger børnene og deres familier.  Alle de her besparelser kommer til at koste meget dyrt på et senere tidspunkt, da al den mistrivsel ikke forsvinder af sig selv. Jeg finder det uanstændigt og frygter fremtiden for børnene og deres familier. Det gør mig trist og ked af det, at det her skal ske i et så rigt og velfungerene samfund som vores. I skal skamme jer ... 

    Trine Pedersen 8970 Havndal
    - Blanketnummer: 16833

    Kommentar til besparelser på Randers Specialskole

    Fortsatte besparelser på Randers Specialskole betyder, at børn og personales hverdag forringes i en grad, hvor det vil få store, negative konsekvenser for børnenes trivsel og forringelse af deres muligheder for en specialiseret og kvalificeret skolegang, undervisning og personlig udvikling på lige fod med børn i almenskolen. Det stigende antal børn, som f.eks. udvikler belastningsreaktioner og dermed ufrivilligt skolefravær i almenskolen, har i flere år været alarmerende – det ved man - og fra politisk side vælges fortsat at nedprioritere børn med handicap.   

    Børn med handicaps og diagnoser visiteres ofte for sent til Randers Specialskole, her har specialskolen – ligesom landets øvrige specialskoler – en ekstra ressourcekrævende opgave i at få disse børn tilbage til trivsel i skoleregi. En opgave, der forudsætter et højt specialiseret personale, med specialiseret viden om diagnoser, handicaps og funktionsnedsættelser. Flere besparelser resulterer i en stadig større andel af børn, som ikke afslutter specialskolen med muligheder for at kunne tage uddannelse, blive i stand til at være selvforsørgende, eller i hvert fald klare sig så godt som overhovedet muligt. Børn med funktionsnedsættelser og handicaps har brug for et helt særligt, højt kvalificeret specialskoletilbud, som ikke udvandes og afspecialiseres. De børn er også små mennesker, med rettigheder i forhold til skolegang og uddannelse på lige fod med jævnaldrende i almenskolen - deres rettigheder og retssikkerhed kompromitteres endnu mere, med flere besparelser og forringelser af specialskolen. 

    I Danmark anno 2021 møder vi efterhånden et negativt menneskesyn, - et negativt syn på børn, unge og voksne med handicap og funktionsnedsættelser, hvor der fra politisk side er et fåtal, som kæmper for handicappedes rettigheder og retssikkerhed i samfundet – det er der ikke prestige i – og det kan vi ikke være bekendt. 

     Bettina Saugstrup Götsche 8940 Randers SV
     - Blanketnummer: 16815

     Høringssvar til Budget 2022-2025, fra Landsforening Autisme.

     Landsforening Autisme ser med stor bekymring at igen i dette budget er store besparelser på specialskole området i Randers kommune. Med et land der mangler arbejdskraft, og hvor udgifterne til det specialiserede område stiger, er det trist at se hvordan den gruppe af elever, som folkeskolen ikke evner at undervise og rumme, ikke får den undervisning og støtte, som de har behov for. Disse elever få sværere ved at få deres ønsker om at bidrage til samfundet ved at arbejde, og blive så selvstændige som muligt, opfyldt. Dette betyder at der efter end skolegang, er behov for flere ydelser fra både jobcenter og socialområdet.

     Det er nogle fine målsætninger for almen skolen, i forhold til blandt andet fremmøde og trivsle for eleverne. Men det vil være rosværdigt at der var tilsvarende målsætninger for specialklasserne og specialskolerne. Det kunne fx være i forhold til hvor mange af de elever, som er normalt begavet der får en hel eller delvis 9 klasses afgangseksamen.

     Vi savner ambitioner for at skabe et specialskole tilbud i Randers kommune, som har rammerne til at skabe sunde og velfungerende unge mennesker. Dette kræver vilje fra Randers byråd.

      Landsforening Autisme 8920 Randers NV
      - Blanketnummer: 16811

      Høringssvar, Lokal Område-MED, Område Nord - Omsorgsområdet

      Lokal Område-MED for Område Nord har holdt møde mandag den 13. september 2021 og har følgende kommentarer til Budget 2022 - 2025:

      Generelt
      Omsorgsområdet er under et vedvarende stort økonomisk pres, hvilket bl.a. hænger sammen med, at vi skal levere et politisk fastsat serviceniveau til et stigende antal ældre med mere og mere komplekse plejebehov.

      Det er vigtigt at nævne, at omsorgsområdet igennem de seneste år har været igennem store omlægninger på mange områder. Området har implementeret en række store sparekrav. Sparekrav som følge af effektiviseringskravet men også som følge af de politisk vedtagne ændrede demografireguleringer.

      Demografi
      Område-MED henstilling til, at omsorgsområdet får tilført den fulde demografiregulering. På baggrund af at vi i Nord har ikke mindre end to specialiserede tilbud til mennesker med demens, vil vi gerne påpege, at prognoserne forudser en stor stigning i antallet af mennesker med demens. Demens er pt. den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark, hvilket understreger behovet både for pasning af borgerne og for aflastning af de pårørende.

      Dette skal ses i lyset af de øvrige udfordringer, omsorgsområdet står overfor med et stærkt stigende antal borgere over 85 år, mere og mere komplekse opgaver samt forskydninger i opgaveløsningen pga. udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

      Det er derfor af største vigtighed for Område-MED at understrege betydningen af, at Omsorgsområdet får tilført en demografi-regulering, der svarer til den reelle stigning i antallet af borgere.

      Prisfremskrivning
      Område-MED ønsker at udtrykke bekymring for, at den manglende prisfremskrivning af budgettet udhuler vores samlede service til borgerne. Vi har gennem lang tid været meget opmærksomme på indkøb, arbejdsgange mv, så vi har efterhånden kun ringe muligheder for fortsat at optimere på vores drift og service.

      Den manglende prisfremskrivning vil derfor ikke medføre effektivisering, kun udhuling af budgettet med deraf følgende serviceforringelser for borgerne.

      Rammebesparelser
      Effektiviseringskravet mv. medfører uundgåeligt forringelser i servicen til borgerne. Hvis Område-MED skal pege på konkrete tiltag, der evt. kan gøres, mener vi at der er et potentiale i at samle vores aflastningspladser på en enkelt adresse.

      Med baggrund i tidligere års vedtagne besparelser vil vi gerne påpege, at den reduktion, der ligger på Træningshøjskolen rammer hårdt, da det kun er 10 pladser, de i alt 500.000 fordeles over.

      Ydermere vil vi gerne gøre opmærksom på, at en konsekvens af lukning af aflastningsboliger er, at timerne til borgere i eget hjem vil stige yderligere. Det er omkostningstunge timer, da de ofte ligger på ubekvem tid. Dermed kan lukning af aflastningspladserne i sidste ende være en meget dyr besparelse.

       

      Ditte Bach Sørensen
      Formand

      Reiner Kristensen
      Næstformand

       

       

       Lokal Område-MED, Område Nord 8900 Randers C
       - Blanketnummer: 16810

       Høringssvar vedr. budget 2022 – 2025 fra medarbejdersiden i Arbejdsmarkedsa

       Se venligst vedhæftet dokument


       Med Venlig Hilsen
       Medarbejdersiden af Arbejdsmarkedsafdelingens MED- udvalg

       Arbejdsmarkedsafdelingen medudvalg 8900 Randers C
       - Blanketnummer: 16808

       Høringssvar Sektor-MED Sundhed

       Høringssvar vedr. budget 2022-2025 fra Sektor-MED Sundhedsområdet

       Sektor-MED Sundhedsområdet skal bemærke det følgende til budgetforslaget.

       Randers Kommunes sundhedspolitik skal sikre bedre sundhed og lighed i sundhed blandt borgerne. Sundhedsindsatsen opleves at gøre en forskel for borgerne i deres hverdag, om det handler om genoptræning af funktionsniveau, bistand til rygestop, at mindske overvægt, undgå alvorlige livsstilssygdomme, bedre tandsundhed mv.  

       Mangel på sundhed og lighed i sundhed koster liv, koster livskvalitet, koster social deltagelse og sammenhørighed, koster sygedage, koster deltagelse i arbejdslivet, koster tidlig pension mv. Der er mange negative effekter af manglende sundhed og lighed i sundhed. Den seneste Hvordan har du det? - undersøgelse, som regionen gennemførte i 2017 blandt borgerne i de 19 midtjyske kommuner af borgernes helbred, trivsel og sundhedsvaner, pegede generelt på en markant lavere grad af sundhed og lighed i sundhed hos borgerne i Randers Kommune, end blandt borgerne i de andre kommuner som et samlet hele. Vi ved, at antallet af borgere med kroniske sygdomme vil stige eksplosivt de kommende år, eksempelvis forventes der en fordobling på diabetesområdet af antallet af borgere. Det kalder på en kraftig prioritering af sundhedsområdet.

       Kommunen skal udarbejde en ny sundhedspolitik til foråret. Der kommer også resultaterne af en ny Hvordan har du det? - undersøgelse blandt borgerne i de midtjyske kommuner. Sektor-Med ser frem til en proces, der for alvor vil gøre en forskel for sundheden og ligheden i sundheden blandt kommunens borgere.  

       Bevillinger, der står til at udløbe

       Sundhedsplejen har siden 2014 tilbudt førstegangsfødende at deltage i Familieiværksætterne (FIV). Flere og flere familier er udfordret på at blive familie, og problemstillingerne spænder vidt lige fra mad og søvn til fødselsdepressioner. Nedlægges FIV vil det føre til flere behovsbesøg, flere hospitalsindlæggelser og flere sager til myndighedsafdelingen. Bevillingen på 1,5 mio. kr. årligt står til at udløbe ved udgangen af 2021.

       Der blev i budgettet for 2021-2024 i en 2 årig periode afsat 1,5 mio. kr. til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for borgerne. Sundhedspuljen er central for udvikling og afprøvning af nye sundhedsindsatser, herunder vital for det tværsektorielle samarbejde. Bevillingen står til at udløbe ved udgangen af 2022.

       De 2 bevillinger er afgørende vigtige, og Sektor-MED håber derfor meget, at de 2 bevillinger gøres varige. 

       Øvrige høringssvar sundhed

       Sektor-MED bakker op om høringssvarene fra enhederne i Sundhed - Sundhedsplejen, Sundhedsteamet, Rehabiliteringsenheden og Tandplejen.

       På vegne af Sektor-MED Sundhedsområdet: 

        

       Christina Breddam             Hanne Blaabjerg 

       Formand                             Næstformand 

        Sektor MED Sundhedsområdet 8900 Randers C
        - Blanketnummer: 16802

        Høringssvar til Budget 2022-2025

        Høringssvar vedr. budget 2022-2025, lokalt MED, socialområdets senhjerneskadeindsats

        Center for Voksen Handicap

         

        Lokalt MED i Center for Voksenhandicap, socialområdets senhjerneskadeindsats, har på ordinært møde d. 8.9.2021 behandlet budgetforslaget og fremsender høringssvar.

        Lokalt Med udtrykker bekymring om socialområdets underskud, der desværre ikke kun er aktuelt i Randers Kommune, men som fremført i materialet, fremstår som en landsdækkende udfordring.

        I Center for Voksenhandicap og dermed også på senhjerneskadeområdet har der gennem de sidste år været massive og proaktive foranstaltninger og initiativer, som har tilvejebragt en økonomi i balance på udførerområdet. Set i det lys, er det lokalt MED´s vurdering at det ikke længere er muligt at opretholde kvalitets- og serviceniveauet ved yderligere besparelser på området.

        Lokalt MED støtter derfor op om de tre investeringsforslag (Styrkelse af børnehandicapområdet, Flere matrikel-/murstensløse tilbud og Styrkelse af egne tilbud), som er beskrevet i budgetforslaget, der fremadrettet kan medvirke til at imødekomme borgernes behov og dermed forebygge at der senere opstår behov for dyre placeringer, fx i døgninstitutioner.

        Dette fordi, det kan ses i sammenhæng med Handicapplanernes intentioner om flere forebyggende indsatser hos borgeren på tværs af centre og forvaltninger. Effekten vil være, at støttebehovene kan håndteres når de opstår og understøtte borgeren i at udvikle sine mestringsevner med henblik på at undgå, at støttebehovet vokser og/eller blot overføres til andre områder.

        Lokalt Med udtrykker dog bekymring for, om den langsigtede effekt af investeringsforslagene udebliver, såfremt investeringsforslagene skal udmøntes indenfor de eksisterende rammer, der kan medvirke til at presse området yderligere og derved udhule effekten af de foreslåede investeringer. 

         

        Med venlig hilsen

        Lokalt MED i Center for Voksenhandicap, socialområdets senhjerneskadeindsats

         socialområdets senhjerneskadeindsats, Center for Voksen Handicap 8920 Randers NV
         - Blanketnummer: 16800

         Høringssvar fra SektorMED administrationens medarbejderside

          

         Randers Kommune ligger lavt med hensyn til udgifter til den centrale administration pr. indbygger.
         Vi er placeret som den billigste kommune i 6-by samarbejdet i forhold til administrative nettoudgifter pr. indbygger – både når der ses isoleret på administrative udgifter til sekretariater og forvaltninger og for de samlede administrative udgifter. På landsplan er vi den 9. billigste af 98 kommuner.

         Der er i budgettet stor fokus på velfærdsopgaverne. Opgaver som understøttes af administrative medarbejdere.

         Vi har følgende kommentarer til det fremlagte budgetforslag 2022-2025:

         • Vi foreslår, at fuld prisfremskrivning på serviceudgifter genindføres i 2022-2023 og fortsætter fremadrettet.
         • Vi foreslår, at det indarbejdede effektiviseringsbidrag på 0,5% årligt i 2022-2023 tilbageføres og fjernes fremadrettet

          

         Med venlig hilsen medarbejdersiden i SektorMED administration

          Medarbejdersiden sektorMED Administrationen 8900 Randers C
          - Blanketnummer: 16799

          Høringssvar medarbejdere Voksenhandicap-myndighed.

          Høringssvar er vedhæftet i dokumentet. 

          Kim Lund 8900 Randers C
          - Blanketnummer: 16796

          Fra Bestyrelsen i Dagtilbud Nordvest

          Se vedhæftning

          Bestyrelsen Dagtilbud Nordvest 8920 Randers NV
          - Blanketnummer: 16795

          Fra MED-udvalg i Dagtilbud Nordvest

          Se vedhæftning

          MED-udvalg Dagtilbud Nordvest 8920 Randers NV
          - Blanketnummer: 16794

          Høringssvar fra Sektor-MED, omsorg - medarbejdersiden

          Randers d. 16.09.2021

          Kære Randers Byråd.                                                                                                                                  

          Med inspiration fra rapporten fra Implement vil medarbejder siden i Sektor MED Omsorg gerne påpege følgende.

          Udgifterne til demensboliger i pleje og omsorg i Randers Kommune er lave i forhold til sammenlignelige kommuner. Vi er overbeviste om, at alle mellemmer af byrådet har interesse i, at de medborgere i Randers, der har brug for ekstra hjælp til at klare hverdagen, også får den bedste og mest værdige behandling.

          Det ansvar ved vi i vil leve op til i den kommende buget forlig, da vi selvfølgelig i Randers Kommune er bedre en gennemsnittet.

          Der er fra Byrådet, samt Omsorgsudvalget, politisk ytret ønske om at øge fordelingsmodellen på de specialiseret områder, Huset Nyvang, Landsbyen Møllevang og Terneparken.

          Vi er begejstret for debatten om, at der skal prioriteres på nogle af de svageste i vores samfund, hvor der er øget behov for omsorg og varme hænder i hverdagen.

          Men samtidig bliver vi også nødt til at sige, at det kræver en politisk prioritering, at de økonomiske midler følger med i en sådan beslutning.

          Som Implement rapporten viser, så bor 70% af de ældre med demens lignede symptomer, ikke i et specialiseret tilbud. Så der er en betydelig risiko for, at de vil blive glemt i en politisk besluttet omfordeling, der skal finansieres indenfor de nuværende økonomiske rammer i Omsorg.

          Hvis en sådan model skal give en mere retfærdig fordeling, så bør ressourcerne følge diagnosen, hvilket vil til gode se alle medborgere med demens, uden at vi skal gå på yderligere kompromis med andre målgrupper.

          I har i Randers nogen fagligt dygtige medarbejdere, der alle ønsker at gøre en forskel, men vi er svækket, og det bliver stadig svære at se vore ældre, deres pårørende og vores kollegaer i øjnene, når arbejdet udføres i et tempo, der slet ikke styrker omsorgen eller kvaliteten. Manglende investering i velfærden vil tvinge både os, og jer ud i endnu sværere valg. Vi har behov for, at budgetterne i Randers viser en attraktiv kommune, både som ansat og som borger.

          Når velfærd bliver til samlebåndsarbejde assioseres man til opbevaring, for jer er det måske tal på et papir, for os er det liv, der er levet, og på trods af alder og sygdom, liv der stadig leves.

          Den demografiske udvikling håber vi, i vil tage meget seriøst, vi ved der er massive udfordringer med rekrutteringen i Omsorg. Vi ser vores kollegaer og jeres medarbejdere der løber alt for stærkt. Sygefraværet er stigende, dette er et direkte udtryk for et utilfredsstillende arbejdsmiljø, som I, i sidste ende er ansvarlige for som øverste instans i Randers Kommune. Arbejdstidsaftalen er de seneste år blevet brudt oftere, brudt i forhold til for mange arbejdsdage i træk, manglende overholdelse af hviletidsregler og vagter der strækker sig langt over 12 timer i streg. Overtrædelser som jeres medarbejdere og vores kollegaer er med til at lave, samt bliver pålagt, fordi vores omsorgs gen og vores ansvarlighed, store fleksibilitet og vores moralske ansvar for vores fag og vores ældre medborgere ikke kan løses, hvis ikke vi gør det.

          Vi Tillids- og medarbejder repræsentanter i Sektor MED Omsorg ser en udvikling der peger på, at jeres medarbejdere på gulvet, er begyndt at søge andre arbejdspladser og andre kommuner i forsøget på at overleve i et fag, hvor vilkår, rammer og kvalitetsstandarder, ikke stemmer overens med de ressourcer der er til rådighed.

          Rekrutteringen er enormt vigtig, men fastholdelsen er alt afgørende. I er som borgere i Randers, folkevalgte politikere i byrådet og medmennesker i samfundet nødt til at prioritere og tage ansvar for, at forsøge at fastholde de medarbejdere vi allerede har.

          Implement undersøgelsen viser, at personaleomsætningen i Omsorg er over 25 procent i gennemsnit, og at ca. 400 månedslønnede medarbejdere har forladt organisationen eller er skiftet til en anden driftsenhed. Disse skift ser vi, som et tegn på mistrivsel.

          Hvis man trives i et sundt arbejdsmiljø med udfordringer der matcher ressourcerne, har man mindre tilbøjelighed til, at søge andet arbejde. Faktum er, at største delen af de skift der sker, det er til samme arbejdsområde, samme opgaver og samme type borgere, så handler det ikke om, at man vil udfordres på sine kompetencer, så handler det om, at man ønsker et arbejde med bedre vilkår, det kan være bedre løn, et bedre arbejdsmiljø eller øget frihed, enten i vagtlag, færre weekender eller med mere indflydelse på planlægningen af ens arbejdstid.

          Hvis vi kort fokusere på specielt SOSU elever, og specifikt på SOSU Assistent uddannelsen, her ses et enormt frafald, det kan skyldes mange ting, og vi giver ikke vilkårene hele skylden, men der er ingen tvivl om, at det spiller en rolle, det betyder noget, når man som ny ung medarbejder i Randers, kastes ud i et fag hvor hverdagen handler om at slukke ildbrænde frem for at yde den omsorg vi brænder for.

          Det kan være svært at se, hvordan vi som faglærte, skal tale et fag op, når man som medarbejder næsten ikke selv kan være i det.

          Den manglende prisfremskrivning er med til at udhule budgetterne, specielt driften på hjælpemiddelhuset og madservice er afhængig af prisfremskrivningen, da deres primære drift økonomi ikke er lønmidler men råvarer og tjenesteydelser. På Omsorg drejer det sig om 2,7 millioner kr. det virker umiddelbart som et beskedent beløb i det store billede, men til trods, er det stadig 2,7 millioner der skal findes andet sted i Omsorg. Det er tid der går fra, tid til den demente, samværet der bryder ensomheden og den gode introduktion der er med til at fastholde vores nye kollega.

          Ligesom de endnu ikke effektiviseret besparelser fra 2023 og effektiviserings bidraget på 0,5%, det er alle besparelser der går direkte fra borgeren, er det ordentlighed? Vi er i tvivl….

          IV behandling er en specifik og kompleks indsats, der kun må udføres af 1 faggruppe – sygeplejerskerne. Der er allerede nu stor mangel på og prognoser fortæller, at manglen kun bliver større. Det er en uforudsigelig opgave, der overdrages fra sygehus til hjemmepleje med meget kort frist for udførsel og stort set altid til opstart om aftenen, dvs hvor personaleantallet er mindre og det er derfor ganske umuligt at kunne planlægge sig ud af. Det er en omkostningsrig indsats for kommunen – også selv om denne ikke betaler det hele.

          I vil halvere optjeningen til klippekort fra 30 til 15 minutter, en ordning der sikre borgerne selvbestemmelse, en ordning der øger livskvaliteten og giver den ældre følelsen tilbage af at være herre i eget hus. Optjenings perioden fordobles, eller aktiviteten halveres, begge forringelser der rammer det menneske med et udtalt behov der skaber livsglæde og værdi.

          En klog person sagde engang, hvis du ikke er i udvikling, så er du i afvikling. Vi, som MED repræsentanter, medarbejdere og medborgere i Randers, vi er fyldt med omsorg, medmenneskelighed og æres frygt for vores fag, opgaver og borgere, vi mærker allerede nu, at vi afvikler mere end vi udvikler med de planlagte besparelser.

          Vi sætter vores borgeres skæbne i jeres hænder, vores lid til jeres beslutninger og ser frem til et budget der fremadrettet definere Omsorgen i ældreplejen i Randers Kommune. For når man ikke længere selv kan, så tager samfundet over.

          Desuden – så stiller vi os naturligvis gerne til rådighed, hvis I har spørgsmål eller har behov for at få uddybet ovenstående. Vi er i Omsorg 24-7 og vi vil hjertens gerne kvalificere jeres beslutninger.

          De bedste hilsner

          Medarbejder siden i Sektor MED Omsorg.

           

           

           

           Sektor-MED, omsorg - medarbejdersiden 8900 Randers C
           - Blanketnummer: 16792

           Høringssvar Sektor MED familie - medarbejdersiden

           Jeg er næstformand i Sektor MED famiilie, da Irma Ilsø er fraværende.

           Sektor MED - familie Sektor MED - familie 8930 Randers NØ
           - Blanketnummer: 16787

           Høringssvar til forslag til budget 2022-25 fra Randers Specialskoles skoleb

           Kan ikke kopiere teksten ind med billede, derfor er det vedhæftet.

           RAnders Specialskole 8920 Randers NV
           - Blanketnummer: 16786

           Høringssvar til forslag til budget 2022-25 fra Randers Specialskoles skoleb

           Vi har læst notat vedrørende forslag til budget 2022-25, og vi har noteret os, at Randers Kommune ønsker at fastholde betydelige økonomiske besparelser på Randers Specialskole fra budget 2020-23.

           På Randers specialskole står de fagligt stærke ansatte hver dag klar til at hjælpe børn og unge, der har det til fælles, at de alle placerer sig under normalområdet i forhold til funktionsniveau og derfor har behov for specialpædagogisk tilgang for at kunne udfolde deres læringspotentiale. For alle eleverne er problematikkerne kendetegnet ved at være vedvarende, indgribende og afgørende for funktionsniveauet. For at imødekomme hver enkelte elevs funktionsniveau, tilrettelægges undervisningen i høj grad på baggrund af de kommunespecifikke fag og elevens nærmeste zone for udvikling.

           Randers Specialskole er en skole, hvor målgruppen omfatter elever med kommunikative udfordringer, det være sig tidlig eller ingen sproglig udvikling, elever med socioemotionelle udfordringer, elever med fysiske handicaps samt elever med specifikke udfordringer som autisme, ADHD samt elever, der er udviklingshæmmede. Vi ser desuden, at de elever, der visiteres til skolen, er beskrevet med endnu mere komplekse og ressourcekrævende vanskeligheder. Med den helt rette støtte og hjælp, som personalet udøver hver dag, vil eleverne dog i mange henseender kunne blive livsduelige og aktive samfundsborgere i deres voksenliv, men det kræver ressourcer, som vi nu bliver beskåret for.

           Vi forudser, at arbejdsmiljøet kommer under pres med eventuelle sygemeldinger til følge. Med besparelsen vil det betyde færre hænder til flere og mere udfordrede elever. Der opleves allerede nu, at der et stigende behov for enkeltmandsprojekter, der kræver en massiv indsats fra personalet og tager tid og ressourcer fra medarbejdergruppen. Der stilles større krav til medarbejderne for at løfte disse nye udfordringer, vi kommer til at stå overfor med besparelsen. Vi bliver udfordret i at levere et fyldestgørende meningsfuldt skoletilbud tilrettelagt til den enkelte elev.

           Vi er på kort tid blevet givet en politisk opgave af Byrådet i Randers Kommune, som består af at sammenlægge tre skoler til en for at optimere driften af specialskoleområdet, og vores arbejdsgrundlag er derfor 6 politisk bestemte områder.

           Vi på skolen vil gerne leve op til kommunens værdigrundlag, men vi har så svært ved at se, hvordan man med denne besparelse kan håndhæve det. Derudover har vi svært ved at se elevernes forældre, andre samarbejdspartnere og os selv i øjnene, når ikke vi kan leve op til den standard, som kommunen har udstukket. 

           Med vores faglige viden og indsigt kan vi kun bekymre os om de væsentligt forringede betingelse for at kunne udnytte og fremme vores elevers potentialer både fagligt, socialt og personligt. Vi står tilbage og undrer os over, hvad der gør, at Randers Kommune ønsker at spare så voldsomt på børn og unge med særlige behov. Ved tidligere besparelser har vi gjort os meget umage med at plukke af de ”lavthængende” frugter og må sige, at nu er der ikke flere frugter at plukke.

           Opgaverne på skolen vil vi ikke med forringede økonomiske vilkår kunne lykkes med med samme kvalitets- og serviceniveau. Det forekommer os derfor at være kortsigtede løsninger, der tænkes i, som ikke vil være holdbare på lang sigt.

           Alle børn bør have lige rettigheder og muligheder for at blive livsduelige borgere og komme ud af skolen som helstøbte mennesker. Ellers kunne det for kommunen på længere sigt nemt gå hen og blive en byrde.

           Vi undrer os over, at vi skal spare 6 %, når almenskolerne skal spare 0,5 %. Der er mærkeligt, når kommunen siger, at der skal være ligestilling mellem special- og almenområdet. Det kan vi ikke se sker.

           Det kunne være opløftende, at vi stolte kunne gå ud og sige, at Randers kommune investerer i os, i børnene og i fremtiden.

           Vi har en meget stor interesse i at samarbejde, men vi er udfordret på, at vi på én og samme tid skal løfte en vision om en sammenlægning med fokus på øget kvalitet og fokus på inklusion, men i samme omgang stå på mål for serviceforringelser.

           Venlig hilsen

           MED-udvalget på Randers Specialskole

           Lene Hyldborg-Thomsen/viceskoleleder

            

            Randers Specialskole 8920 Randers NV
            - Blanketnummer: 16785

            Høringssvar fra Forældrebestyrelse og MED-udvalg i dagtilbud MIDT

            15.9.2021.

             

            Hørringsvar udarbejdet af forældrebestyrelse og MED-udvalg i Dagtilbud Midt.

             

            Vi vil gerne anerkende, at der er truffet beslutning i Byrådet om at minimums normeringerne, bliver en del af basisbudgettet. Prioriteringen af fagligt kompetente ansatte, bliver bemærket.

             

            Vi vil gerne at følgende punkter får en prioritering:

            • At indholdet af ledelsesopgaverne grundigt bør drøftes og fastlægges før der foretages ændringer i omfang og organisering af ledelse.
            • Der skal være fokus på rekrutteringsmuligheder i forhold til pæd.personle og ledelse, samt en plan for hvordan vi fastholder medarbejdere i kommunen.
            • Vi rejser endnu engang flaget for manglende prisfremskrivning, som betyder en udhuling af vores budgetter, hermed manglende købekraft.
            • Det er bekymrende, at den tidligere besluttede besparelse på 0,5%, nu får konsekvens for det tilbud som tidligere har være for børn og familier i udsatte positioner. I Jennumparken betyder det en besparelse på 3,4 mil.  Pr. 1.1.2022 og dermed kan den særlige opgave ikke længere varetages.
            • At der fremrettet skal prioriteres et selvstændig anlægs- og vedligeholdelsesbudget for institutionerne. Lave en langsigtet udbygningsplan jf. Gorm Nielsens rapport.
            • At der drøftes hvordan vi ønsker at inklusionsindsatsen i Randers kommune løses optimalt set i lyset af at de 13, 2 mil. Kr. fra inklusionsmidlerne nu konverteres ind i almindelig drift.

             MED-udvalg og forældrebestyrelse i dagtilbud Midt 8920 Randers NV
             - Blanketnummer: 16780

             Høringssvar fra Medarbejdersiden i Sektor-Med Skole

             Medarbejdersiden i Sektor-Med Skole har følgende kommentarer til forslaget til basisbudget 2022.

             Medarbejdersiden i Sektor-MED Skole mener, at der inden for de nuværende økonomiske rammer er mulighed for dels at opretholde den nuværende drift, samt videreudvikle og øge indsatsen på bl.a. skoleområdet.

             Vi opfordrer derfor til følgende:

             • Den planlagte besparelse i form af manglende prisfremskrivning droppes, og derved genindfører man prisfremskrivningen fra og med budget ’22.
             • Man undlader at gennemføre den planlagte besparelse på 0,5% - det såkaldte effektiviseringsbidrag
             • Man gennemfører det foreslåede ønske fra udvalget om kompetenceudvikling.
              • I forhold til kompetenceudvikling bør der udarbejdes en langsigtet strategi for dette planlægges i samarbejde med de faglige organisationer på området, bl.a. Randers Lærerforening, BUPL, FOA, HK og Skolelederforeningen
             • Man gennemfører det foreslåede ønske om udvidet vejledning
             • At man reducerer/fjerner de i overslagsårene planlagte besparelser på Randers Specialskole

             Udvalget minder desuden om, at en besparelse på antal lærerstillinger i kommunen vil have vidtgående konsekvenser, da et større millionbeløb i tilskud fra staten netop forudsætter, at der ikke reduceres i antal lærere (med hensyntagen til den demografiske udvikling).

             På vegne af medarbejdersiden i Sektor-Med Skole

             Leif Plauborg
             Næstformand

              Medarbejdersiden - Sektor MED Skole 8900 Randers C
              - Blanketnummer: 16779

              Høringssvar på vegne af skolerådet

              Se vedhæftede

              Skolerådet 8900 Randers C
              - Blanketnummer: 16777

              Høringssvar budget 2022-2025, LMU Lærings- og kompetencecentret, CVH

              LMU i Lærings- og kompetencecentret (LKC) har på ordinært møde d. 8.9.2021 drøftet budgetforslag for Randers kommune 2022-2025 og afgiver hermed høringssvar med særligt fokus på initiativerne i forhold til særligt dyre enkeltsager på socialområdet.

              Tilbuddene i LKC hører til i Voksenhandicap og har dermed praksiserfaringer med målgrupperne og den daglige drift, samt de økonomiske udfordringer, der er på området.

              LMU ønsker at anerkende investeringstanken bag forslagene:

              • Styrkelse af børnehandicapområdet
              • Flere matrikel-/murstensløse tilbud
              • Styrkelse af egne tilbud

              Der har igennem en årrække været en samlet indsats fra såvel medarbejder som ledelsesside på at bringe Randers kommunes egne tilbud i balance. Dette er samlet set lykkedes. Der er imidlertid en erkendelse af, at der ikke længere kan gennemføres besparelser på egne tilbud, der vil kunne bidrage til øget balance i myndighedsbudgettet. Derfor er tilførsel af midler som investering nødvendige. LMU hæfter sig positivt ved forslaget om støtte på alle tider af døgnet til borgere med særligt komplicerede problemstillinger, som bor i eget hjem. Mestringsvejlederne i LKC oplever hvordan indsatsen for indeværende kommer til kort overfor denne målgruppen, men omvendt også at en udvidelse af indsatsen vil kunne dæmme op for, at borgerne som ønsker at forblive i eget hjem, ender på døgninstitution. Den foreslåede ordning vil kunne give borgere, som ønsker at leve i egen lejlighed i byen en langt mere værdigt og selvstændigt liv. Tilgangen vil være helt i overensstemmelse med intentionerne i Handicapplanen, og med forslaget vil en endnu større del kunne udvikle autonomi.

              LMU ønsker med høringssvaret at pege på vigtigheden af, at der også i praksis er et delt økonomisk ansvar for borgerne i målgruppen i hele kommunen. LMU finder det afgørende, at der fortsat er et aktivt samspil med arbejdsmarkedsområdet ift. forebyggelse af sociale problemer.  LMU har i den forbindelse en bekymring ift.  evt. reduktion af arbejdsmarkedsrettede indsatser ift. de udsatte målgrupper. En svækket indsats på arbejdsmarkedsområdet vil kunne medvirke til marginalisering af borgerne i målgruppen og modvirke inklusionen.

              LMU i Lærings- og kompetencecentret

              15. september 2021

               

               

               LMU v. Lærings- og kompetencecentret, Center for Voksenhandicap 8920 Randers NV
               - Blanketnummer: 16775

               Høringssvar Skolebestyrelse/MED-udvalg Budget 2022 - 2025

               Budget 2022-2025 er taget til efterretning.

               Det bemærkes at der endnu engang ikke sker en prisfremskrivning, hvilket kunne være ønksværdigt.

               Hans Jørgn Dam - Formand skolebestyrelsen
               Kåre Printz Ringbæk - TR lærerne
               Birgitte Davidsen - Skoleleder

                Skolebestyrelsen og MED-udvalget 8870 Langå
                - Blanketnummer: 16774

                Et kort men vigtigt høringssvar fra Madservice Kronjylland

                Høringssvar vedr. budget 2022-2025

                ”Et kort men vigtigt høringssvar fra Madservice Kronjylland”!

                MED-udvalget på Madservice Kronjylland har forholdt sig til budgetoplægget.

                Vi ser med stor bekymring på den ½ procentvise besparelse på vores budget, samt den manglende prisfremskrivning.

                Det har nu stået på i en del år, og genererer sammenlagt besparelser på betydelige beløb!

                Specielt på Madservice Kronjylland, er fordelingen af løn og driftsudgifter atypiske i forhold til det meste af omsorgsområdet. Kun ca. 50% af vores budget, forbruges på løn, resten er driftsudgifter

                Det betyder derfor; igen!, udsigt til en forholdsvis stor besparelse på resten af vores samlede budget til bl.a. fødevarer, emballage, produktionsudstyr, lovpligtig service og akutte håndværkerudgifter, drift af kølebiler osv. osv.      Her forekommer prisstigninger, miljøafgifter osv. som vi ikke selv har indflydelse på.

                Arbejde med bæredygtighed/økologi/erhvervs-affaldshåndtering/fokus på CO2 og energibesparende produktionsudstyr osv. koster en del ekstra og belaster derfor budgettet yderligere.

                Madservice Kronjylland er bygget for 20 år siden, og der er behov for stort fokus på vedligehold, større reparationer og udskiftning af produktionsudstyr.  Dette for at levere sikker drift, bevare et sundt og ordentligt arbejdsmiljø, samt at kunne leve op til fødevarestyrelsens og arbejdstilsynets krav.

                En presset økonomi kan medføre at lønbudgettet udhules, hvilket hverken er befordrende arbejdstempoet, sygefraværet eller for rekruttering og fastholdelse af et i forvejen presset lavtlønsområde.

                Vi ønsker at bevare en sund og bæredygtig arbejdsplads!

                Vi henstiller derfor til at den halve % besparelse ikke effektueres, samt at der igen sker en ordinær prisfremskrivning!

                 

                På MED-udvalgets vegne

                TR. Rikke Engedal og leder Marianne Sloth Sørensen

                 Randers Kommune. Madservice Kronjylland. 8940 Randers SV
                 - Blanketnummer: 16773

                 Hørringssvar fra LOM voksen handicap

                 Hørringssvar er vedhæftet

                 LOM voksen handicap 8930 Randers NØ
                 - Blanketnummer: 16772

                 Høringssvar - budget 2022 - 2025 - Lokal Område MED Område SYD

                 Lokal Område-MED i Område SYD har den 15. september 2021, afholdt møde for at afgive høringssvar til budget 2022 – 2025 og har følgende kommentarer:

                 Budgetforslaget for 2022 på Omsorgsområdet er gennemgået og drøftet.

                 Område SYD tilkendegiver, at det er vigtigt at få præciseret, at der sker fuld demografiregulering. Omsorgsområdet og dermed Område SYD oplever et vedvarende stort pres på økonomien, som hænger sammen med et stigende antal ældre, og at vores ældre borgere generelt har et stigende behov og en større grad af kompleksitet.

                 Område Syd er enig i, at der skal være midler til de forslag, som Omsorgsudvalget har fremsat, og som omhandler følgende:

                 • Klippekortordning
                 • Reduktion af 2. hjælpertimer
                 • IV behandling
                 • Reduktion af budgetter på døgngenoptræning, Hospice Randers og lukning af aflastningspladser

                 Ovennævnte fokusområder som klippekortordning er vigtig specielt til de dårlige borgere og har en stor betydning for borgernes livskvalitet. En reduktion fra 30 minutter til 15 minutter vil betyde, at det vil tage dobbelt så lang tid at spare sammen til en tur i biografen, Randers Regnskov, Randers Storcenter etc.

                 I forhold til fokusområde ”reduktion af 2. hjælpertimer” bør der ses på, at omsorgsområdet har mange borgere, hvor kompleksiteten gør, at der er øget behov for 2 hjælpere til at kunne løse kerneopgaven. En kompleksitet der kun ser ud til at blive større, idet antallet af borgere i den sidste alder er markant stigende.

                 Der er en stigning af borgere med behov for IV behandling. IV behandling er nu igen i tilbud til vores borgere. Denne indsats MÅ kun udføres af 1 faggruppe – sygeplejersker – som der er stor mangel på allerede nu og prognoser fortæller, at manglen kun bliver større over de næste år. Det er en uforudsigelig opgave, der overdrages fra sygehus til hjemmepleje med meget kort varsel og stort set altid til opstart aften, hvor personaledækningen er lavere. Det er ganske umuligt at kunne planlægge sig ud af. Nuværende tager det meget på omsorgsområdets drift.

                 Der kan dog yderligere nævnes følgende emner, der bør tages i betragtning i forhold til fordeling af midler til omsorgsområdet:

                 • Rekruttering- fastholdelse af personale, - en udfordring på personalesiden, således at basis er på niveau og matcher den udvikling og det pres, der hver dag er på omsorgsområdet. Som situationen er i dag og fremadrettet vil det blive vanskeligt at kunne opretholde de faglige kompetencer, som der kræves til de opgaver, der skal løses på omsorgsområdet.
                 • Rapport fra Implement, -  med fokus på væsentlig højere normering til demensområdet. Nuværende normering betyder, at der i den daglige drift sker en reduktion til andre kerneopgaver i forhold til borgeren.

                 Rapporten beskriver at der bliver brugt mange penge på boliger og for lidt på borgerne. En pointe vil kunne være at ”pengene følger diagnosen” – altså følger med borgeren, da der nuværende er en del demente borgere også på de almindelige plejecentre.

                 Derudover er der stadig en 0,5 % effektiviseringsbesparelse i budgettet, som ikke er udmøntet og prisfremskrivning som belaster vores drift og midler.

                 Disse ting tilsammen gør at omsorgsområdet konstant er igennem store omlægninger og vil fortsat de kommende år være under stort pres, som gør at det er vanskeligt at kunne løse kerneopgaverne indenfor rammerne og de midler der er til driften.

                 Det må derfor politisk være vigtigt af forbedre omsorgsområdet, så vi kan give vores borgere den bedste behandling og service. Ligeledes at der fra politisk side bør sikres en kompetent og kvalificeret indsats på omsorgsområdet.

                  

                 På vegne af lokal Område MED – Område SYD

                  

                 Erling Lemming                                                                Gitte Mygind

                 Formand                                                                          Næstformand - FTR for sygeplejersker

                  

                  Lokal Område MED Område SYD 8900 Randers C
                  - Blanketnummer: 16771

                  LMU Syd - Medarbejdersiden

                  Høringssvar fra medarbejersiden i LMU Syd - Botilbuddene Randers

                  LMU Syd - Botilbuddene Randers 8930 Randers NØ
                  - Blanketnummer: 16770

                  LMU Nord - Medarbejdersiden

                  Høringssvar fra medarbejdersiden i LMU Nord - Botilbuddene Randers

                  LMU Nord - Botilbuddene Randers 8930 Randers NØ
                  - Blanketnummer: 16769

                  Handicaprådets høringssvar

                  Handicaprådets høringssvar til budget 2022-2025 er vedhæftet. 

                  Handicaprådet 8900 Randers C
                  - Blanketnummer: 16767

                  Høringssvar område VEST

                  Høringssvar til budget 2022 fra område Vest – Omsorg.

                   

                  Område-MED Vest har holdt møde d. 15. september og har følgende kommentar til budget 2022:

                   

                  På omsorgsområdet mærker vi en stigning i antallet af ældre især over +85 årige, og de ældre borgere er i dag oftere belastet af flere sygdomme på samme tid, så kompleksiteten derved er højere. Dette stiller større krav til medarbejderne i Omsorg, både på de faglige og personlige kompetencer.

                  Denne udvikling ser ud til at fortsætte fremadrettet, og derfor er det nødvendigt med politisk fokus på serviceniveau og økonomi i kommunen.

                   

                  Demografien: 

                  Vi ønsker at gøre opmærksom på vigtigheden af, at demografireguleringen fortsat gives til omsorgsområdet. Skal det nuværende serviceniveau opretholdes hos de mange flere ældre borgere, så er demografimidlerne altafgørende. Vi oplever flere opgaver overgår fra den sekundære sektor til os, der er flere ambulante udredninger og behandlinger samt tidligere udskrivelser, hvilket betyder flere komplekse opgaver til Omsorg. IV behandlinger i hjemmet er stigende, og økonomien, der tilføres denne opgave, svarer ikke til udgiften, hvilket betyder, vi skal finde økonomi til disse opgaver i eget budget.

                   

                  Manglende prisfremskrivning:

                  Vi ved, der vil være en generel prisstigning på alle varer hen over året, så der ikke er tilstrækkelig økonomi på driftsbudgettet, og derfor skal økonomien tages fra lønbudget. Den manglende prisfremskrivning betyder, at Omsorgsområdet skal spare mindst 6 stillinger, hvilket medføre en ringere kvalitet for borgerne.

                   

                  Klippekort:

                  I budgettet er der en besparelse på klippekort på 5 mill kr., som helt klart vil opleves som en stor forringelse for borgerne. Klippekort er en fantastisk mulighed for borgerne, hvor de suverænt har selvbestemmelsesret over indholdet; hvad de ønsker at bruge tiden og hjælpen til. Dette er med til at give livskvalitet for den enkelte borger.

                   

                  2. Hjælper timer:

                  Her er der en besparelse på 0,5 mill. kr., som vi har meget svært ved at se som realistisk. Der har de seneste år været stor fokus på 2. hjælpertimer, og vi vurderer, der ikke kan spares mere.

                  Vi har udelukkende 2. hjælpertimer ved meget syge borgere, døende borgere samt svært demensramte borgere. Dette er med til at sikre både arbejdsmiljø for medarbejderne og værdighed for borgerne.

                  Hvis 2. hjælpertimer reduceres her, så vil det i nogle tilfælde medføre, at pårørende føler sig tvunget til at hjælpe til i plejen hos f.eks. en ægtefælle. I disse hjem er ægtefællen ofte så hårdt belastet i forvejen, så denne yderligere opgave kan være med til at øge risikoen for sygdom.

                   

                  Aflastningsboliger:

                  Der er en besparelse på 0,3 mill. kr. på aflastningsboliger, hvilket svarer til lukning af en aflastningsplads.

                  Vi oplever en stor efterspørgsel på pladserne, og ved en reduktion i aflastningsboligerne vil det betyde en stigning af ydelser i hjemmeplejen og måske også på 2. hjælpertimer, da disse borgere altid har behov for hjælp.

                  Aflastning betyder meget ofte, at en ægtefælle får en pause fra hverdagen, hvilket både giver en stor tryghed og er sygdomsforebyggende.

                  Denne besparelse vil være en forringelse af kommunens service til borgerne.

                   

                  Tryghedshotel:

                  Der er her en besparelse på 0,2 mill. kr., hvilket vil betyde lukning af en bolig og forringelse af tilbuddet. Presset fra hospitalet med hurtige udskrivelser betyder, flere borgere har et øget behov for hjælp. Tryghedshotellet oplever, borgerne fra hospitalet ofte har behov for en massiv tæt indsats, inden de kan komme hjem til egen bolig eller plejebolig.

                  Derfor har kommune brug for nogle specialiserede pladser, hvor der døgnet rundt er medarbejdere med høj faglig kompetence.

                   

                  Ønsker: For at kunne udføre disse stadig stigende komplekse opgaver, så borgeren oplever kvalitet og faglighed i hjælpen, er det nødvendigt med kontinuerlig kompetenceudvikling af medarbejderne i form af undervisning, kurser osv.

                  Kompetenceudviklingen er samtidig nødvendigt for at have en attraktiv arbejdsplads, lette rekrutteringen og fastholde gode medarbejdere. Derfor ønsker vi et større budget til dette, da de nuværende midler langt fra svarer til behovet.

                   

                  Pernille Schou Pedersen                                                                            Marianne Høegh

                  Næstformand                                                                                                formand

                   Randers kommune 8870 Langå
                   - Blanketnummer: 16766

                   Høringssvar fra LMU Bosteder, caféer og opsøgende arbejde

                   Høringssvar vedr. budgetforslag 2022-2025

                   Fra medarbejdersiden i LMU bosteder, cafeer og opsøgende arbejde / Center for Psykiatri og Socialt Udsatte

                   Medarbejdersiden i LMU tager budgetfremlæggelsen til efterretning, og bakker op om forslaget i forhold til særligt dyre enkeltsager på socialområdet.  

                    

                   På vegne af LMU

                   Gitte K. Nielsen

                   Næstformand

                    LMU Bosteder, caféer og opsøgende arbejde 8900 Randers C
                    - Blanketnummer: 16765

                    Høringssvar til budget 2022

                    Se vedhæfted fil

                    Danske Handicaporganisationer, Randers Afdeling 8920 Randers NV
                    - Blanketnummer: 16764

                    Høringssvar til budgetforslag 2022-2025 Rehabiliteringsenheden

                    Den manglende pris- og lønfremskrivning får betydning for Rehabiliteringsenhedens samlede økonomi.

                    Derudover undrer det, at Sundhedsområdet ikke indgår i demografiregulering. Sundhedsområdet står sammen med omsorgsområdet overfor massive udfordringer, idet der kommer flere og flere kronikere, som har behov og krav på sundhedsfaglige indsatser. Der er 2 millioner borgere med kronisk sygdom i Danmark, og antallet er kraftigt stigende. Alene på diabetesområdet viser prognoser en fordobling i antallet indenfor de næste 10 år.

                    Sundhedstilstanden i Randers er dårlig, og vi har en af de højeste forekomster af kronisk sygdom i Region Midt (kilde HHDD). I Rehabiliteringsenheden modtager vi hvert år flere og flere henvisninger til vores kronikertilbud, og aktuelt står vi med en venteliste på op til 5 måneder. Der er et stort behov for en større forebyggende og rehabiliterende indsats til disse borgere.
                    Pleje og behandling af borgere med kronisk sygdom koster sundhedsvæsnet dyrt. Alene den kommunale udgift til hjemmehjælp og sygepleje er 6 x større for borgere med kronisk sygdom. (kilde https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2018/Oktober/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Sundheds-og-aeldreoekonomisk-analyse-okt-2018/Sundheds-og-aeldreoekonomisk-analyse-okt-2018.pdf)

                    Det er positivt at Byrådet med budgetaftalen 2021 har afsat en sundhedspulje på 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, som skal anvendes til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for borgerne. Det er et rigtig godt tiltag, som bør gøres varigt for at understøtte sundhedsområdets udviklingsarbejde og udfordringer med ulighed i sundhed.

                     

                     

                     Lokal MED Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter 8900 Randers C
                     - Blanketnummer: 16760

                     Sektor MED - Sovial

                     Høringssvar fra medarbejdersiden i sektor-MED social vedr. budgetforslag 2022-2025.

                     Vi vil fra medarbejdersiden gerne anerkende et tydelig og gennemsigtigt budgetoplæg og en gennemgang som gør det synligt hvilke økonomiske udfordringer socialområdet står foran de kommende år.

                     Der forudsiges en voldsomt bekymrende udvikling inden for særligt dyre enkeltsager.
                     Det er positivt at der satses på langsigtede løsninger/ investeringer som forhåbentlig kan bedre økonomien i fremtiden. Dog ændrer det ikke på at socialområdets økonomi er i ubalance, grundet underfinansiering. Hvis vi sammenligner os direkte med socialområder i andre kommuner, kan det tydeligt ses at der i Randers kommune bruges færre midler på serviceydelser.

                     Hvis opgaver hjemtages og kræver nye eller yderligere kompetencer, er det vigtigt at der følger økonomi med til at uddanne de implicerede medarbejdere – for borgernes, fagligheden og arbejdsmiljøet skyld.

                     Vi vil gerne fra medarbejdersiden opfordre til, at der politisk bliver taget ansvar i forhold til den kortsigtede økonomi. Der mangler penge her og nu, og hvis der ikke træffes yderligere foranstaltninger, vil gælden vokse støt de kommende år.

                      Sektor MED - Social 8920 Randers NV
                      - Blanketnummer: 16758

                      LMU - Psykiatri

                      Høringssvar fra medarbejderne i LMU, SKP og mestringsvejledning - psykiatri vedr. budgetforslag 2022-2025.

                       

                      Medarbejdersiden i LMU tager budgetfremlæggelsen til efterretning, og bakker op om forslaget i forhold til særligt dyre enkeltsager på socialområdet.
                      Det er langsigtede løsninger, hvilket vi ser som positivt. Dog ser vi os nødsaget til at understrege vigtigheden i at der ligeledes lægges en konkret plan for de kortsigtede økonomiske udfordringer.

                       LMU Psykiatri 8920 Randers NV
                       - Blanketnummer: 16757

                       Forkert med besparelser på special området

                       Jeg synes det er forkert at spare på special området igen når man har penge til at stå og man kan finde penge til diverse sportsforeninger og prestige projekter

                       Igen er det de mest udsatte det går ud over. Det man sparer nu kommer til at koste meget mere i det lange løb!

                        Ryan Løvkvist Christensen 8981 Spentrup
                        - Blanketnummer: 16754

                        Tandplejens Høringssvar Budget 22

                         

                        Tandplejens MED                                                                                       

                         

                        Høringssvar budget 2022                                                                                                                                                                                                                                              Randers 13.9.21

                         

                        Det er positivt, at Byrådet med budgetaftalen 2021 har afsat en sundhedspulje på 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, som skal anvendes til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for borgerne. Det er et rigtig godt tiltag, som bør gøres varigt for at understøtte sundhedsområdets udviklingsarbejde og udfordringer med ulighed i sundhed. Her bidrager Tandplejen med et Drop-Out projekt som vi gerne vil føre videre.

                        Vi ser frem til at blive en vigtig aktør i arbejdet med kommunens nye sundhedspolitik.

                        Nedenfor vil Tandplejens MED påpege områder der bør være i fokus under de kommende budgetforhandlinger til gavn for vore patienter og medarbejdernes arbejdsmiljø

                        Venteliste - Corona 

                        Tandplejen har i 2021 været udfordret af en oparbejdet venteliste pga. corona. 

                        Vi opfordrer til, at man kigger nøje ind i refusionsmulighederne fra statens coronapulje. Hvis Tandplejen skal kunne komme ventelisten til livs, vil det være nødvendigt at få tilført ressourcer i en periode på et år = 2022.

                        Serviceniveauet er sænket, og vi kan ikke opretholde vore indkaldeintervaller. 

                        Politikere har spurgt ind til, hvad der skal til for at afvikle ventelisten. Nedenstående er Tandplejens bedste bud:

                        Ansætte tandlægevikar ½ år                                   350.000

                        Ansætte tandplejervikar 1 år                                  400.000. (½ tid børneungeområdet ½ tid voksenområdet)

                        Ansætte klinikassistentvikar 1 år                            300.000

                        Købe Tandreguleringsydelser eksternt                  300.000 

                         

                        Manglende prisfremskrivning

                        Det er ikke muligt ud fra budgetoplægget, nøjagtigt at se hvor meget Tandplejen skal bidrage med i forbindelse med den manglende fremskrivning. Det er en uhensigtsmæssig konstruktion, der belaster Tandplejen ekstraordinært pga. dyre materialer til eksempelvis tandregulering, kirurgi og rodbehandling.

                        Det betyder reelt, at vores købekraft bliver mindre år for år.

                        Eksempel på udfordring vedr manglende prisfremskrivning i Tandplejen:

                        Vi bruger 468 kasser handsker på årsbasis

                        Prisdiff / stigning 18 kr for en kasse str. large mellem 2018 og 2021.

                        8424,- vi over tid ikke er kompenseret for.

                        Med en materialeudgift årets første 9 md  - bare fra vores hovedleverandør -  på 481.000 mener Tandplejens MED at vore grundvilkår i forhold til løsning af kerneopgave udhules.

                        Tandplejen anbefaler, at den manglende prisfremskrivning på Tandplejens område fjernes.

                         

                        Demografiregulering

                        Andre områder får demografireguleret deres budget. Et af Tandplejens kerneområder er Omsorgstandplejen, som er præget af mange flere ældre. En opgave der er stærkt ressourcekrævende fagligt og personalemæssigt.

                        Tandplejen ønsker derfor, at Omsorgstandplejen bliver en del af demografireguleringen.

                         

                        Kompetenceudvikling

                        I forhold til den store udskiftning blandt personale i de foregående og i de kommende år, vil det være nødvendigt med ekstra stor opmærksomhed på kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingen gælder både for de nye kolleger, og mindst lige så meget for det øvrige personale. Opgaveglidning og helt nye opgaver vil kræve midler til denne ekstraordinære uddannelsesopgave.

                         

                        Rekruttering

                        Det er svært at rekruttere Tandplejens 3 faggrupper. Lønningerne kan ikke matches på nogen af Tandplejens faggrupper i forhold til privat praksis.

                        I forhold til klinikassistentgruppen, er Tandplejen specielt udfordret da flere kolleger går på efterløn eller pension inden for de næste 5 år.

                        Som en løsningsmodel for klinikassistentgruppen, peger Tandplejen på at skabe egen fødekæde via et genoptag af et elevrul på 4. Lige nu finansierer Tandplejen selv en elev og har en bevilling fra statslig pulje på en klinikassistentelev.  Tandplejens MED opfordrer politikerne til at se på muligheden for et øget optag af elever.

                         

                         

                         

                        På vegne af Tandplejens MED-udvalg

                        Lars Høvenhoff, formand                                       Hanne Blaabjerg, næstformand

                         Tandplejen 8900 Randers C
                         - Blanketnummer: 16750

                         MED udvalget på Nørrevangsskolen

                         .

                         MED udvalget på Nørrevangsskolen 8930 Randers NØ
                         - Blanketnummer: 16739

                         Afsættes penge til udvidelse af Højsletvej og anlæggelse af cykelsti

                         Hej.

                         Jeg vil meget gerne argumentere for at der i det nye budget afsættes penge til udvidelse af Højsletvej og anlæggelse af kombineret cykel- og gangsti på sydsiden.

                         Motivationen er:

                         Vi er nogle borgere på og trafikanter som færdes på Højsletvej, 8930 Randers NØ som er ved at have fået nok af den utilfredsstillende vedligeholdelse af Højsletvej, den utilstrækkelige bredde af vejen og en trafikmængde som overhovedet ikke passer til vejens nuværende beskaffenhed.

                         Trafiksikkerhedsmæssigt er det et problem for vores børn, os voksne og andre bløde trafikanter.

                         Vejen er så smal at to personbiler har svært ved at passere hinanden og møder man en lastbil så er det nødvendigt at trække ud i rabatten.

                         Dette gør at det er utrygt for bløde trafikanter som færdes til og fra bus, fritidsaktiviteter eller lign.

                         Vejen ødelægges og dermed risikerer man også at køre ned i de dybe huller der kommer i rabatten.

                         Løsninger at man langt om længe får bragt Højsletvej op til den standard som trafikmængden retfærdigører og at der, for at sikre de bløde trafikanter, anlægges en kombinere cykel- og gangsti på sydsiden hvor der er god plads.
                         Mvh
                         Christian Islev-Andresen

                          Christian Islev-Andresen 8930 Randers NØ
                          - Blanketnummer: 16734

                          Høringssvar vedr. budget 2022-25 fra medarbejderne i Myndighed for Børn

                          Høringssvar vedr. budget 2022-25 fra medarbejderne i Myndighed for Børn og Unge Handicap.

                           

                          Vi medarbejdere i Myndighed for Børn og Unge Handicap er både lettede og begejstrede over, at socialudvalget foreslår en ekstra bevilling på 2,6 millioner til budget 2022-25, som vil betyde, at vi her i afdelingen fuldt ud kan implementere vores gode erfaringer og arbejde med projekt ”Sammen om familien”. Vi vil med dette høringssvar på det kraftigste opfordre, at I politikere godkender dette.

                          Vores erfaringer med projekt ”Sammen om familien” er, at vi med et lavere sagstal og et fokus på tættere kontakt til vores borgere og samarbejdspartnere skaber større tillid mellem borgerne og forvaltningen, bedre resultater i indsatsen og stressreduktion hos familierne, som lever med den store belastning det er, at have børn med indgribende funktionsnedsættelser. Derudover skaber det et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, højner det socialfaglige niveau og retssikkerheden hos borgerne og er med til at fastholde medarbejderne.

                          Vi er en afdeling med gode, faglige medarbejdere, som sætter borgerne i centrum når der skal vurderes støtte til vores familier. Men vi er også en afdeling, der grundet mangeårig arbejdspres nu har haft nogle turbulente år med sygemeldinger, opsigelser og vakante stillinger. Det har haft konsekvenser for muligheden for rettidig og fyldestgørende sagsbehandling. Det har haft den konsekvens, at flere af vores borgere har mistet tilliden til forvaltningen og har følt sig dårlig behandlet. Borgere der har oplevet at deres ansøgninger ikke bliver behandlet rettidigt, har svært at få fat i en rådgiver, bliver sendt rundt i systemet, ikke føler sig hørt, oplever øget stress og har følt sig nødsaget til at henvende sig til borgerrådgivere og politikere.

                          De sygemeldinger, opsigelser og vakante stillinger, som vi har oplevet igennem det sidste 1½ år har skabt en dominoeffekt. Flere er stoppet, flere borgere har oplevet rådgiverskift eller slet ikke at have en fast rådgiver og vi bruger mange arbejdstimer på rekruttering og oplæring, som går fra den primære opgave, som er at sikre borgere den hjælp de har brug for. Det sidste halvandet år har vi fået ny direktør, ny socialchef samt ny centerchef. Siden 1. juni 2020 er 10 medarbejdere ud af en afdeling på 15 ophørt i deres stilling i afdelingen.

                          Med flere ressourcer i Myndighed Børn og Unge Handicap, vil der være mere tid til at fokusere på den helhedsorienteret indsats.

                          Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til, at I følger Socialudvalgets anbefalinger så vi kan implementere principperne i projekt ”Sammen om familien” fuldt ud i vores afdeling. Et fokus, der er nødvendigt for at få tilliden tilbage mellem borgerne og forvaltningen og sikre, at vores børn og familier får den nødvendige støtte. Hvis I læser undersøgelsen fra Dansk Handicaporganisationer og KL samt gap-analyse for det centrale handicapråd, så vil I få bekræftet, at tid til en rettidig og inddragende sagsbehandling er en nødvendighed.

                          Invester i vores børn/familier og det vil skabe mestring og ressourcebesparelse helt ind i voksenlivet. Invester i muligheden for inddragelse af borgerne. Invester i retssikkerhed og rettidighed. Invester i ordentlige arbejdsforhold og fastholdelse af værdifuld arbejdskraft. Invester i Myndighed for Børn og Unge Handicap.

                          Venlig hilsen

                          Randi Kristensen TR, på vegne af medarbejdere i Myndighed børn og unge handicap

                           Myndighed Børn og Unge Handicap 8900 Randers C
                           - Blanketnummer: 16731

                           Høringssvar Skolebestyrelse Budget 2022 - 2025

                           Ingen kommentarer til budgetforslag

                            Søndermarkskolens Skolebestyrelse 8940 Randers SV
                            - Blanketnummer: 16730

                            Høringssvar MED Budget 2022 - 2025

                            • Manglende prisfremskrivning fortsættes.Vi ser frem til næste år, at der ikke længere er "ingen prisfremskrivning" i 2023.
                            • Yderligere kommentarer/ønsker til råderummet til forhandling er en elevtalsregulering ud over basisnormering i tildeling til skolernes morgen SFO. P.t er timetildeling for morgenåbning en  fast tildeling uanset elevtal.

                            Udover dette er der ingen yderligere kommentarter til budgetforslag

                             Søndermarkskolen 8940 Randers SV
                             - Blanketnummer: 16722

                             Høringssvar Budget 2022 - 2025

                             _

                             Dagtilbud Sydvest 8870 Langå
                             - Blanketnummer: 16720

                             Høringssvar til budget 2022-2025 fra LOM Center for Børnehandicap og Autism

                             Høringssvar til budget 2022-2025 fra LOM Center for Børnehandicap og Autisme

                              

                             Center for Børnehandicap og Autisme har på LOM-mødet d. 10/9 2021 drøftet materialet til budget 2022-2025.

                             LOM udvalget tilslutter sig socialudvalgets materiale om:

                             Initiativer i forhold til særligt dyre enkelt sager

                             LOM udvalget anerkender, at der skal tilføres midler til minimumsnormeringer, men LOM udvalget finder det også yderst nødvendigt, at der tilføres midler til socialområdet (som det er beskrevet i materialet). Vores bekymring er en fremadrettet økonomi i ubalance.

                              LOM center for børnehandicap og autisme 8900 Randers C
                              - Blanketnummer: 16718

                              Høringssvar fra Sektor-MED Kultur vedrørende budget 2022-2025

                              Høringssvar fra Sektor-MED Kultur vedrørende budget 2022-2025.

                              Sektor-MED Kultur 8900 Randers C
                              - Blanketnummer: 16710

                              Planlagte forringelser for sårbare børn risikerer at vi taber dem helt

                              Høringssvar til budget 2022-2025

                               

                              Kommentar til budget forslag, special skole området.

                               

                              Hvis målet er, at der ikke må ske yderligere reduktion på specialområdet, så er det ikke opnået. Og der er allerede skåret bekymrende meget.

                              Der er blevet fyret 30 medarbejdere fra Randers specialskole i perioden 2017-2020. I kommende budget vil effektivisering koste skolen yderligere 26 stillinger ud af tilbageværende 166 stillinger. 

                              Uanset hvor stærkt de resterende medarbejdere løber, er dette en betydelig forringelse af tilbuddet. Det er ikke en holdbar strategi at se hvor meget man kan “presse citronen” før det går galt både for lærere og børn. Det vil tage mange år at rette op igen hvis man opnår stressramte lærere, der har løbet for stærkt for længe. 

                              Skoler er ikke fabrikker, hvor man kan spare hvert år via effektiviseringer uden konsekvenser. Man kan ikke indsætte robotter eller lavt betalte medarbejdere til at lave det grove. Man kan ikke bestille komponenter fra kina. Det eneste der er at spare på er mennesker - lærere og pædagoger. Og man kan ikke bare lave større klasser. Hvis disse børn kunne fungere i større klasser, og med mindre specialpædagogik, så ville de slet ikke blive visiteret til specialområdet. 


                              Forsøget på inklusion i almenskolen har ikke mindsket behovet for specialskolepladser - det er tværtimod stigende. Og behovet for specialkompetencer på specialskolerne er blevet større, fordi de visiterede børn nu kommer med større udfordringer. 

                              Selvom lærerne på almenområdet kæmper en brav kamp med inklusion, så har de slet ikke de specialpædagogiske forudsætninger for at løfte opgaven. Selv hvis de vidste hvordan man tilgodeser et barn med særlige behov, så har de hverken tiden eller midlerne til at gøre noget ved det. 

                              Metoder som at råbe ad børnene, skælde dem ud for forhold de ikke kan ændre på eller smide dem udenfor døren hvis de skaber ballade, bliver brugt overfor børn med adhd og autisme. Fordi at lærerne ikke ved bedre / kan bedre, og griber i den værktøjskasse de har, når det brænder på. 

                              Ved at holde børn med særlige behov i almenområdet i længere tid under forkert rammer, giver man dem ikke de hensyn og den tilgang der er nødvendig for at de kan trives. Så mange kommer i mistrivsel. Børnene prøver så godt de kan at passe ind og kæmper sig hver dag i skole. Mange oplever ikke at blive inkluderet, men ekskluderet fordi de og deres behov adskiller sig markant fra deres klassekammeraters. Mange har svært ved sociale relationer, men får meget lidt hjælp. De oplever at være fiaskoer i forhold til dem de sammenligner sig med. 

                              Der er opstår belastningsreaktioner som skolevægring, stress, depression og angst samt mistillid til skole og lærere.  

                              At fjerne kapacitet og ressourcer fra specialskolen vanskeliggør i høj grad kommunens sidste mulighed for at samle børn op som det almene skolesystem har tabt i forsøget på inklusion. Konsekvensen kan blive at også specialskolen taber børnene pga. manglende ressourcer til at løfte denne vanskelige opgave. Der findes ikke alternativer i Randers kommune, så forældrene må enten passe barnet selv eller sende det i bedre tilbud i andre kommuner.  

                              Konsekvenserne for barn og familie er store. For forældrene kan det bla. betyde tabt arbejdsevne i den tid de må passe skolevægrende børn. Besparelsen vil desuden forsvinde over tid hvis man også tager i betragtning at kvaliteten af specialskolen for nogle børn er afgørende for om de kan være selvforsørgende i voksenlivet eller kommer på livsvarig offentlig forsørgelse. Investering i børnenes udvikling og trivsel kan godt betale sig.


                               

                               Anita Bek 8990 Fårup
                               - Blanketnummer: 16709

                               TOMME ORD TORBEN HANSEN…!!!

                               TOMME ORD TORBEN HANSEN…!!!

                               Jeg referere følgende

                               fra den socialdemokratiske valgavis fra 2017, hvori Torben Hansen blandt andet skriver:

                               ”Som vi alle ved, har vi et velfærdssamfund, der er under stærkt pres. Allerede nu sender vi mange Uden For fællesskabet. Det er de svageste og udsatte borgere, det går ud over. Det er ikke rimeligt.

                               Det bør jo være dem, vi tager vare på! Det er mennesker med særlige behov – måske grundet handicap eller psykiske lidelser. Det er hjemløse, misbrugere med videre. De har om nogen brug for fællesskabets hjælp og støtte! Vi skal have et velfærdssamfund der fungerer, der kan holde hånden under de svageste.

                               Dette kræver, at vi tør investere i indsatser, der virker både når det gælder børn og voksne. Dette kræver Udover målrettede indsatser, fagligt kvalificerede medarbejdere, med tid til at understøtte den enkeltes trivsel og udvikling. Alt andet giver ikke mening. Særligt når det gælder de udsatte børn og unge, skal alt sættes ind. Det er skæbnesvangert at svigte dem.”

                               OG VIDERE:

                               ”Vi har en stor gruppe børn og unge i Randers, der er udsatte. Det er fysisk og psykisk handicappede, børn med autisme, med ADHD, med senhjerneskader med videre, men også børn, der er ordblinde og et stigende antal børn, der vokser op i fattigdom. Mange af disse børn og unge er i højrisiko for at få et voksenliv uden for fællesskabet. De får ikke uddannelse og mange får heller ikke job. Vi skal sikre disse børn de bedste vilkår. De skal have mulighed for at få en uddannelse, og hvis de er meget handicappede, så at blive så selvhjulpne som muligt. Hvis ikke vi tager hånd om disse børn risikerer vi at sende endnu flere uden for fællesskabet med stigende ulighed til følge og med en enorm stigning i de offentlige udgifter om 20-25 år.

                               Vil vi risikere det? Jeg vil ikke! Velfærden skal styrkes i Randers NU! – Torben Hansen (S)

                               OG TIL SLUT:

                               Socialområdet og handicappede har vores allerstørste opmærksomhed –og er et af de områder, der skal tilgodeses i fremtidige budgetter.”

                               KONKLUSIONEN ER: Desværre er INGEN rammebesparelser blevet fjernet som lovet – til gengæld er nye rammebesparelser pålagt området i samtlige vedtagne budgetter under Torben Hansen, inklusive budget 2021.

                               Specialskolerne bespares hårdt IGEN 6,66% af det samlet budget ikke bare i år men forevig… hvor blev fællesskabet af TORBEN HANSEN var det bare tomme valgløfter?

                               Det er hult når en af byrådets målsætninger er: Flere skal mestre eget liv, flere i uddannelse og beskæftigelse. Det gælder åbenbart ikke mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed. Fordi man afspecialiserer deres skoletilbud og besparer socialområdet som aldrig har været i værre forfatning.

                                Louise Kildevang Rudolph 8920 Randers NV
                                - Blanketnummer: 16708

                                Specialområdet skal ikke endnu engang bespares

                                Der er på specialområdet lavet sammenlægning af skoler, dette er så småt ved at falde på plads. De sidste besparelser rumsterer stadig tungt i hverdagen for de fagprofessionelle omkring børnene, for børnene og for deres familie. Det giver ingen mening endnu engang, at besparelserne skal ramme et område, som kæmper så hårdt for, at give børn med udfordringer og handicap, et liv som er værdigt.

                                 Dina Hejl Prudholm 8920 Randers NV
                                 - Blanketnummer: 16700

                                 Høringssvar fra LEV Randers ang. besparelser på specialskoleområdet 

                                 Specialskoleområdets driftsøkonomi er de seneste år reduceret fra 150 millioner kroner til nu cirka 90 millioner.

                                 Dette til trods er der i de nærmeste år pålagt en generel besparelse på 2,2 millioner - hvert år.

                                 Det er mange penge.

                                 Nedskæringen i 2022 er ganske vist bragt i nul via en ekstraordinær tilførsel af 2,2 millioner - men den ligger stadig og lurer i de følgende år.

                                 Oveni dette arbejder kommunen med et såkaldt ‘effektiviseringsbidrag’ på minus 5,6 millioner kroner i 2022. Det betyder endnu færre midler til specialundervisningen; en reduktion til næste år på hele 6 procent af de 90 millioner kroner.

                                 Det er flere end mange penge.

                                 Fra 2023 stiger disse 5,6 millioners nedgang oven i købet til 9,3 millioner ‘effektivitetskroner’.

                                 I 2023 kan man altså samlet set regne med en budgetreduktion på 9,3 millioner plus 2,2 millioner; i alt 11,5 millioner kroner.

                                 Det er alt for mange penge - 13 procent af de 90 millioner.

                                  

                                 Lev Randers ser med meget stor bekymring på denne negative udvikling. Specialundervisningen har ikke brug for denne onde spiral af underfinansiering, men brug for perspektiver for fremtiden; for udvikling.

                                 Indenfor normalområdets udskoling har kommunen ambitioner om at øge elevernes 90 - 95%s fremmøde i klasserne. Det er rigtigt set. Men ligeså forkert er det at undlade at fokusere på specialskoleområdets meget voldsommere problemer her. Måske er Lev Randers faktuelt fejlinformeret her, men en fremmødeprocent på 50 - 60% udtrykker selvsagt et stort og fundamentalt problem. Ikke alene for eleverne, men også for deres familier, herunder forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet.

                                 Problematikken kalder  i k k e  på tiltag som færre lærerkræfter, forøgede klassekvotienter og andre af de reduktioner, som et utilstrækkeligt budget giver. Tværtimod.

                                 Specialundervisningsområdet skal favne meget forskellige elever og sårbare børn, der ikke kan rummes i eller have gavn af almenskolen.

                                 Børn, der har brug for en ekstra og anderledes indsats, brug for flere professionelle voksenkontakter i læringsmiljøerne, ikke færre.

                                 De programsatte budgetreduktioner trækker i den helt gale retning. Det er en dødedans.

                                  

                                 Venlig hilsen

                                  

                                 Vitus Jordan, fmd. f. Lev Randers’ kreds

                                  Lev Randers 8870 Langå
                                  - Blanketnummer: 16693

                                  MED UU Randers høringssvar basisbudget 2022-2025

                                  UU Randers og basisbudgettet:

                                  UU Randers kan i basisbudgettet 2022-2025 konstatere et fald på ca. kr. 100.000 i UU’s budget fra 2023. Dette tager MED til efterretning og har desuden nedenstående supplerende bemærkninger.

                                  Midler til Øget EUD-søgning: Der er afsat kr. ½ mio. i både 2021 og 2022 til aktiviteter, der skal øge afgangselevernes EUD-søgning. Der er nedsat tværgående arbejdsgruppe, der skal forberede aktiviteter.  Men ikke mindst pga. Corona-restriktionerne har det endnu ikke været muligt at detailplanlægge og igangsætte relevante aktiviteter. Derfor opfordrer MED til, at midlerne fra 2021 kan overføres til 2022 med tilsvarende mulighed for at videreføre midler til 2023. Dette for dels at sikre tid og kvalitet i forberedelse og afvikling og dels for at kunne forlænge kommende aktiviteter, og dermed effekten, over flere år.

                                  Midler til RUN ophører i 2023: MED vil gøre opmærksom på, at tilbuddet RUN er et vigtigt supplement til ungeindsatsen, særligt for ungegruppen under 18 år, der pga. personlige og sociale udfordringer, ikke er i stand til at profitere af et forløb på den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Seneste opgørelse viser, at der er 24 afsluttede elever og yderligere aktuelt 11 i tilbuddet. Af de afsluttede 24 er det aktuelt 6 unge på uddannelseshjælp, mens de øvrige er i enten uddannelse eller i andre forberedende aktiviteter. Målgruppen taget i betragtning, er det tilfredsstillende.

                                  Individuel vejledning til alle elever: MED konstaterer, at der er fremsat ønske om at tilbyde individuel vejledning til alle elever og UU Randers vil være klar til at løfte opgaven, hvis midlerne prioriteres. Der gøres samtidig opmærksom på, at der på Christiansborg pågår drøftelser omkring netop muligheden for individuel vejledning i forlængelse af det generelle politiske ønske om at fjerne hele eller dele af uddannelsesparathedsvurderingen. 

                                  STU-vejledningens arbejdsmængde øges: UU vejleder indstiller unge, der ønsker STU-visitering. UU har i de seneste år oplevet fordobling i antallet af henvendelser fra unge, der ønsker vejledning i forhold til STU. MED vil gøre opmærksom på, at flertallet af disse henvendelser ender ikke i indstillinger, men arbejdet med disse unge er særdeles tidskrævende.

                                   

                                  På vegne af MED

                                  Morten Skivild – leder af UU Randers og Mads Møller – TR og næstformand i MED

                                   

                                   Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers - MED-udvalg 8900 Randers C
                                   - Blanketnummer: 16690

                                   Kommentarer til budget for skolerne i Randers Kommune 2022-25

                                   Kristrup Skolebestyrelse har drøftet direktionens budgetforslag 2022-2025. Drøftelsen har givet anledning til dette høringssvar.


                                   Kommentarer til rapporten:

                                   Vi anser det væsentligste i budgettet må være at sikre at kvaliteten i undervisningen ikke forringes det kommende budgetår. Derfor bør budgettet først og fremmest sikre at den enkelte skole har råd og mulighed for at fastholde det rette antal lærer og pædagoger. Den nye tildelingsmodel bør valideres således den sikre dette. Ligeledes bør alle besparelser ift. personaleforhold tages til genovervejning. Dette kunne være ressource-tildeling i morgen-SFO.

                                   For også at give lærer og elever mulighed for det gode sammenspil og fokus på den enkelte elevs behov, vil vi som altid opfordre til at prioriteres at sikre bedre klassekvotienter som den fremadrettet kan sænkes fra de nuværende 28 elever pr klasse.

                                   Endnu en væsentlig del af at sikre den nødvendige kvalitet i undervisningen er de fysiske rammer. Vi appellerer således til at der fokus på at sikre gode undervisningslokaler og de nødvendige idrætsfaciliteter. Vi mener det er helt essentielt at få opdateret en lang række idrætsfaciliteter, så alle skoler kan leve op til de nye krav om bevægelse, samt opnå læringsmålene for idrætsfaget.


                                   Forslag til ændring:

                                   Netop for at sikre mere fokus på bevægelse og kvalitet i idrætsfaget, foreslår vi at der decideret allokeres en pulje i anlægsbudgettet til at opgradere idrætsfaciliteter på de enkelte skoler.
                                    

                                   Mvh
                                   Kristrup Skole Skolebestyrelse

                                    Kristrup Skole Skolebestyrelse 8960 Randers SØ
                                    - Blanketnummer: 16689

                                    Sundhedsplejen Randers Kommune

                                    Høringssvar fra lokal-MED i Sundhedsplejen for budget 2021-24.

                                     

                                    Sundhedsplejen ser med stor bekymring på, at der ikke er prioriteret forebyggelse og sundhedsfremme hos børn og unge i det kommende budgetforslag.

                                    Vi ser desværre flere og større udfordringer på børne- og ungeområdet, som kræver større og særlige indsatser. Derudover er vi udfordret pga. den socioøkonomiske indeks, som er i Randers Kommune, som kræver en stor indsats på både basis og ekstraordinær niveau, hvis den ulighed, som desværre er voksende i vores samfund, ikke skal blive større.

                                    Flere og flere familier er udfordret på at blive en familie. Der er ofte udfordringer med mad og søvn, hvor vi bruger rigtig mange ressourcer på at vejlede og guide familierne. Flere og flere forældre får en fødselsdepression, som på sigt kan få store konsekvenser for barn og familie. Derudover er der også rigtig mange familier, som har svært ved grænsesætning af det 2-3 årige barn.

                                    Den generelle mentale trivsel er desværre for nedadgående. Hos de større børn oplever vi flere børn end tidligere, der mistrives. Der er mange børn som føler sig utrygge og oplever angst, spiseforstyrrelser, cutting, konflikter med forældre og problemer ved at være delebarn. Derudover ser vi mange børn og unge, som er utilfredse med deres egen krop, og derfor har brug for støtte til at få en mere positiv kropsopfattelse.

                                    Der ses en stigning i antallet af overvægtige børn allerede ved indskolingssamtalen, og overvægten er stigende i løbet af skolegangen.

                                    Lokal-Med i Sundhedsplejen vil særligt bemærke nedennævnte budgetforslag.       

                                    Sundhedsplejen – FIV/Mini-FIV (1,5 mio. kr. inkl. PREP, jf. notat bevillinger der ophører 2022-25)

                                    Sundhedsplejen har siden 2014 tilbudt Familieiværksætterkurset (FIV) til førstegangsforældre.

                                    Midlerne til FIV står til at ophøre ved årets udgang. Hvis tilbuddet ikke kan videreføres vil det betyde en markant forringelse af tilbuddet til førstegangsfamilier, herunder at spædbørn i modstrid med Sundhedsstyrelsen anbefalinger ikke ses af en sundhedsplejerske fra de er 2-3 mdr. til de er 8-10 mdr. De utilsigtede konsekvenser kan blive et øget antal behovsbesøg, kontakt til almen praksis, flere hospitalsindlæggelser og flere sager til myndighedsafdelingen. 

                                     

                                    Sideløbende med FIV afvikles ”Mini-FIV”, som er et tilpasset koncept for både første- og fleregangs familier med omfattende sociale eller psykiske udfordringer. De foreløbige erfaringer med dette tilpassede koncept er gode. Det vil være vanskeligt at gennemføre Mini-FIV uden FIV, da de både fagligt og økonomisk griber ind i hinanden. Eksempelvis kan det ofte være udfordrende at rekruttere til tilbud målrettet sårbare grupper, idet de færreste ønsker at se sig selv som en person, der har brug for et specialiseret tilbud. Denne udfordring er ikke fremtrædende ift. Mini-FIV, da alle førstegangsforældre jo får tilbud om forældreuddannelse (FIV).

                                     

                                    I samme årrække har Sundhedsplejen sammen med PPR afviklet PREP parforholdskurser for par med børn, som har udfordringer i parforholdet. Der har været udbudt 5-6 kurser årligt.

                                    Det er Sundhedsplejens håb, at der fremadrettes kan findes midler til, at FIV og Mini-FIV kan fortsætte som et fast tilbud til alle førstegangsgravide i Randers Kommune. Kan der ikke findes midler til både FIV og PREP, vil vores faglige anbefaling være, at det er FIV, der prioriteres fremfor PREP.

                                     

                                    Manglende demografiregulering og prisfremskrivning.

                                     

                                    Sundhedsplejen indgår ikke i en demografiregulering, men med det stigende antal af børnefødsler og mange tilflyttere af børnefamilier til Randers Kommune, mærker vi tydeligt et stigende behov for sundhedspleje.

                                    Vi bliver kontaktet af mange kommende/ nye familier som er ”på vej” til Randers Kommune, som vil sikre sig en plads på vores familieiværksætter hold, høre om hvilket tilbud, der er i sundhedsplejen i deres fremtidige kommune, hvornår kan de komme i mødre/forældrenetværksgruppe mv. Så meget vigtige fokuspunkter for en småbørns familie, der er på vej til Randers.

                                     

                                    Så med en fødselstal som på nuværende tidspunkt aldrig har været højere i Randers Kommunes historie, en stigning i fødsler med 10 % i forhold til 2020, er en manglende demografiregulering samt prisfremskrivning med til at udhule vores budget og dermed forringe både det basis- og særlige tilbud, der gives til forældre, børn og unge i Randers Kommune.

                                     

                                    På vegne af

                                    TRIO-gruppen/ lokal MED Sundhedsplejen

                                    Gitte Glud Heiredal, AMR

                                    Heidi Andersen, TR

                                    Anne Lise Buus Nielsen, leder af Sundhedsplejen

                                     Sundhedsplejen Randers Kommune 8900 Randers C
                                     - Blanketnummer: 16687

                                     Høringssvar til budget 2022-2025 fra Randers Bibliotek

                                     MED-udvalget på Randers Bibliotek har på møde d. 6. september drøftet direktionens forslaget til budget 2022-2025.

                                     Randers Kommune vil gerne have kulturen i fokus. Ifølge biblioteksloven er Randers Bibliotek forpligtet til at levere bibliotekstilbud til alle kommunens borgere. Det gør vi vores bedste for at honorere, men med årlige sparekrav bliver det fortsat sværere at yde biblioteksservice på tværs af en landdistriktskommune.


                                     Randers bibliotek er kommunens største kulturinstitution og servicerer årligt 500.000 borgere i vores fysiske rum og mere end 2.000.000 brugere digitalt.


                                     Generel bekymring – biblioteket holdt for sidste gang


                                     Ved 2020 budgetforliget kom biblioteket til at bære langt størstedelen af den besparelse, der skulle findes på kulturområdet. Randers Bibliotek blev pålagt en samlet besparelse på 1,2 millioner kroner, hvoraf den sidste del endnu ikke er udmøntet. Når man ser på bilagene til budgetforliget, er det kun denne sidste del af besparelsen, man kan se. Man kan derfor nemt overse alle de penge, vi allerede har sparet. 


                                     Konkret bekymring om manglende prisfremskrivning


                                     Den manglende prisfremskrivning vil, i særdeleshed, ramme bibliotekets indkøb af materialer. Denne centrale opgave er forudsætningen for, at kunne leve op til bibliotekslovens krav om at stille en attraktiv materialesamling til rådighed for alle kommunens borgere.
                                     Udover materialeområdet, er vi ligeledes bekymrede for vores bygningsdrift. Herunder på kulturhusdriften - der organisatorisk og administrativt er forankret på Biblioteket.


                                     Konkret bekymring om effektiviseringskrav i 2025


                                     I budgetforslaget kan vi konstatere et forslag om at videreføre det årlige effektiviseringskrav i 2025.


                                     Den konkrete udmøntning er endnu ikke besluttet, men skal fordeles indenfor de forskellige forvaltningsområdet.


                                     Randers Biblioteks MED-udvalg vil gerne benytte denne høring til at understrege, at vi sidste gang bar den absolut største besparelse, og vi regner derfor med, at vi går fri for yderligere besparelser i det kommende budgetforlig.


                                     Venlig hilsen

                                     Mette Haarup
                                     Bibliotekschef    
                                      

                                      Randers Bibliotek 8900 Randers C
                                      - Blanketnummer: 16681

                                      Høringssvar - budget 2022-25 - fra MED-udvalget på Randers Kloster

                                      Randers Klosters MED-udvalg vil gerne koncentrere vores høringssvar om en appel om at sløjfe den besparelse på klippekortordningen, der er indregnet i basisbudgettet.

                                      Det er vores opfattelse, at klippekortsordningen giver os rigtig gode muligheder for at leve op til de forventninger, der stilles til os om at give vore beboere selvbestemmelse i forhold til aktiviteter og dagligdag. Herved har vi også bedre mulighed for at leve op til de forventninger, der er til at bekæmpe ensomhed og til at behandle beboerne med den værdighed, som alle fortjener.

                                      Det har i hele klippekortsordningens levetid været tydeligt for os, at det er en meget værdifuld ordning for vore beboere. Ordningen giver mulighed for de individuelle valg i form af selvbestemmelse over, hvad ordningen skal bruges til i form af meningsfulde aktiviteter, men ordningen understøtter også det sociale fællesskab beboerne imellem, idet mange også vælger at bruge deres ”klip” til fælles aktiviteter i mindre eller større grupper.

                                      Under perioden med nedlukning af ældrecentrene pga. risikoen for smitte med coronavirus blev det ikke mindre klart, hvor væsentlig denne ordning er. I perioden, hvor vore beboere var afskåret fra samvær med deres pårørende og med hinanden på tværs af afsnit og afdelinger, var det endnu mere værdifuldt, at vi i kraft af klippekortordningen kunne tilbyde vore beboere meningsfulde aktiviteter, også i mindre grupper – det var med til at afbøde den værste ensomhed i en tid, der ellers på mange måder var udfordrende for vore beboere.

                                      Vi vil derfor finde det meget beklageligt, hvis besparelserne på klippekortordningen gennemføres, så den bliver halveret i omfang. Det vil være særdeles mærkbart for vore beboeres livskvalitet.

                                       

                                      På vegne af Randers Klosters MED-udvalg
                                       

                                                            Sonja Andersen                                                            Jesper Bjerre Jakobsen
                                                            TR/ næstformand                                                           Forstander / formand

                                       Randers Klosters MED-udvalg 8920 Randers NV
                                       - Blanketnummer: 16678

                                       Høringssvar fra Lokalt Medudvalg (LMU) i Rusmiddelcenter Randers

                                       Medarbejdersiden i LMU tager budgetforslaget 2022-2025 til efterretning, og bakker op om forslaget i forhold til særligt dyre enkeltsager på socialområdet. 

                                        Lokalt Medudvalg i Rusmiddelcenter Randers 8900 Randers C
                                        - Blanketnummer: 16676

                                        Høringssvar fra LOM i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte

                                        Medarbejdersiden i LOM tager budgetfremlæggelsen til efterretning, og bakker op om forslaget i forhold til særligt dyre enkeltsager på socialområdet.  

                                         Lokalt Område-MED i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte 8900 Randers C
                                         - Blanketnummer: 16674

                                         Høringssvar fra SektorMED Børn, Medarbejdersiden

                                         SektorMED Børn har på ekstraordinært møde den 10. september drøftet budgetforslaget

                                         Medarbejdersiden ønsker at kommentere på følgende:

                                         Det hilses velkommen:

                                         • At minimumsnormeringer prioriteres
                                         • At uddannelsesniveau har et politisk fokus og prioriteres på dagtilbudsområdet

                                         Der er opmærksomhed på:

                                         • Der ligger en byrådsbeslutning, i forhold til implementeringen af minimumsnormeringer i Randers. For at kvaliteten og praksis i dagtilbud tilgodeses, anbefaler medarbejdersiden, at byrådet drøfter mulighederne for fagfordeling som følger: 65% pædagoger, 30% pædagogiske assistenter og 5% pædagogmedhjælper, under samme forudsætninger som beslutningen af 18. januar 2021.
                                         • At indholdet af ledelsesopgaverne grundigt bør drøftes og fastlægges før der foretages ændringer i omfang og organisering af ledelse.
                                         • At der bør være en fremadrettet opmærksomhed og drøftelse af rekrutterings mulighederne af pædagogisk personale. Generelt opfordres til en fokuseret indsats på det fremadrettede behov for kvalificeret arbejdskraft og samtidig også en fokuseret indsats for fastholdelse af vores medarbejdere. Medarbejdersiden i Sektor MED Børn deltager gerne i drøftelserne.
                                         • At der med fordel kan være en prioritering af et selvstændigt anlægs- og vedligeholdelsesbudget for institutionerne.
                                         • At det bekymrer, at der mangler generel prisfremskrivning i budgettet – samt den indlagte reduktion/besparelse på 0,5%.

                                          SektorMED Børn, Randers Kommune 8900 Randers C
                                          - Blanketnummer: 16667

                                          LEV Randers: antallet af sagsbehandlere indenfor børnehandicapområdet.

                                          Indsatsen for børn med handicaps og deres familier rækker mange år frem i tiden. Det er familier, der i forvejen er ekstraordinært pressede og derfor har brug for større tryghed.

                                          Den rette indsats på det rette tidspunkt kan gøre et godt liv muligt for barnet, dets forældre - og dets søskende.

                                          Lev Randers anbefaler derfor varmt forslaget om at gøre opnormeringen stabil og permanent.

                                          Det er foreningens oplevelse, at det alt for længe har været uholdbart med lange sagsbehandlingstider for familierne, hyppige skift af sagsbehandlere og deraf følgende kommunikationsudfordringer. Lev ser, at hovedårsagen er, at der helt enkelt er for få sagsbehandlere til de mange opgaver indenfor børne-handicap.

                                          Det gode perspektiv i en blivende opnormering er, at den vil skabe mere stabile samarbejdsrelationer, forudsigelighed og tættere kontakt - og derfor bedre løsninger. Og det er, hvad disse særligt udfordrede familier har brug for. Hvad kommunen har brug for.

                                          Med venlig hilsen

                                          Lev Randers' kreds

                                          Vitus Jordan, formand

                                           

                                           Lev Randers 8870 Langå
                                           - Blanketnummer: 16625

                                           Høringssvar fra Ældrerådet i Randers Kommune

                                           Ældrerådet har på sit møde den 8. september 2021 behandlet budgetforslag 2022-2025. 

                                           Rådets bemærkninger fremgår af det vedhæftede høringssvar. 

                                            

                                           Ældrerådet 8900 Randers C
                                           - Blanketnummer: 16581

                                           Høringssvar fra Randers Lærerforening - Folkeskolen som førstevalg

                                           Randers Lærerforening har med stor interesse læst forslaget til Randers Kommunes budget for 2022.

                                           Folkeskolen som førstevalg” er en tilgang, som vi støtter fuldt ud, men som desværre ikke har gennemslag i budgetforslaget, da man har fastholdt den tidligere budgetprocedure, hvor der er en fast besparelse på 0,5% samt ingen prisfremskrivning. Når den politiske dagsorden hedder ”Folkeskolen som førstevalg”, skal det tydeligt fremgå gennem prioriteringer i budgettet.

                                           I den politiske vedtagelse fra maj 2021[1] fremgår det, at selv om pengene nu tildeles via bloktilskuddet, skal de stadig anvendes til flere lærere i folkeskolen. Såfremt der ikke (med hensyn til den demografiske udvikling) sker en udmøntning i form af flere lærere i folkeskolen svarende til de tildelte midler, mistes pengene – altså en markant forringelse på adskillige millioner i tildelingen til folkeskolen, hvilket vil reducere antallet af lærere i folkeskolen og medfører store kvalitetsforringelser i forhold til fx faglighed, skole-/hjemsamarbejde, inklusion, efter-/videreuddannelse af lærerne, etc…

                                           Derfor skal folkeskoleområdet friholdes for de i basisbudgettet foreslåede besparelser.

                                           Derudover foreslår vi, at man afsætter yderligere midler til folkeskolen.

                                           Midlerne skal/kan bruges til:

                                           • Co-teaching, hvor en uddannet lærer med særlige kompetencer inden for fx specialundervisning sammen med en eller flere lærere fra klassen forbereder, gennemfører og evaluerer undervisningen. Dette vil klart kunne styrke inklusionsindsatsen ude på skolerne.
                                           • To-lærertimer, hvor to lærere sammen forbereder, gennemfører og evaluerer undervisningen. Dette styrker bl.a. mulighederne for at arbejde med relationer og fagfaglighed, hvilket styrker elevernes trivsel.
                                           • Nedsættelse af undervisningsprocenten, således at der bliver flere ressourcer til samarbejdet med forældre og det omkringliggende samfund (fx virksomheder i lokalsamfundet, skoletjenester m.m.), efter/videreuddannelse af lærerne.
                                           • Vejledere, der arbejder specifikt med en mindre gruppe elever med specifikke faglige udfordringer i fx matematik eller dansk. Samtidig kan dette understøtte bl.a. den kommunale ordblindestrategi.

                                           Vi står selvfølgelig til rådighed for drøftelser og uddybning af vore kommentarer og forslag.

                                            

                                           På vegne af Randers Lærerforening

                                            

                                           Leif Plauborg
                                           Formand

                                           [1] https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/maj/210520-folkeskolemillionerne-skal-gaa-til-flere-laerere

                                            Randers Lærerforening 8900 Randers C
                                            - Blanketnummer: 16570

                                            Høringssvar til budget 2022-2025 fra CSV Randers

                                            CSV Randers har drøftet materialet til budget 2022-2025 på MED-møde den 10. september 2021.

                                            CSV Randers anerkender socialudvalgets budgetønske om at hæve rammen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med 2 mio. om året som følger af udgiftsstigninger på området. Endvidere finder CSV Randers Børne- og Familieudvalgets budgetønske om bedre uddannelsesstøtte til unge med udfordringer særligt aktuelt.

                                            Derudover har CSV Randers ikke yderligere kommentarer til budget 2022-2025.

                                            Med venlig hilsen

                                            Maigen Lund, TR og næstformand for MED-udvalget, CSV Randers 

                                            Poul Bloch, skoleleder og formand for MED-udvalget, CSV Randers

                                             CSV Randers, MEDudvalg 8983 Gjerlev J
                                             - Blanketnummer: 16561

                                             Høring ift. Budget 2022-2025 fra MED på Kristrup Skole

                                             Hermed høringssvar fra MED-udvalget på Kristrup Skole

                                             Udarbejdet på MED-udvalgsmøde den 8. september 2021

                                             Med venlig hilsen

                                             Anne-Marie Vitting Christensen

                                             Skoleleder

                                             Kristrup Skole 8940 Randers SV