Erhvervsområde ved Ølst, Nordic Waste

Høringen er afsluttet

Høring af Forslag til Lokalplan 705 og Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 samt tilhørende miljørapport

Byrådet vedtog den 13. december 2021 Forslag til Lokalplan 705 – Erhvervsområde ved Gl. Århusvej ved Ølst og Forslag til Tillæg 4 til kommuneplan 2021 til offentlig høring i 10 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 705 omfatter et område ca. 500 m syd for Ølst ved Gl. Århusvej. Planen giver mulighed for at anvende planområdet til erhvervsformål, hvor der kan drives én samlet virksomhed til affalds- og jordhåndtering. Derudover kan lokalplanens delområde 3 anvendes til råstofgrav og efterbehandling til naturområde. Planforslaget giver bl.a. mulighed for ny-byggeri indenfor byggefelter og anlæg af et betondæk på 6,6 ha i kote 45 m, og derpå opføre 3 haller med en højde på 20 m.

Læs forslag til Lokalplan 705 her

Kommuneplantillæg

Forslaget til kommuneplantillæg 4 udlægger planområdet til erhvervsområde. Der udlægges 2 rammer, hvor det ene område kan anvendes til råstofindvinding, deponering og efterbehandling til naturområde og det andet område kan anvendes til tung industri (affaldsbehandling), råstofindvinding og deponering. Tillæg 4 reducerer desuden udpegningen til lavbundsareal, grønt danmarkskort og potentielt naturområde.

Læs forslag til Tillæg 4 til kommuneplan 2021 her


Miljøvurdering

Planlægningen er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der er vedlagt høringen.

Link til Miljørapport

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Digitalt borgermøde

Der afholdes digitalt borgermøde om lokalplanforslag og forslag til tillæg til kommuneplanen, mandag den 24. januar kl. 18.30. 
På borgermødet bliver det muligt at høre nærmere om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg og tilhørende miljøvurdering. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål i chatten.

Link til borgermøde

Høringssvar

79 svar
- Blanketnummer: 26963

lokalplan 705 - gift i naturområde

Som borger i området i 48 år, og som erhversmand i Askildrup skaber lokalplan 705 en undren som går over i en uforståenhed over for Randers Kommune.

Må jeg have lov til at dele mit svar op i flere punkter.

1. som virksomhedsejer i Askildrup, af Carlslund Plantage med salg af juletræer, vækker det en uforståenhed over at man tillader gift depoter,, 20 meter høje bygninger og industri med kat. 7 forurening lige op ad en virksomhed som lever af at tilbyde naturoplevelser og deraf sit levebrød. Der noteres blandt andet at der udtales fra Randers Kommune at Nordic Waste udvidelse ikke vil påvirke mange borgere idet der er tyndt befolket. sikke noget ævl. 1 familie, eller virksomhed er vel lige så vigtig som flere.

alle som læser det her... vil i selv gerne have en kategori 7 industri som nabo ?

2. Randers Kommune ønsker sig grøn omstilling, naturområder, og en boligvenlig tilflytter kommune. Jeg tænker blot at når dette projekt kommer mulige tilflyttere for øre, at Randers skal være giftdeponternes nr. 1 i Danmark - er det måske ikke lige det man ønsker sig som borger.

 

en kategori 7 forurenende virksomhed som vil tage affald fra hele Europa, ved indkørslen til Randers. er det nu en god ide ?

 

Må jeg henlede til at kommunen indkalder til møde med borgerne for Askildrup og Ølst. og henlægger sagen indtil alle parter er hørt.

  jørgen glud 8940 Randers SV
  - Blanketnummer: 22463

  Kemi ved drikkevand

  Hvordan kan dette overhovedet være aktuelt.
  I råber op om landmænd der der sprøjter, og de får hurtigt på puklen hvis de er i nærheden af vores
  grundvand.
  Og så vil i tillade at der dumpes giftigt affald her??

   Borger med navne og adressebeskyttelse " 8900 Randers C
   - Blanketnummer: 22428

   Høringssvar ang. lokalplan 705

    

   Jeg mener absolut ikke at Nordic Waste skal have tilladelse til at udvide aktiviteterne i Ølst. At deponere forurenet jord i nærheden af et grundvandsmagasin er fuldstændig uacceptabelt. 

    

    Carsten Øland Jensen 8960 Randers SØ
    - Blanketnummer: 22427

    Beskyt vores værdifulde grundvand!

    Jeg bakker op om Kristrup Vandværks høringssvar. 
    Vi er nødt til at beskytte vores værdifulde drikkevandsressource!

     Sara Elsborg Starcke 8940 Randers SV
     - Blanketnummer: 22423

     Det bliver et KÆMPE NEJ TAK til forslag til lokalplan 705.

     Jeg undre mig virkelig over hvordan det overhovedet kan komme på tale og man overhoved kan komme i tanke om, at deponer kemikalier i noget jord så tæt på hvor vi får vandet fra i vores område.

     Vi kan på INGEN måde forstå sådan et forslag og tager stærkt afstand fra forslaget til lokalplanen.

     Gitte og Lars Wilhelmsen

      Gitte Lene Vilhelmsen 8960 Randers SØ
      - Blanketnummer: 22417

      Nej tak.

      Placering er for tæt på drikkevandsområde.

       Anders Thorvald 8960 Randers SØ
       - Blanketnummer: 22412

       Bekyt vores drikkevand i Kristrup

       Idet jeg henviser til Byrådets tillæg til konstitueringsaftale af 17. november 2021 SAMMEN OM RANDERS vil jeg på det kraftigste anbefale Byrådet at overholde deres egen aftale og beskytte vores drikkevand  ved ikke at godkende Lokalplan 705:

       Partierne er meget optagede af den grønne dagsorden, således at Randers Kommune kan
       give sit stærke bidrag til en renere og mere bæredygtig verden. Det betyder mere
       naturgenopretning, forbedring af biodiversiteten, beskyttelse af drikkevandet, fokus på
       cirkulær økonomi, klima- og miljøhensyn i indkøbspolitikken, energirenoveringer samt
       attraktive og grønne transportløsninger. Derfor oprettes et §17, stk. 4 udvalg der skal rådgive
       om tværgående bæredygtig udvikling Randers Kommune samt Flodbyen.

        Hanne Mose 8960 Randers SØ
        - Blanketnummer: 22410

        Nej, tak til, at ødelægge Kristrup

        Vi er en småbørnsfamilie der er flyttet fra Århus til Kristrup for 2 år siden, havde vi vidste dette, havde det helt sikkert påvirket vores valg, at flytte hertil, at man planlægger dette. 

        Dette er ikke noget vi har lyst til skal ske med vores drikkevand.

        Vi bakker op om vores lokale vandværks høringsvar.

         

         Nicolina Thorsen 8960 Randers SØ
         - Blanketnummer: 22409

         Protest mod Nordic Waste i Ølst

         Det er uacceptabelt at behandle forurenet jord ogaffald tæt på vores drikkevandsmagasin og vi bakker op om Kristrup Vandværks høringssvar.

         Når man vælger at flytte fra Aarhus til Kristrup og efter kort tid bliver mødt af en klimabro, tung trafik igennem Kristrup og nu også en special industri ovenpå vores drikkevandsmagasin så tænker man at Kristrup ikke er så "ny tilflytter" venlig alligevel.

         Nej tak til opførelsen af anlæg og behandling af forurenet jord og affald så tæt på vandværk og tæt bebyggelse.

          Michael Juul Thorsen 8960 Randers SØ
          - Blanketnummer: 22407

          Nordic waste

          Til Randers kommune og byråd

          Hvordan kan I beslutte, at der ikke skal foretages en miljøvurdering????

          Derfor sender jeg nu mit 2. høringssvar.

          I forbindelse med den første høringsrunde skrev jeg ind via høringsportalen, og har ikke fået tilbagemelding på denne
          Jeg havde forventet, at Randers Kommune og Nordic Waste ville kontakte mig i den anledning.

          Jeg kan dog se at I har været på min ejendom og taget et billed - men det er et MEGET misvisende billed af de ændringer, der er 
          blevet synlig fra min ejendom

          Jeg må så endnu en gang gøre opmærksom på, at den planlagte og de nuværende aktiviteter hos Nordic Waste
          har en meget negativ påvirkning på min ejendom – og det forventer jeg der findes en løsning på.

          Her er et UDDRAG af de gener jeg er plaget af: 

          Støvgener - jeg vil gerne vide, hvilken påvirkning det har på min ejendom med alt det hvide støv - det blæser tit og jeg får støvet
          lige ind på ejendommen - kan jeg overhovedet tillade mig at opholde mig udendørs, eller spise grønstager dyrket udendørs?

          Støjgener - jeg vil gerne have undersøgt, hvad der kan gøres for at minimere disse - jeg kan i øjeblikket ikke opholde
          mig indendørs med lukkede vinduer, uden at være påvirket af larm fra Nordic Waste. 
          Jeg har oplevet, at der foretages sprængninger i området i både december og januar.
          Fra borgermødet er det min opfattelse, at de foranstaltninger, der er planlagt ikke er dækkende for min ejendom 

          Lysgener - er også generende - det er slut med at se stjernerne i samme omfang og projektørerne lyser direkte ind i huset.

          Visuelle - mener jeg, som allerede beskrevet - ikke er afdækket med det billed, der er fremlagt i jeres miljøfremlægning
          og vil derfor gerne selv deltage i vurderingen

          Biodiversitet - Jeg kan fremhæve, at der ikke længere er rovfugle og ugler på eller i nærheden af min 
          ejendom - de er forsvundet inden for de sidste 6 til 12 måneder. Ligesom jeg nok har set hejren for sidste gang

          Trafiksikkerhed - Gl. Århusvej er synligt beskidt, hvilket nødvendigvis må påvirke trafiksikkerheden pga øget bremselængde og risiko for udskridning.
          Der er kommet store huller i gl. århusvej - så man skal køre slalomkørsel.
          Samtidig er det ofte en belastning, når lastbilerne skal ind og ud - jeg har flere gange oplevet at være tæt på en kollision med en lastbil, som kører ud
          foran mig, mens en anden lastbil drejer ind til Nordic Waste. 
          Det er ikke for urutinerede billister at færdes der. 

          Lugtgener - minksagen taler for sig selv - og kompostering er en anden sag.

          Økonomisk påvirker det mig helt sikkert også


          Jeg har deltaget i borgenmødet, der blev afholdt i Januar, og jeg kan ikke se, at de tiltag, man omtalte/planlægger vil have en 
          gavnlig effekt på min ejendom – Årsagen skal nok ses i lyset af at min bolig er højt beliggende
          Så evt støjvolde eller beplantninger vil ikke være til gavn - eller udbedre nogle af generne - hvad så? 

          Til slut kan jeg kun tilslutte mig alle de andre høringsvar jeg har læst - og gøre opmærksom på, at jeg nok er den der er ramt mest

          Jeg forventer, at Randers Kommune og Nordic Waste kontakter mig med henblik på at finde en løsning og er forundret over, at jeg ikke allerede er blevet kontaktet af Randes Kommune og Nordic Waste- og at jeg ikke har fået en tilbagemelding på
          mit sidste høringssvar.

          Jeg håbede til det sidste, at I ville kontakte mig med henblik på en dialog af generne

          Hanne Jakobsen 

          Alling Å, grundvand og efterskrift

          Det undrer det mig, at man kan finde på at lave så stort et betondæk (nærmest en hel bydel) på en skrå bakke ned mod en Å - det kan ikke undgå
          at påvirke åen, så den løber ud over større arealer -  og med forurenet jord - er det virkeligt undersøgt tilbunds?
          Og kommer det til at påvirke trafiksikkerheden ved at oversvømme gl. århusvej? - det er allerede tæt på. 
          Er der planlagt at lave græstage på bygningerne til optag af regnvandet - eller andre foranstaltninger? 
          Allerede nu, hvor betondækket ikke er der, er vandmiljøet påvirket. Alling Å løber over sine bredder i et omfang, jeg ikke har set før (dvs. 22 år) - måske
          fordi der bliver rodet så meget rundt på arealet, så der ikke længere er rødder fra vegetation til at optage vandet.
          Når man planlægger at erstatte en hel bydel med beton, så påvirkes både vandmiljøet, dyre og insektlivet - ja hele biodiversiteten.
          Men måske har I bare ikke har tænkt over, hvor stort et areal det er, man vil lægge betondæk på?

          Til slut - Forurenet jord og masser af regnvand direkte ned i Alling Å??? - og grundvandet???
          Hvorfor vil man forbyde intensiv landbrug, men gerne forurenet jord????
          Jeg foreslår absolut en mere flad placering - måske Haslund? Assentoft? Munkdrup? - eller kære politiker - hvor tænker du? 
           

           bjarne johannes Jakobsen 8940 Randers SV
           - Blanketnummer: 22406

           Nordic waste

           Til Randers kommune og byråd

           Hvordan kan I beslutte, at der ikke skal foretages en miljøvurdering????

           Derfor sender jeg nu mit 2. høringssvar.

           I forbindelse med den første høringsrunde skrev jeg ind via høringsportalen, og har ikke fået tilbagemelding på denne
           Jeg havde forventet, at Randers Kommune og Nordic Waste ville kontakte mig i den anledning.

           Jeg kan dog se at I har været på min ejendom og taget et billed - men det er et MEGET misvisende billed af de ændringer, der er 
           blevet synlig fra min ejendom

           Jeg må så endnu en gang gøre opmærksom på, at den planlagte og de nuværende aktiviteter hos Nordic Waste
           har en meget negativ påvirkning på min ejendom – og det forventer jeg der findes en løsning på.

           Her er et UDDRAG af de gener jeg er plaget af: 

           Støvgener - jeg vil gerne vide, hvilken påvirkning det har på min ejendom med alt det hvide støv - det blæser tit og jeg får støvet
           lige ind på ejendommen - kan jeg overhovedet tillade mig at opholde mig udendørs, eller spise grønstager dyrket udendørs?

           Støjgener - jeg vil gerne have undersøgt, hvad der kan gøres for at minimere disse - jeg kan i øjeblikket ikke opholde
           mig indendørs med lukkede vinduer, uden at være påvirket af larm fra Nordic Waste. 
           Jeg har oplevet, at der foretages sprængninger i området i både december og januar.
           Fra borgermødet er det min opfattelse, at de foranstaltninger, der er planlagt ikke er dækkende for min ejendom 

           Lysgener - er også generende - det er slut med at se stjernerne i samme omfang og projektørerne lyser direkte ind i huset.

           Visuelle - mener jeg, som allerede beskrevet - ikke er afdækket med det billed, der er fremlagt i jeres miljøfremlægning
           og vil derfor gerne selv deltage i vurderingen

           Biodiversitet - Jeg kan fremhæve, at der ikke længere er rovfugle og ugler på eller i nærheden af min 
           ejendom - de er forsvundet inden for de sidste 6 til 12 måneder. Ligesom jeg nok har set hejren for sidste gang

           Trafiksikkerhed - Gl. Århusvej er synligt beskidt, hvilket nødvendigvis må påvirke trafiksikkerheden pga øget bremselængde og risiko for udskridning.
           Der er kommet store huller i gl. århusvej - så man skal køre slalomkørsel.
           Samtidig er det ofte en belastning, når lastbilerne skal ind og ud - jeg har flere gange oplevet at være tæt på en kollision med en lastbil, som kører ud
           foran mig, mens en anden lastbil drejer ind til Nordic Waste. 
           Det er ikke for urutinerede billister at færdes der. 

           Lugtgener - minksagen taler for sig selv - og kompostering er en anden sag.

           Økonomisk påvirker det mig helt sikkert også


           Jeg har deltaget i borgenmødet, der blev afholdt i Januar, og jeg kan ikke se, at de tiltag, man omtalte/planlægger vil have en 
           gavnlig effekt på min ejendom – Årsagen skal nok ses i lyset af at min bolig er højt beliggende
           Så evt støjvolde eller beplantninger vil ikke være til gavn - eller udbedre nogle af generne - hvad så? 

           Til slut kan jeg kun tilslutte mig alle de andre høringsvar jeg har læst - og gøre opmærksom på, at jeg nok er den der er ramt mest

           Jeg forventer, at Randers Kommune og Nordic Waste kontakter mig med henblik på at finde en løsning og er forundret over, at jeg ikke allerede er blevet kontaktet af Randes Kommune og Nordic Waste- og at jeg ikke har fået en tilbagemelding på
           mit sidste høringssvar.

           Jeg håbede til det sidste, at I ville kontakte mig med henblik på en dialog af generne

           Hanne Jakobsen 

           Alling Å, grundvand og efterskrift

           Det undrer det mig, at man kan finde på at lave så stort et betondæk (nærmest en hel bydel) på en skrå bakke ned mod en Å - det kan ikke undgå
           at påvirke åen, så den løber ud over større arealer -  og med forurenet jord - er det virkeligt undersøgt tilbunds?
           Og kommer det til at påvirke trafiksikkerheden ved at oversvømme gl. århusvej? - det er allerede tæt på. 
           Er der planlagt at lave græstage på bygningerne til optag af regnvandet - eller andre foranstaltninger? 
           Allerede nu, hvor betondækket ikke er der, er vandmiljøet påvirket. Alling Å løber over sine bredder i et omfang, jeg ikke har set før (dvs. 22 år) - måske
           fordi der bliver rodet så meget rundt på arealet, så der ikke længere er rødder fra vegetation til at optage vandet.
           Når man planlægger at erstatte en hel bydel med beton, så påvirkes både vandmiljøet, dyre og insektlivet - ja hele biodiversiteten.
           Men måske har I bare ikke har tænkt over, hvor stort et areal det er, man vil lægge betondæk på?

           Til slut - Forurenet jord og masser af regnvand direkte ned i Alling Å??? - og grundvandet???
           Hvorfor vil man forbyde intensiv landbrug, men gerne forurenet jord????
           Jeg foreslår absolut en mere flad placering - måske Haslund? Assentoft? Munkdrup? - eller kære politiker - hvor tænker du? 
            

            bjarne johannes jakobsen 8920 Randers NV
            - Blanketnummer: 22404

            Nordic waste

            Til Randers kommune og byråd

            Hvordan kan I beslutte, at der ikke skal foretages en miljøvurdering???? - Hvilket I har skrevet til mig, ikke vil ske 

            Derfor sender jeg nu mit 2. høringssvar.

            I forbindelse med den første høringsrunde skrev jeg ind via høringsportalen, og har ikke fået tilbagemelding på denne
            Jeg havde forventet, at Randers Kommune og Nordic Waste ville kontakte mig i den anledning.

            Jeg kan dog se at I har været på min ejendom og taget et billed - men det er et MEGET misvisende billed af de ændringer, der er 
            blevet synlig fra min ejendom

            Jeg må så endnu en gang gøre opmærksom på, at den planlagte og de nuværende aktiviteter hos Nordic Waste
            har en meget negativ påvirkning på min ejendom – og det forventer jeg der findes en løsning på.

            Her er et UDDRAG af de gener jeg er plaget af: 

            Støvgener - jeg vil gerne vide, hvilken påvirkning det har på min ejendom med alt det hvide støv - det blæser tit og jeg får støvet
            lige ind på ejendommen - kan jeg overhovedet tillade mig at opholde mig udendørs, eller spise grønstager dyrket udendørs?

            Støjgener - jeg vil gerne have undersøgt, hvad der kan gøres for at minimere disse - jeg kan i øjeblikket ikke opholde
            mig indendørs med lukkede vinduer, uden at være påvirket af larm fra Nordic Waste. 
            Jeg har oplevet, at der foretages sprængninger i området i både december og januar.
            Fra borgermødet er det min opfattelse, at de foranstaltninger, der er planlagt ikke er dækkende for min ejendom 

            Lysgener - er også generende - det er slut med at se stjernerne i samme omfang og projektørerne lyser direkte ind i huset.

            Visuelle - mener jeg, som allerede beskrevet - ikke er afdækket med det billed, der er fremlagt i jeres miljøfremlægning
            og vil derfor gerne selv deltage i vurderingen

            Biodiversitet - Jeg kan fremhæve, at der ikke længere er rovfugle og ugler på eller i nærheden af min 
            ejendom - de er forsvundet inden for de sidste 6 til 12 måneder. Ligesom jeg nok har set hejren for sidste gang

            Trafiksikkerhed - Gl. Århusvej er synligt beskidt, hvilket nødvendigvis må påvirke trafiksikkerheden pga øget bremselængde og risiko for udskridning.
            Der er kommet store huller i gl. århusvej - så man skal køre slalomkørsel.
            Samtidig er det ofte en belastning, når lastbilerne skal ind og ud - jeg har flere gange oplevet at være tæt på en kollision med en lastbil, som kører ud
            foran mig, mens en anden lastbil drejer ind til Nordic Waste. 
            Det er ikke for urutinerede billister at færdes der. 

            Lugtgener - minksagen taler for sig selv - og kompostering er en anden sag.

            Økonomisk påvirker det mig helt sikkert også


            Jeg har deltaget i borgenmødet, der blev afholdt i Januar, og jeg kan ikke se, at de tiltag, man omtalte/planlægger vil have en 
            gavnlig effekt på min ejendom – Årsagen skal nok ses i lyset af at min bolig er højt beliggende
            Så evt støjvolde eller beplantninger vil ikke være til gavn - eller udbedre nogle af generne - hvad så? 

            Til slut kan jeg kun tilslutte mig alle de andre høringsvar jeg har læst - og gøre opmærksom på, at jeg nok er den der er ramt mest

            Jeg forventer, at Randers Kommune og Nordic Waste kontakter mig med henblik på at finde en løsning og er forundret over, at jeg ikke allerede er blevet kontaktet af Randes Kommune og Nordic Waste- og at jeg ikke har fået en tilbagemelding på
            mit sidste høringssvar.

            Jeg håbede til det sidste, at I ville kontakte mig med henblik på en dialog af generne

            Hanne Jakobsen 

            Alling Å, grundvand og efterskrift

            Det undrer det mig, at man kan finde på at lave så stort et betondæk (nærmest en hel bydel) på en skrå bakke ned mod en Å - det kan ikke undgå
            at påvirke åen, så den løber ud over større arealer -  og med forurenet jord - er det virkeligt undersøgt tilbunds?
            Og kommer det til at påvirke trafiksikkerheden ved at oversvømme gl. århusvej? - det er allerede tæt på. 
            Er der planlagt at lave græstage på bygningerne til optag af regnvandet - eller andre foranstaltninger? 
            Allerede nu, hvor betondækket ikke er der, er vandmiljøet påvirket. Alling Å løber over sine bredder i et omfang, jeg ikke har set før (dvs. 22 år) - måske
            fordi der bliver rodet så meget rundt på arealet, så der ikke længere er rødder fra vegetation til at optage vandet.
            Når man planlægger at erstatte en hel bydel med beton, så påvirkes både vandmiljøet, dyre og insektlivet - ja hele biodiversiteten.
            Men måske har I bare ikke har tænkt over, hvor stort et areal det er, man vil lægge betondæk på?

            Til slut - Forurenet jord og masser af regnvand direkte ned i Alling Å??? - og grundvandet???
            Hvorfor vil man forbyde intensiv landbrug, men gerne forurenet jord????
            Jeg foreslår absolut en mere flad placering - måske Haslund? Assentoft? Munkdrup? - eller kære politiker - hvor tænker du? 

            Og I forstrækker ingen vedhæftede filer - endnu en opfordring til I kontakter mig
             

             Hanne Jakobsen 8940 Randers SV
             - Blanketnummer: 22396

             Rent drikkevand

             Pas godt på vores rene drikkevand, det vil ikke være rart hvis vi om få år ikke kan tage et glas vand direkte fra vandhanen.jJeg vil bede beslutningstagerne om at tænke sig godt om.

              Eva Lund Simonsen 8960 Randers SØ
              - Blanketnummer: 22395

              Nej til forurenet jord i Randers Kommune

              Randers Kommune vil gerne tiltrække nye borgere til Randers kommune i almindelighed og til den sydlige del af Randers Kommune i særdeleshed.
              Derfor virker det dobbbelt tosset, at man udover at løbe en stor risiko med den forurenede jord, samtiodig skræmmer eventuelt nye tilflyttere væk.
              For hvem har lyst til at bo et sted, hvor der er stor risiko for at drikkevandet bliver forurenet?
              Der er meget stor fokus på netop drikkevandet for tiden, og man hører ofte, at nu er endnu en vandboring forurenet af div. giftstoffer mm.
              Men Randers Kommune er åbnenbart klar til at tage chancen, og sætte Randers på landkortet med endnu en en ødelagt drikkevandsboring.
              Jeg håber at byrådet besinder sig og lader fornuften råde.
              For hvem "vinder" ved en sådan beslutning? Ingen...... slet ingen.

              Henrik Larsen
              8960 Randers SØ

               Henrik Larsen 8960 Randers SØ
               - Blanketnummer: 22391

               Forurening

               Der er utroligt, at Randers Byråd kan tillade, at der skal deponeres stærkt forurenet jord i Randers Kommune.
               Ovenikøbet i nærheden af freskvandsreserver til  bla. Kristrup Vandværk.
               Der tales meget om miljøforurening, men det er åbenbart ikke noget et flertal i Randers Byråd tager alvorligt.

               Eva og Erik Larsen
               8960 Randers SØ

                Erik Larsen 8960 Randers SØ
                - Blanketnummer: 22390

                Nordic Waste - rent grundvand

                Jeg er dybt rystet over, at byrådet kan finde på at give tilladelse til opbevaring af stærk forurenet jord med diverse farlige stoffer i  nærheden af en drikkevandsboring, som forsyner Kristrup med drikkevand af meget høj kvalitet. 
                Jeg  tilslutter mig Kristrup vandværks høringssvar. 
                Vi skal ALLE passe på vores grundvand - også Randers byråd! 

                 Anette Holmgren Møller 8960 Randers SØ
                 - Blanketnummer: 22384

                 Dårlig placering

                 Placering så tæt på vandboringer og i den retning man planlægger at udvidde Paderup mod Aarhus
                 virker som et ret dårligt valg i tilfælde af eventuelle uheld og fremtidige tilflytteres "ro i maven".

                  Borger med navne og adressebeskyttelse " 8900 Randers C
                  - Blanketnummer: 22382

                  Protest

                  I området bosiddende familie finder det helt uacceptabelt at forurenet jord skal kontaminere lokalt
                  drikkevand og yderligere forurene området generelt.
                  Vi protesterer på det kraftigste og accepterer ikke dette som en løsning.

                   Borger med navne og adressebeskyttelse " 8900 Randers C
                   - Blanketnummer: 22375

                   Ide vil jeg ikke lade nogen af Randers kommunes ansvarlige tage.

                   Flere og flere boringer lukkes, vi kan ikke forsvare grundvand godt nok til at retfærdigøre en givet
                   tilladelse til deponering i området nær Ølst.

                    Borger med navne og adressebeskyttelse " 8900 Randers C
                    - Blanketnummer: 22358

                    Nej til vand fra Ølst området

                    Ikke ok at Nordic W dumper noget der, i nærheden af vores vand

                     Bodil Amdi Nielsen 8960 Randers SØ
                     - Blanketnummer: 22348

                     Høringssvar vedr. lokalplan 705.

                      

                      

                     At vi skal modtage forurenet jord i Randers Kommune, er da en fuldstændig vanvittig tanke. At det så ovenikøbet skal placeres 500 m fra et grundvandsmagasin, hvorfra vi får vort dejlige rene drikkevand her i Kristrup, gør det da om muligt endnu mere absurd. 

                      

                     At det overhovedet er lovligt i Danmark at importere forurenet jord fra andre lande, er jeg fuldstændig uforstående overfor. Vi har da rigelige problemer med vores egen forurening. Se bare på Høfde 42, hvor man i øvrigt kan læse i udbuddet til oprensningen at: “den uundgåelige restforurening må ikke udgøre en risiko for mennesker og miljø”. Hvilket vil sige, at man altså højst sandsynligt heller ikke i Ølst, nogensinde vil være i stand til at fjerne al forurening igen. Skræmmende! Udover det ser vi jo hele tiden at drikkevandsboringer bliver lukket rundt omkring i landet af forurening fra bl.a. landbruget. Vi er simpelthen nødt til at passe på vores grundvand!

                      

                     Så til Byrådet i Randers Kommune: Det er en ommer. Nej tak til forurenet jord i Randers Kommune!!

                      

                     Marianne Ø. Jensen

                     Randers SØ

                      

                      Marianne Jensen 8960 Randers SØ
                      - Blanketnummer: 22346

                      Bevar det rene grundvand i Randers!

                      Endnu en gang kan man kun se uforstående til. Grundvandet i Danmark er et privilegie, som vi for alt i verden skal værne om. At man overhovedet kan få tanken, om at ville dumpe forurenet jord i nærheden af et grundvandsmagasin, er jo slet ikke til at forstå.
                      Dette hører ingen steder hjemme og bør for alt i verden undgås!

                      Man må da kunne lægge to og to sammen og se, at dette ikke er hensigtsmæssigt på nogen måde. Uanset hvor mange penge der så måtte være i det, så er det ikke værd at ofre det rene grundvand over!

                      Vi ønsker ikke mere forurening hentet ind fra andre lande, det er jo absurd! Risikoen for at denne forurening vil efterlade spor både i grundvand, natur og jord til måske evig tid, er for betydelig en risiko til at denne bør løbes!

                      Der kan ikke være tvivl om at grundvandet skal bevares og at der derfor må siges NEJ TAK til dette absurde forslag om dumping af forurening i Randers!

                       Line Jensen 8960 Randers SØ
                       - Blanketnummer: 22345

                       Det bliver et stærkt nej tak her fra

                       Vi ønsker ikke gamblen med forurening af vores grundvand. Jeg håber Randers Kommune og Nordic Waste vil undersøge andre og bedre muligheder for dette projekt, da ingen ønsker at risikere mere skidt i grundvandet.

                        Andreas Harder Laursen 8960 Randers SØ
                        - Blanketnummer: 22343

                        Nej tak til udvidelse af aktiviteter

                        Jeg tilslutter mig Kristrup Vandværks høringssvar.

                        Det lader ikke til at det er nærmere undersøgt hvilke konsekvenser en udvidelse af Nordic Waste's aktiviteter vil få for grundvandsdepotet hvorfra bl.a. Kristrup Vandværk henter sit vand til borgere og virksomheder i Randers Syd.

                        Det er uacceptabelt at give tilladelse til en ny lokalplan uden at have de fornødne undersøgelser, og formentlig også i strid med EU's drikkevandsdirektiv (2020/2184 af 16 december 2020) som pålægger medlemsstater at identificere vandområder der anvendes til indvinding af drikkevand, at kontrollere dem og at træffe de nødvendige foranstaltninger til at undgå at deres kvalitet forringes.

                        Man kan per definition ikke træffe de nødvendige foranstaltninger uden at gøre det på et oplyst grundlag (uden geotekniske undersøgelser)

                        Andre steder i landet udgør råstofindvinding en betydelig risiko for drikkevandet, men i Randers udgør råstofindvinding + oprensning af forurenet jord + deponi heraf, ingen risiko for drikkevandet.

                        Det lyder forkert, og lokalplansforslaget bør forkastes. 

                         

                         

                         Jacob Malle Andersen 8960 Randers SØ
                         - Blanketnummer: 22340

                         Ikke giftig vand

                         Vi bakker op om vores lokale vandværks høringsvar

                          Mette Holm Munk Sønderriis 8960 Randers SØ
                          - Blanketnummer: 22339

                          Helt kort: NEJ TAK

                          Med mit høringssvar siger jeg NEJ TAK til udvidelsen af Nordic Waste i Ølst.

                          Jeg har samme betænkeligheder omkring udvidelsen af Nordic Waste i Ølst, som Kristrup Vandværk udtrykker med sit høringssvar d. 17.02.2022.

                          Udvidelsen giver absolut INGEN værdi for Randers Kommune og desto mindre værdi for vi borgere, som potentielt kan blive berørt af en fremtidig forurenet drikkevandsboring. Historien har vist, at vi ved langt fra alt omkring den kemi og forurening, vi omgiver os med. Dette understøttes af de sager, der pt. er oppe i medierne. Derfor skal Randers Kommune ikke bevidst spille russisk roulette med vores unikke drikkevand. Og det vil I byrådspolitikere desværre gøre, hvis udvidelsen bliver en realitet.

                           Louise Grunnet Bisgaard 8960 Randers SØ
                           - Blanketnummer: 22336

                           Mere natur - mindre forurening

                           Det bør end ikke overvejes aht at risikere forurening af natur og grundvand. 

                           Randers kommune står for 'en miljømæssig profil med store ambitioner for at værne om vores natur'. Det strider denne miljøbelastende og forurenende industri imod. 
                           Vores drikkevand i Kristrup hentes fra et unikt grundvandsmagasin 500 m fra hvor aktiviteterne med forurenet og giftig jord vil foregå.  Det er en uhørt og uforsvarlig risiko som Randers kommune ikke må løbe. 
                            

                           Forurenet og giftig jord fra hele Europa! Hvordan kan Randers kommune overhovedet overveje om det er den vej, Randers skal? Jeg håber virkelig man revurderer om det nu også matcher Randers' miljømæssige profil'. Det gør det jo ikke. Det må blive et klart NEJ. 
                            

                            Lisbeth Nielsen 8960 Randers SØ
                            - Blanketnummer: 22334

                            Nordic waste

                            Nej tak til udvidelse af Nordic waste

                             Chanett Wilson Jørgensen 8960 Randers SØ
                             - Blanketnummer: 22333

                             Stor bekymring for vores helbred

                             Som borger bosiddende i Kristrup by bliver jeg bekymret over at læse Høring af Lokalplan 705 og Forslag til Tillæg 4 til Kommunalplan 2021 samt tilhørende miljørapport. 

                             Det grundvandsmagasin, vores lokale vandværk (Kristrup Vandværk) udvinder vores drikkevand fra befinder sig omkring 500 meter fra det sted, hvor Nordic Waste med sine udvidede aktiviteter i Ølst ifølge lokalplan 705 har tænkt sig, at behandlingen af forurenet jord skal ske. 

                              

                             Gennem de senere år har vi læst og hørt om det ene tilfælde efter det andet, hvor mennesker har øget risiko for kræft, dårligere immunforsvar, øget abortrisiko, lavere fødselsvægt og hormonforstyrrelser som følge af at have drukket vand med øget mængde flourstoffer som bl.a. PFOS   jvf. 

                             https://kemi.taenk.dk/gode-raad/fluorstoffer-derfor-er-de-problematiske

                              

                             Det bekymrer mig, at Randers Byråd ikke ser en øget risiko for alvorlige sygdomme og dermed byrde på sundhedsvæsenet ifm deponering af farlige affaldsstoffer nær et grundvandsbassin.  At der ikke er én eneste, der tænker over de helbredsmæssige konsekvenser for de mennesker, der skal drikke vand fra grundvandsbassiner nær Nordic Wastes kommende aktivitetsområder. Der mangler ikke dokumentation for, hvor stor indvirkning flourstoffer har på menneskers helbred. 

                             De mange århusianske børnefamilier, der har søgt til Randers for billigere husleje, risikerer at både de og deres børn vil få helbredsmæssige problemer med betydning for livskvalitet og livslængde, hvis lokalplanen godkendes. Hvor mange mon så vælger at blive? 

                              

                             For eget vedkomne må jeg sige, at mine børn og jeg ikke tør tage risikoen, hvis planen bliver gennemført. 

                              Hanne Villumsen Hou 8960 Randers SØ
                              - Blanketnummer: 22332

                              Støtter Kristrup vandværk imod opbevaring af kemisk affald

                              Jeg støtter Kristrup vandværk imod opbevaring af kemisk affald.

                              Kemisk affald fra hele Europa har intet at gøre i Ølst tæt på vandforsyning til Kristrup by og omegn.

                               Glenn Grunnet Bisgaard 8960 Randers SØ
                               - Blanketnummer: 22331

                               Vandværkets høringssvar

                               Jeg støtter mit lokale vandværks høringssvar

                                

                                Marianne Kjær Mikkelsen 8960 Randers SØ
                                - Blanketnummer: 22320

                                Nej tak til forurenet grundvand!!

                                Som boende i Kristrup er jeg dybt bekymret for, at Randers Kommune vil give tilladelse til at lade Nordic Waste udvide deres aktiviteter i Ølst som foreslået i lokalplan 5. Det kan ikke accepteres at risikere at lade vores grundvand blive forurenet af nedsivende giftige og forurenede stoffer- og hvor der ikke engang er lavet ordentlige og dybdegående undersøgelser omkring konsekvensen af dette. I en tid hvor der er så meget fokus på, hvordan vores miljø og grundvand er i fare, er det fuldstændigt uacceptabelt at gamble med endnu et grundvandsmagasin. Ifølge Naturfredningsforeningen er forurening af vores grundvand er stort og stigende problem, hvilket sætter vores drikkevand under pres, og der skal da derfor værnes om det grundvand, vi har tilbage!!

                                Jeg støtter fuldt op om Kristrup Vandværks høringssvar angående deres bekymring.

                                 

                                Mvh Sofie Øland Jensen

                                 Sofie Øland Jensen 8960 Randers SØ
                                 - Blanketnummer: 22318

                                 Nej tak til kemikalier

                                 Kære Rander kommune 

                                  

                                 I må virkelig have haft hovedet under armen, hvis I synes at det er en god ide at deponere giftigt affald i nærheden af et vandværk der har noget af det renest drikkevand i Danmark. 

                                 Jeg som borger i Randers, er meget bekymret og er fuldstændig uforstående overfor de tiltag som I har påtænker jer at udføre. Aktiviteter der påvirker vores grundvand. Forgiftet jord der dumpes, vil (uden tvivl) nedsive i vores grundvand. Det vil få vidtrækkende konsekvenser med forurening af vores drikkevand til følge. Jeg forstår ikke og appellerer til Randers kommune, for en gangs skyld, at tænke sig om og droppe den udvidelse. Vi skal i Randers kommune ikke være kemisk losseplads for andre lande eller for den sags skyld andre kommuner.

                                 Venlig Hilsen Simon

                                  Simon Kleis 8960 Randers SØ
                                  - Blanketnummer: 22316

                                  Jeg ønsker ikke Nordic Waste udvider, ser helst den lukker.

                                  Ser ingen grund til at de forsætter med at udvide, når det går ud over vores drikkevand.

                                   Jess Iversen 8960 Randers SØ
                                   - Blanketnummer: 22313

                                   Stop med at ville ødelægge Kristrup

                                   Hvorfor hader Byrådet Kristrup?

                                   Som om den elendige bro til Klimabroen ikke var nok, så overvejer Byrådet nu at give tilladelse til også potentielt at ødelægge Kristrups vandforsyning.

                                   Det må stoppe NU. Vi ved alle godt i Kristrup, at der måske med 2-3 undtagelser, ikke en nogen som helst i byrådet der bekymrer sig om Kristrup, men kunne I så ikke i det mindste simulere lidt empati. I flår vores by komplet fra hinanden, og nu vil I også gøre det muligt at ødelægge vores fantastiske drikkevand.

                                   I må simpelthen høre efter for en gangs skyld - vi kommer ikke til at tigge, vi kommer til at bekæmpe.

                                   Kristrup har fået nok.

                                   STOP ØDELÆGGELSEN AF KRISTRUP!

                                    Klaus Riisberg 8960 Randers SØ
                                    - Blanketnummer: 22309

                                    Støtter anden indsigelse

                                    Hej

                                    Jeg støtter Kristrup Vandværks høringssvar. 
                                     

                                    venlig hilsen 

                                    Carina Agerskov

                                     Carina Agerskov 8960 Randers SØ
                                     - Blanketnummer: 22305

                                     Høringssvar - Udviddelse af Nordic Waste

                                     Da jeg er bekymret for, at grundvandet i Kristrup bliver forurenet, protesterer jeg mod kommunens planer.

                                     Jeg tilslutter mig fuldt ud Kristrup vandværks bestyrelses høringssvar.

                                     Karsten Poulsen - 8960 Randers SØ

                                      Karsten Poulsen 8960 Randers SØ
                                      - Blanketnummer: 22303

                                      Nej tak, fra en bekymret borger.

                                      Jeg synes det lyder fuldstændigt uholdbart, at placere et pontentielt farligt kemidepot, så tæt på en drikkevands boring. Har vi intet lært, af fortidens synder ? Det kan da godt være, at det giver lidt mønt i kommunekassen nu, men hvad så hvis det går galt, så kan vi ikke betale os til rent vand igen. Lad nu være med, at gamble med vores gode drikkevand !

                                      MVH

                                      John Jesper Jensen

                                      Romalt

                                       John Jesper Jensen 8960 Randers SØ
                                       - Blanketnummer: 22300

                                       Ren vand

                                       Vi skal blive ved med at have ren vand i hanen, så jeg bakker vandværkets svar op 

                                        

                                        Jesper Støkmark Pedersen 8960 Randers SØ
                                        - Blanketnummer: 22299

                                        Affald i Kristrup.

                                        Ønsker ikke at der gives tilladelse forurenet affald i Kristrup. 

                                         Sanne Weinreich Christensen 8960 Randers SØ
                                         - Blanketnummer: 22293

                                         Nordic Waste

                                         Hej Randers Kommune

                                         Mit høringssvar til lokalplan 705 går på bekymring ved ændring af denne til højere fareklasser op til klasse 7 og mulige lugtgener samt udvidelser af bygninger

                                         Jeg kan på ingen måde som nabo se det rigtige i af skulle give en virksomhed mulighed for at kunne importere mere og farligere jord/matrialer end det allerede er tilfældet og tjene penge på vores bekostning, med chance for at forringe vores miljø, livskvalitet og værdi på vores ejendom med større chancer for støj og lugt og mulighed for forurening af vores grundvand. Vi har allerede haft lugtgener af den forurenede jord fra Mink der blev hentet hertil, og i en kommune som Randers der allerede kender til store lugtproblemer/gener for beboere I Assentoft, naboer til DAKA er det mig en gåde at man kan finde fornuftt i at give virksomheden tilladelse til udvidelse kun for profits skyld der ligger jo allerede planer for at gøre området rekreativt i forvejen så hvorfor skulle det udvides til noget der er farligere kun for en virksomheds fortjeneste.

                                         Så vi som familie er samlet imod forslaget

                                          

                                         Hilsen Per Vistoft

                                          Per Vistoft 8940 Randers SV
                                          - Blanketnummer: 22282

                                          Høringsvar fra Danmarks Naturfredingsforening

                                          se bilag

                                          Christian Halgreen 8870 Langå
                                          - Blanketnummer: 22281

                                          En uheldig plet på et ellers smukt motiv

                                          Som bosiddende i Erslev, beliggende lige syd for Nordic Waste, bekymrer det mig, at man kommunalt ønsker at muliggøre udvidelsen af en virksomhed, der håndterer SÅ stærk forurenet jord. Senest i oktober 2021 kunne man i Amtsavisen læse følgende om virksomhedens ambitioner: "Hvis ellers de relevante tilladelser og godkendelser kan komme i hus, vil han (direktøren v/ Nordic Waste) måske lægge billet ind på blandt andet PFOS-jord, jord fra Høfte 42 og jord med cyanid." Har du lyst til at have en sådan virksomhed som nabo? 

                                          Jeg har respekt for virksomhedens formål; at rense forurenet jord med henblik på recycling, men beliggenheden og de gener det vil koste for os lokale i området og inde i Kristrup - det kan jeg ikke bakke op om. 

                                          Først og fremmest er det en skændsel for området; både visuelt, men også i form af lugt- og støjgener for omkringliggende beboelse. Det står sort på hvidt i Lokalplanen side 7; "Endeligt har virksomheden en størrelse og byggeriet et omfang, som gør, at den kan påvirke naboer" - allerede hér finder man den primære årsag til, at Nordic Waste ikke bør have tilladelse til udvidelse i området. 

                                          Planen indebærer muligheden for opførsel af 4 haller i 20 meters højde, og for det ellers naturskønne område, vil det være et meget ærgerligt syn. Når man kører forbi om morgenen, er der oftest tæt trafik på hovedvejen, fordi store lastbiler holder i kø for at komme ud og ind. Det er en uheldig plet på et ellers smukt motiv, for vores område syd for byen er ellers et naturrigt og velbevaret sted. 

                                          Min største bekymring retter sig dog imod de eventuelle betydninger, det vil få for dét grundvands magasin, som hører under Kristrup Vandværk. Min virksomhed er beliggende i hjertet af Kristrup. Der er tætbeboelse, skoler, daginstitutioner, plejehjem m.m. Vi er mange, som bliver forsynet med vand fra disse vandmagasiner - og når ikke der foreligger grundige og detaljerede undersøgelser som SIKRER at tilførsel af forurenet jord ikke får betydning for vores drikkevand, så må jeg på det kraftigste udtrykke min store bekymring. Jeg bakker derfor op om formanden for Kristrup Vandværk, Jens-Erik Thomsens, høringssvar. 

                                          Jeg respekterer den demokratiske proces, hvor Kommunen udsender deres forslag til Lokalplan 705 i høring, og jeg sætter min lid til at alle de bekymrende høringssvar vil vække genlyd og få afgørende betydning for den demokratiske beslutning. 

                                           Diana Svendsen 8370 Hadsten
                                           - Blanketnummer: 22271

                                           Beskyt vores drikkevand - stop udvidelserne med dumping af forgiftet jord

                                           Det er fuldstændigt uacceptabel at give tilladelser med risiko for forurening af drikkevand i Kristrup.

                                           Jeg  er som borger i Randers, meget bekymret og er fuldstændig uforstående overfor de tiltag som Randers kommune påtænker at udføre. Aktiviteter der påvirker vores grundvand. Forgiftet jord der dumpes, vil (med sund fornuft) nedsive i vores grundvand. Det vil få vidtrækkende konsekvenser  med forurening af vores drikkevand til følge. Vi skal værne om vores drikkevand i Danmark, som er helt unik. Jeg forstår ikke og appellerer Randers kommune, til for en gangs skyld,  at tænke sig om og droppe den udvidelse. Vi skal i Randers kommune ikke være kemisk losseplads for andre lande eller for den sags skyld andre kommuner.

                                           Derfor skal udvidelsen stoppes, og der skal IKKE  gives tilladelse til udvidelse af aktiviteter i området omkring Ølst af Nordic Waste.  

                                           Jette Brøndum Mortensen

                                           8960 Randers SØ

                                            

                                            Jette Brøndum Mortensen 8960 Randers SØ
                                            - Blanketnummer: 22266

                                            igen kemi nær drikke vand

                                            Kære Randers Kommune

                                            Er i da blevet raplende sindsyge, at i overhoved kan få tanken, at deponere kemi lige op og ned af hvor kristrup vandværk får sit vand.

                                            Behøver jeg at sige mere end Høfde 42 på Harboøre Tange i Vestjylland, hvor Cheminova i 50erne og 60erne deponerede affald - med det resultat at man i dag står med en stækt forurenet grund, som sandlynligvis koster mange milioner af kronner at ryde op på. Jeg kender ikke det præcise tal for, hvad det koster at ryde op der, men det regnestykke kan i sikker få udleveret ved Region Midtjylland.

                                            Det var ikke en smart løsning den gang og det er det da slet ikke i dag, efter som man burde have lært af sine fejl fra fortiden - noget af et selvmål fra Randers Kommunes side, i en tid hvor vi snakker klimamål og grøn omstilling. Jeg har ellers gået i den tro at, Randers Kommune gik ind for nettop den grønne omstilling. 

                                            Noget dobbelt moralsk at gå ind for klimamål og grøn omstilling og så samtig få tanken, at man vil deponere gift. Når man graver gift ned kan man naturligvis ikke se det, men det bliver det alså ikke mindre giftig af, Randers Kommune.

                                            Hvis i skulle være i tvil, er dette et stort nej tak, til deponi af gift i vores baghave her fra.

                                             

                                             

                                             

                                             Mads Wilhelmsen 8960 Randers SØ
                                             - Blanketnummer: 22264

                                             Nej tak til deponering af affald nær drikkevand

                                             Hvornår har det nogen sinde, været en holdbar løsning at grave forurenende affald ned i jorden?

                                             Er man virkelig ikke blevet klogere i 2022?

                                             Jeg vil på det kraftigste protestere i mod, at det nu igen, er det kommunen planlægger - og så bare 500m fra vores rene drikkevand (Kristrup Vandværk). Det strider kraftigt imod kommunens ellers så grønne profil og stemmer slet ikke overens med artiklen, som KL skrev den 14. Dec. 2021, omkring kommunernes arbejde for at sikre områderne omkring drikkevandsboringerne.

                                             Dette projekt lader ikke til at være ordrenligt gennemtænkt. På denne ene side udstykker I stadig flere byggegrunde i Paderup og Munkdrup - på en anden side planlægger I grave forurenende kemiaffald ned i "borgerens baghaver" og smadre vores drikkevand.

                                             Foreligger der en plan for, hvad det kommer til at koste at oprense og reetablere området senere hen eller er man ligeglade og vil overlade det til fremtidige generationer, at ryde op efter jeres svineri? Afventer man Region Midtjyllands erfaringer med udbudet for Høfde 42 i Thyborøn?

                                              Pia Greve 8960 Randers SØ
                                              - Blanketnummer: 22262

                                              Protest mod kommunes planer.

                                              Da jeg er bekymret for, at grundvandet i Kristrup bliver forurenet, protesterer jeg mod kommunens planer.

                                              Jeg tilslutter mig fuldt ud Kristrup vandværks bestyrelses høringssvar.

                                              Else Christensen 8960 Randers SØ
                                              - Blanketnummer: 22260

                                              Høringssvar Nordic waste

                                              På baggrund af miljøet, grøn energi og bæredygtighed, syntes jeg at det er skræmmende at man overhovedet overvejer at lade giftig jord og affaldstoffer forurene grundvandet og være til farre for lokal samfundet. Da dette kan med føre alvorlig skade, af bestemt karakter vil jeg aldrig bakke op om dette forslag.  

                                               Sara Christensen 8960 Randers SØ
                                               - Blanketnummer: 22251

                                               Høringssvar til lokalplan forslag 705

                                               Høringssvar er vedhæftet.

                                               Med venlig hilsen

                                               Henning Brøgger

                                               Karlsbergvej 95 8940 Randers SV

                                               Henning Brøgger 8940 Randers SV
                                               - Blanketnummer: 22233

                                               Vedr.Ølst, Nordic Waste

                                               Vores vand i Kristrup må ikke udsættes for forureningsrisiko. Jeg er imod deponeringsforslaget i Ølst.

                                                Ebbe Hørsdal 8960 Randers SØ
                                                - Blanketnummer: 22230

                                                Nordic Waste

                                                Nej tak til giftigt affald tæt på vandboringer og tæt på jeres nye udstykninger. 

                                                 Helle Sønderup Christensen 8960 Randers SØ
                                                 - Blanketnummer: 22229

                                                 nej tak til oplagring af kemikalier

                                                 nej tak til oplagring af kemikalier fra hele Europa klasse 5-7-9 den slemme slags. De påtænker at lave opsamlingsplads i Ølst, vores baghave, 500 meter fra hvor Kristrup vandværk henter vand til os forbrugere.

                                                  Lars Krogsdorf-Jensen 8960 Randers SØ
                                                  - Blanketnummer: 22228

                                                  Vedr. Ølst,, Nordic Waste.

                                                  Som bruger af Kristrup-vand finder jeg forslaget vedr. Nordic Waste i Ølst risikofyldt og uacceptabelt.

                                                   Ebbe Hørsdal 8960 Randers SØ
                                                   - Blanketnummer: 22227

                                                   Nordic Waste

                                                   Med Randers syd som udvidelseszone mod Aarhus, ift at tiltrække nye borgere må der være andre steder der passer bedre ind. Kan forstå der er kørt afstand til vandboringer også, hvorfor jeg er modstander af forslaget 

                                                    Michael Gjesing 8960 Randers SØ
                                                    - Blanketnummer: 22212

                                                    Depot affald nær vandværk

                                                    Protest mod deponering af frygt for forurening af Vand til Kristrup - det må kunne læsses af et andet sted, tåbeligt at gøre det i nærheden af drikkevand, hvor det senere viser sig sundhedsskadeligt, som er set og opdaget i så mange andre lignende situationer,  mange år efter  rund omkring i landet - ingen gentagelser af dårlige beslutninger ønskes , det er uforsvarligt af hensyn til fremtidens borgers liv og helbred og miljøet generelt 

                                                     Lene Marie Alstrup Larsen 8960 Randers SØ
                                                     - Blanketnummer: 22207

                                                     Uhørt

                                                     Med alt det fokus der er på bæredygtighed, miljø og grønt ansvar generelt, er det uhørt, at vi som klimavenlig kommune, kan acceptere at aftage giftig jord som forurener grundvand og lokal miljøet. Det er absurd, der skal indgives høring for et så skadeligt tiltag som dette, det burde på ingen måde kunne komme på tale. Selvom der er en økonomisk gevinst ved at aftage dette, er det for mig som borger fuldstændig uacceptabelt og jeg væmmes ved, dette overhovedet kan overvejes, både som borger og til forældre til 2 børn, som drikker det vand, der på sigt kan forurenes. 

                                                      Mark Sabro Gregersen 8940 Randers SV
                                                      - Blanketnummer: 22206

                                                      Beskyttelse af rent drikkevand i Kristrup

                                                      Stemmer imod aktiviteter af Nordic Waste v Ølst ift risiko for forurening af drikkevand i Kristrup.

                                                      Stemmer for, at der ikke gives tilladelse til udvidelse af aktiviteter i området omkring Ølst, da 
                                                      der ikke er udarbejdet meget grundige og detaljerede undersøgelser for at sikre, at aktiviteterne ved udvidelse og dermed behandling af forurenet jord, vil kunne medføre risiko for nedsivning og forurening af jordbunden. Alt med fokus på, at drikkevandet i Kristrup hermed ikke forurenes.

                                                       Miriam Bach Petersen 8960 Randers SØ
                                                       - Blanketnummer: 22202

                                                       Nej tak til risiko for forurening af vores grundvand.

                                                       Det giver ingen mening - som overhovedet ingen mening, at tilføre Randers Havn, Randers Sø, Randers sv og Ølst, mere forurening end den der allerede er.  


                                                       Beskyt vores grundvand og drop muligheden for udvidelse af Nordic Waste i Ølst. 
                                                        

                                                        

                                                        Morten Bak-Fredslund 8960 Randers SØ
                                                        - Blanketnummer: 22200

                                                        Et absolut nej til de påtænkte bekymrende tiltag!

                                                        I forhold til de påtænkte tiltag, er der en lang række yderst bekymrende forhold, som fint er belyst gennem flere høringssvar. Vi kan som indbyggere i Randers kommune på ingen måde tillade, at der tages beslutninger, som kan påvirke vores miljø i denne grad -  herunder risikoen (som på ingen måde er fyldestgørende undersøgt) for, at forgifte vores drikkevand gennem nedsivninger fra forurenet jord. Det er helt utilladeligt, at vores egen, Randers kommune, overhovedet overvejer at gennemføre denne plan uden videre omtanke for de miljømæssige konsekvenser det vil medføre. Særligt i en tid, hvor vi på alle måder er oplyst om vigtigheden af at træffe beslutninger, som afspejler anerkendelse af den kritiske situation, vi har bragt os selv og vores miljø i. 
                                                         

                                                        Mvh. Lizette Hoffensitz / 8960 Randers SØ

                                                         

                                                         Lizette Hoffensitz 8960 Randers SØ
                                                         - Blanketnummer: 22198

                                                         Ikke forenelig med grøn omstilling og beskyttelse af grundvand

                                                         Til Randers kommune 

                                                         Lokalplans forslaget om at udbygge Nordic wastes områder, således at Nordic Waste kan modtage mere affald fra andre lande er så absurd, at man ikke tror forslaget kan være rigtigt. Det er meget tydeligt, at man med forslaget tilsidesætter lokalområdets natur, borgere og grundvandsressourcer, der skal udgøre rent drikkevand for hustande i bl.a Kristrup, udelukkende for én virksomheds mulighed for optimering af profit. Det er meget tydeligt business as usual. En kommune der fortsætter i det sorte, ødelæggende spor, for en kortsigtet økonomisk gevinst. 
                                                          

                                                         Forslaget må givet vis stoppes øjeblikkeligt, og inden der foretages yderligere må alle miljømæssige forhold undersøges til bunds af uvildige aktører, der ikke er økonomisk forbundet med Randers kommune eller Nordic Waste. Det må ikke være borgere, der skal betale for, med natur, tab af biodiversitet mv., at en enkelt virksomhed kan score et ekstra profit. 

                                                         Ydermere er det under alt kritik at Danmark og Randers skal tage i mod affald fra andre lande. Hvis ikke landende selv kan håndterer deres affald, må det givet vis heller ikke dumpes i naturen i Danmark. Det kan simpelthen ikke være rigtigt.

                                                          

                                                         Mvh Michael Ravn Andreassen 

                                                          

                                                          Michael Ravn Andreassen 8960 Randers SØ
                                                          - Blanketnummer: 22195

                                                          Hvorfor?

                                                          Hvorfor? Det må være min korte version. Det kan ikke passe, at vi som nation skal importere farligt affald og stille områder tilrådighed. Der må kunne findes et område i noget industrikvarter langt fra beboelse og natur til sådan en opgave. Nordic Waste må finde et bedre og mere egnet sted, hvis de vil håndtere klasse 5-7 affald.

                                                           Jesper Boje Sørensen 8960 Randers SØ
                                                           - Blanketnummer: 22192

                                                           Forrykt

                                                           Hvad tænker kommunen på, ikke på borgerne, men pengene der følger med det forurenede jord fra hele Europa, føj i tænker jo ikke på jeres borgere 😭

                                                            Dorte Nathalia Godiksen 8900 Randers C
                                                            - Blanketnummer: 22191

                                                            Forurening af grund ved løst

                                                            Er familiefar og bosiddende i Paderup, en bydel i vækst og paderup grænser nu op til Munkdrup. Det er meget tæt ved Ølst hvor i påtænker at lade Nordic waste forpeste grundvand med kemikalie affald fra hele Europa. Tænk nu over de sager der lige nu køre med forurenende giftstoffer fra slukningsudstyr og hvordan det er optaget i landbrug og fødevarer. Jeg har lige nu noget af Danmarks bedste drikkevand og ønsker ikke en kemikalie oplagringsplads 500 meter fra pumpestation hvor Kristrup vandværk mfl henter deres drikkevand til Sydbyen. Hvor mange af jer politikere ville ønske det hvis det var tæt på jeres bopæl (ingen) hvordan vil man forhindre nedsivning til vores grundvandsreserver og især set i lyset af den fremtidige forventet grundvandsstigning grundet størrer nedbørsmængder som der er evidens for fremtiden bringer. Hvordan vil man sikre at et evt betonfundament holder tæt og fremover kontrollere at der ikke sker udsivning af giftige stoffer til vores grundvand. Randers kommune kom nu ind i kampen og sæt da Randers på landkortet for noget prisværdigt og ikke losseplads for alt det Europa og Danmark ikke selv vil kendes ved. Kæmpe nej tak herfra til forurering i min baghave. 

                                                             Lars Grud Kristoffersen 8960 Randers SØ
                                                             - Blanketnummer: 22184

                                                             Vedr erhvervsområde ved Ølst, Nordic Waste

                                                             Jeg tilslutter mig Kristrup vandværks bekymring, udtrykt således
                                                             "Som formand for Kristrup Vandværk a.m.b.a skal jeg på vegne af bestyrelsen udtrykke vores store betænkeligheder ved, at der gives tilladelse til, at Nordic Waste udvider sine aktiviteter i Ølst som foreslået i lokalplan 705. Aktiviteterne med behandling af forurenet jord vil ske ca 500 m fra det grundvandsmagasin, hvorfra Kristrup Vandværk udvinder drikkevand til 1.800 forbrugere i Kristrup. Der er ikke foretaget detaljerede undersøgelser om risikoen for nedsivning af giftige og forurenende stoffer fra behandlingen af det forurenede jord,nu eller i fremtiden, og så længe at dette ikke er sket, er vi meget utrygge ved risikoen for, at et unikt grundvandsmagasin ødelægges. Vi kan derfor ikke anbefale, at der gives tilladelse til udvidelserne af aktiviteterne i området. Vores drikkevand er unikt, og er desværre udfordret mange andre steder i Danmark. Der er ingen grund til, at skabe nye udfordringer ved håndtering af forurenet jord så tæt på et vigtigt grundvandsmagasin. 
                                                             Med venlig hilsen 
                                                             Jens-Erik Thomsen
                                                             formand Kristrup Vandværk a.m.b.a"

                                                              Joan Skov Pedersen 8960 Randers SØ
                                                              - Blanketnummer: 22183

                                                              Vedr. Nordic waste

                                                              Som forbruger af Kristrup vandværk er jeg meget bekymret for min families helbred hvis Nordic waste får tilladelse til forslaget. Vi er derfor meget imod at de får lov at udvide. Vh. Line 

                                                               Line Gade Schirmer 8960 Randers SØ
                                                               - Blanketnummer: 22182

                                                               Giftigt affald ovenpå et unikt drikkevandsmagasin.

                                                               Jeg troede, at vi skulle være grønnere.

                                                               At lade firmaet Nordic Waste oprette en losseplads og behandle farligt og giftigt affald ovenover et unikt drikkevandsmagasin er tåbeligt. Jeg nyder, at vi har så fint drikkevand fra vores undergrund. Det er livsvigtigt og det skal vi passe på. Det affald må kunne behandles andetsteds. Jeg siger NEJ til forslaget.

                                                                

                                                                Henning Kragh Pedersen 8960 Randers SØ
                                                                - Blanketnummer: 22133

                                                                Vi ønsker ingen udvidelse af Nordic Waste

                                                                Vi deltog i det digitale borgermøde omkring udvidelsen af Nordic Waste d. 24. januar 2022, og lagde især mærke til følgende kritisable mangler ved projektet:

                                                                • Der foreligger ifølge forslaget ingen konkrete planer om hvordan og hvornår genetableringen af de planlagte naturområder skal påbegyndes efter endt råstofindvinding. Hvor meget og hvor længe planlægges der i det hele taget at foretages råstofindvinding i dette område – vi finder det dybt kritisabelt at der ikke foreligger konkrete planer og tidsrammer for dette og frygter at denne del af planforslaget negligeres og til sidst annulleres til fordel for indførelse af mere industri eller endnu mere udvidelse af Nordic Waste. På Nordic Wastes facebook side har de så sent som d. 19. oktober 2021 delt en artikel fra amtsavisen, hvori de fortæller at de på sigt ønsker at kunne modtage stærkt forurenet jord! Dette er jo i direkte modstrid med hvad vi fra kommunens side er blevet informeret om – og vi har behov for en skriftlig garanti fra kommunen og Nordic Waste om, at der IKKE vil ændres i planerne, således at Nordic Waste i fremtiden vil kunne modtage forurenet jord over klasse 2!!
                                                                • Nordic Waste udvidelsen betegnes i planforslaget som industri i miljøklasse 5-7. Tung industri i kategori 5-7 vil efter planen komme til at ligge klos op ad et naturområde (når/hvis dette på et tidspunkt bliver genetableret!). Ifølge ”Håndbog for Miljø og Planlægning” 2004, fra Miljøministeriet, defineres miljøklasserne nogenlunde således:

                                                                Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder.

                                                                Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.

                                                                Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.”

                                                                Det vil således betyde at en virksomhed, som udgør en betydelig belastning for omgivelserne, skal have lov til at håndtere og bearbejde – med deraf medførte støj-, trafik- og lugtgener – affaldsjord på ubestemt tid klos op ad et naturområde med landskabelig interesse og særlig geologisk interesse. Det finder vi stærkt foruroligende – særligt når man tænker på at der allerede nu er betydelige støjgener og lugtgener fra virksomheden, som berør beboere i nærområdet.

                                                                • En udvidelse af virksomheden Nordic Waste vil selvsagt øge den trafikale belastning af området betydeligt med tung trafik til gene og fare for områdets beboere. Trafikken med tunge og svinende køretøjer på Gl. Århusvej vil øges, og dette vil komme til at udgøre et problem – især i morgen og eftermiddagstimerne, hvor der er spidsbelastning på vejnettet. Da der – allerede i dag – er kødannelse ved krydset Gl. Århusvej / Tulipvej, hvilket medfører at trafikanter ofte vælger at køre ad Karlsbergvej og gennem landsbyen Askildrup, hvor der hverken er fortov eller cykelsti og hvor børn færdes langs vejen, vil en øget belastning af tung trafik yderligere forstærke denne tendens. Der bør derfor – som minimum – træffes foranstaltninger, som sikrer at trafikken forbliver på Gl. Århusvej. Dette være sig enten i form af buslomme i hver ende af Karlsbergvej, eller chikaner/vejbump og andre lignende fartbegrænsninger, som sikrer at Karlsbergvej ikke bliver en ny ”genvej” for trafikanter der vil undgå kødannelse grundet trafikforøgelsen på Gl. Århusvej.
                                                                • Derudover vil den øgede trafik til og fra Nordic Waste også øge mængden af jord og snavs, som ligger både på cykelsti og kørebanen på Gl. Århusvej. Allerede i dag er kørselsforholdene ved Nordic Waste et ”mudderhul”, som ikke rengøres og som udgør risiko for udskridning af både biler og cyklister i glat og koldt føre. Nordic Waste skal pålægges at rengøre BÅDE vejbane OG cykelsti (samt reflekspæle, skilte osv, som også er så tilsmudsede at de næsten ikke kan ses når det er mørkt) med regelmæssige intervaller – evt. hver uge, således at disse altid er farbare og ser præsentable ud – uanset vejrforhold.
                                                                • Vi har bemærket, at der i planforslaget er vedtaget at der må bebygges med bygninger med en max. højde på 20 meter. Dette er i sig selv en voldsom højde i et naturområde, og de til borgermødet viste visualiseringer af bygningerne i landskabet klargjorde for os at bygningerne uden tvivl – selv fra lang afstand – skæmmer landskabet betragteligt. Derudover tillades de at eventuelle skorstene må overstige denne byggehøjde. Der var – sjovt nok – ikke indtegnet nogen skorstene på nogen visualiseringer. Har Nordic Waste så carte blanche til at bygge høje skorstene på toppen af disse bygninger, som i forvejen er voldsomt høje? Og vi bemærkede, at der ej heller var begrænsninger på antallet af skorstene, som Nordic Waste må opføre.
                                                                • Derudover bryster Randers kommune sig af at ville beskytte og udvikle naturen i kommunen. På Randers kommunes hjemmeside, berettes der således: ” Randers Byråd har store ambitioner for vores natur og åbne land. De potentialer og muligheder, som ligger her, skal understøtte udviklingen af Randers Kommune som helhed. Vi skal sikre de oplevelser og kvaliteter, som naturen giver til os alle.” Det er flotte ord, men hvordan stemmer det overhovedet overens med, at planforslaget omkring udvidelsen af Nordic Waste er i direkte strid med 3 retningslinjer for henholdsvis grønt danmarkskort, lavbundsareal og potentiel naturområde?? Når man også tager i betragtning, at kun ca. 9% af kommunen er dækket af skov (landsgennemsnittet er 14,5%), og at byrådet ønsker at understøtte rejsning af mindst 3000 hektar ny skov i kommunen inden 2030, er dette planforslag ikke i tråd med dette. Området bør i stedet for udstykning til tung, støjende og forurenende industri udnyttes til udvikling af naturområde og rekreativt område, som vil gavne kommunens miljømæssige profil, samt tilgodese de borgere, som bor i området og som er flyttet dertil netop for at komme væk fra industri, forurening og larm. Vi føler, at vi som borgere i kommunen ikke bliver hørt, men får trukket en beslutning ned over ørene på os, som har voldsom indvirkning på vores dagligdag, nærområde og ikke mindst huspriser, og som vi i realiteten kun har meget lille mulighed for at påvirke.
                                                                • Vi har desuden læst Region Midtjyllands høringssvar til forslaget, og har bidt mærke i, at der i dokumentet ”Gravetilladelse fra Randers Kommune” er skrevet, at der er tilladelse til råstofindvinding indtil 1. juli 2033, men længere nede i dokumentet står følgende: ” Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år”. Vi er ikke bekendt med at der har været råstofindvinding i området i adskillige år – derfor vil vi gerne vide om denne tilladelse så ikke er frafaldet? Og eftersom der i det andet dokument ”Ølst lergrav paragraf 52-dispensation til at modtage ren og let forurenet jord” tydeligt er skrevet følgende: ”Dispensationen er gældende i samme tidsrum som tilladelse til råstofindvinding på arealet” – er det så overhovedet lovligt at Nordic Waste modtager og forarbejder jord??

                                                                Denne sag er voldsomt frustrerende for vores lokalsamfund, og de påvirkninger som dette planforslag har for os som borgere er betydelige. Vores nærområde forringes voldsomt med indvirkning på både vores natur, den trafikale belastning og huspriser, og vi er derfor meget imod at denne plan vedtages!!

                                                                Med Venlig Hilsen

                                                                Kim og Anne-Mette Kenley Lindorff

                                                                Karlsbergvej 47

                                                                 Anne-Mette Lindorff 8940 Randers SV
                                                                 - Blanketnummer: 22129

                                                                 Udvidelse af Nordic Waste – Nej tak!

                                                                  

                                                                 Alarmlamperne burde blinke hos Randers kommune når andre lande som England, Norge og Litauen sender deres forurenet jord til deponering hos Nordic Waste i Ølst. Alene omkostningerne som er forbundet med denne transport, lastvognstog til omladning på skib, herefter transport til søs og derefter transport igen med lastvognstog fra havnen i Randers til Ølst, burde give selv den mindst begavede politiker panderynker. Mon kommunen mener det oprigtigt, når man udtrykker ønske om at være klar til bæredygtighed, grøn omstilling  og samtidig ønsker at reducere CO2 aftrykket?

                                                                 Hvad mon det er der er så vigtig for vores politikere, at man fuldstændig tilsidesætter lokalbefolkningens tarv. – Ganske vist ligger vi placeret på kommunegrænsen, men betaler dog vores kommuneskat til Randers. Vi har hele sommeren været plaget af stank fra døde mink, som har gjort at man ikke kunne opholde sig udendørs. – Ligeledes har der været støj fra store entreprenørmaskiner som flytter rundt på den forurenede jord. Der er en stigende trafik af tunge lastvognstog.  -  Nu ønsker Nordic Waste så at udvide sine aktiviteter med store fabrikshaller og store lysmaster, endnu flere lastvognstog og endnu mere aktivitet i hele området. – Vi venter blot spændt, hvad mon bliver det næste??? – Hvem har mon check på, hvad det er er for typer af forurenet jord Nordic Waste modtager? – Har Nordic Waste udstyr til at analysere og bestemme forureningsgraden? – Nej! – Egen kontrol? – Det lyder mest af alt, som at lade ræven vogte gæs. – Hvorfor er det ikke et uvildigt 3. partsfirma som foretager disse prøver?

                                                                  Har nogen overvejet, hvorfor der efter et kraftig regnskyl sejler let klinker rundt i Alling å? – Herfra vil det så bare blive aflejringer fra den forurenede jord.

                                                                 Set fra os lokale borgere side, virker det som om at Randers kommune behandler sagen som man syntes skal gennemføres, sørger for at alle formaliteter er i orden, giver derefter de nødvendige tilladelser, hvorefter man sætter tingene til høring hos os lokale og involverede borgere. – Hvorfra der intet sker! – Lad os se om ikke denne sag ender på samme måde.

                                                                 Disse aktiviteter vil klart ødelægge og forstyrre i det naturskønne område, ligesom det vil forringe vore boligers værdi.   

                                                                 Det kan være svært at få øje på, hvordan man kan tilgodese planloven, når man med den ene hånd og med million investeringer i planlove og lign. sammenskriver fine visioner, og med den anden hånd udskriver byggetilladelser og tilladelser til opførelse af store skæmmende industribygninger med tilhørende installationer, i det åbne landskab.

                                                                 Et lille udskrift fra kommunens egen planlov lyder således:

                                                                 Hensynet til det landskabelige udsyn fra veje og stier, som udsyn til åbne land­skabsområder, landsbykirker og fortidsminder m.v., varetages i forbindelse med landzonetilladelser til byggeri og anlæg. Hensynet til landskabet omfatter også landskabelige helheder og kulturmiljøer med væsentlige beskyttelsesinteresser

                                                                 Et andet udskrift fra kommunens egen planlov:

                                                                 Hensynet til miljøet skal indgå i landzoneadministrationen med henblik på at forebygge forurening af luft, vand og jord samt støjulemper, jf. planlovens § 1.

                                                                 Det er vanskeligt at se, hvordan disse forhold kan tilgodeses med de store udvidelser som Nordic Waste påtænker at gennemføre! – Dog kan man håbe at vores nye planchef har handling bag sine ord.

                                                                 Jeg vil bidrage med friske øjne og nye vinkler på den fysiske planlægning, sådan at målsætningerne om at gå nye veje indfries, og Randers DNA og visioner omsættes til handling. Derudover vil jeg bidrage til at sætte rammerne for en sikker indførsel af den grønne omstilling, hvor det er muligt og sikre, at Randers udvikler sig med klimaændringerne og udnytter dem til at skabe merværdi," siger Lone Mossin.

                                                                  

                                                                 Oplevelse (Tidligere beskrevet af Randers kommunes stadsarkitekt)

                                                                  

                                                                 Ølst er en fin, velholdt by, hvor de grønne flader giver et posi­tivt indtryk af byen. Landsbyen virker forholdsvis tæt. Dette grunder dels i bebyggelsesstrukturen og dels i den tætte bevoksning, der forekommer en del steder i byen. De grønne hegn og store træer giver byen en god stemning.

                                                                 Fra især den østlige kant af byen er der flotte brede kig ud over Alling Ådal og de bagvedliggende Trustrup Bakker, samt motorvejen der krydser dalen. Ølst Bakker mod vest kan ses fra flere steder i byen.

                                                                 Ankomsten til Ølst fra øst, ad den gamle grusvej mellem Trustrup og Ølst, byder på et helt fantastisk kig ned over Ølst og landskabet omkring byen. Her kommer landskabets diversitet for alvor til sin ret.

                                                                  

                                                                  

                                                                 Hanne & Jens Schou-Andersen

                                                                 Ølstvadbrovej 24

                                                                 8940 Randers SV.

                                                                  Jens Schou-Andersen 8940 Randers SV
                                                                  - Blanketnummer: 22124

                                                                  Høringssvar vedr Forslag til Lokalplan 705 og forslag til Tillæg 4

                                                                  Som beboer i området og som borger i Randers Kommune skriver jeg dette høringssvar, som helt enkelt går ud på, at vi på ingen måde ønsker, at Nordich Waste får tilladelse til at udvide deres virksomhed. Virksomhedens drift har i forvejen meget store påvirkninger på vores liv. 

                                                                  Grundene til at vi ikke ønsker, at virksomheden udvider, er bla følgende punkter:

                                                                  -På det digitale borgermøde den 24. januar blev der flere gange spurgt ind til, om virksomheden ville kunne modtage mere forurenet jord, hvis lokalplansforslag 705 bliver vedtaget. Det blev pointeret fra kommunens side, at det også i fremtiden KUN vil være rent til lettere forurenet jord, som virksomheden skal modtage og bearbejde.

                                                                  Ifølge Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 skal der, ved ønsket om udvikling af den eksisterende virksomhed, udlægges 2 nye Rammer for området, hvoraf den ene: Ramme nr. 3.00.E1 gør, at området udlægges til erhvervsformål i form af tung industri, råstofudvindelse , deponering og mulighed for byggerier af op til 20 meter øverst i terrænet. Miljøklassen for denne form for industri er miljøklasse 5-7.

                                                                  Det betyder jo netop, at virksomheden i fremtiden kan modtage meget mere forurenet materiale. Lige nu påtænker de måske ikke det ( eller af strategiske årsager skal de kommende planer ikke fremlægges nu), men når først muligheden er der, så er det uvist hvad virksomheden i fremtiden vil modtage. 

                                                                  -Nuværende anlæg på grunden er opført for at udvinde råstoffer fra jorden og lave klinker mm. Leca værket var ikke en negativt virksomhed, selvom bygningerne var skæmmende for landskabet. 

                                                                  I dag er hele området skæmmende at se på. Ud over bygningerne er der jordbunker og andre bunker liggende overalt og det ligner en lodseplads. Så de tiltænkte haller på 20 meters højde vil komme til at skæmme landskabet yderligere, også selvom noget af det, der i dag ligger udenfor kommer indendørs.

                                                                  -Området som Nordich Waste ligger på og området rundt omkring er udpeget som landskab med særlige geologiske og landskabelige interesser. Ved at anlægge et betondæk og bygge haller af 20 meters højde vil det påvirke landskabsoplevelsen i negativ grad, da det vil blive synligt fra alle vinkler samt virke markant. Det bliver jo også mere tydeligt af, at haller og betondæk skal ligge oppe i terrænet, hvilket vi ikke forstår, hvis det kan tillades..., og derudover er eventuelle skorstene ikke medregnet i højden på byggerierne... Vi ønsker ikke, at virksomheden får lov til at bygge høje haller og kæmpe stort betondæk, da det i den grad vil skæmme området yderligere og derudover vil det betyde, udvidelse af mængden af forurenet affald samt udvidelse af forureningsgraden.

                                                                  -Der er mange instanser, blandt andet Skov og Naturstyrrelsen, som påpeger, at området er udpeget til at være et område med landskabelige interesser, hvilket indebærer, at der ikke må opføres bygninger, som skæmmer landskabet. Naturbeskyttelsesloven §16 siger, at der ikke må bebygges, beplantes eller ændres i terrænet indenfor åbeskyttelseslinien. Så der er meget, der peger på, at det ikke er ok at udvide virksomheden og alligevel forslås det? Der er i forvejen givet undtagelse for dette, da de nuværende bygninger blev bygget, og nu ansøges der om flere undtagelser, så vi spørger, hvad er lovene til for, når der bare kan laves undtagelser efter behov?

                                                                  -ifølge miljørapporten er netop dette område valgt til behandling af forurenede materialer og deponering af jord, da der er et tykt lerlag i undergrunden, som gør, at forurening ikke kan synke ned i grundvandet. Men forureningen er i jorden og sammen med regnvand vil forureningen brede sig ud i området blandt andet til Alling Å, som er et naturbeskyttelses projekt. Det vil også kunne forurene grundvandet og det vil få betydning for fremtidige boringer, når der bliver knaphed på rent drikkevand.....

                                                                  -For 30 år siden overholdt man formentlig de givne love mht forurening, men der er jo dukket flere miljøkatastrofer frem mange år senere, hvor man ved bedre. Hvordan vil det se ud om 30 år, når der feks graves i området, hvor Nordich Waste deponerer jord..? Eller hvis der skal graves efter yderligere drikkevandsboringer? Vil der så dukke en ny miljøkatastrofe frem, som vi overleverer til vores efterkommere,- velvidende at det er forurening, der deponeres i området?

                                                                  -Vi er bekymrede for det skred i tidshorisont, der kommer. For 10 år siden var der en landskabsplan, som gav mulighed for at omdanne området til rekreativt område med skovbeplantning, søer og lyse områder indenfor de næste 10 år. Hvorfor er denne landskabsplan ikke aktuel mere? Så er tidshorisonten rykket til 20 år og nu er horisonten for en efterbehandlingsplan rykket til 30 år. Hvad den kommende plan går ud på vides ikke, men rekreativt kan det vel ikke være ovenpå en forurenet grund.? Vi kunne ønske os, at grunden blev efterbehandet med rent jord, så der tages hensyn til landskabelige interesser, det specielle geologiske landskab, mennesker, dyr osv, hvilket ville give mulighed for at grunden kunne bruges til rekreativt område.

                                                                  -Ifølge miljørapporten vurderes det, at vedtagelsen af lokalplan 705 kan medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, væsentlige påvirkninger på landskabet, væsentlig påvirkning overfor åbeskyttelsen samt påvirkning på sundhed i form af lyspåvirkning. Vi er bekymrede for opsættelsen af lysmaster på området, da de vil kunne ses og have negativ effekt m blink osv i et ellers totalt mørkt område. Vi er fortsat bekymrede for den støj, vi påvirkes af og de lugtgener vi ind imellem har. Bekymrende er det også, at virksomheden får lov til at fortsætte med at støje, selvom der klages over det. Der kunne feks arbejdes på andre placeringer af larmenede funktioner, opførelse af støjmur mm ?

                                                                  -Randers Kmmune oplyser, at der tages mange kontroller af virksomheden. Hvor mange kontroller foretages der? Hvem foretager disse kontroller? Hvor mange resultater er der på, at lovkravet med hensyn til forureningsgrad i jorden ikke overholdes? Vi mener, at denne kontrolfunktion skal varetages af en uvildig instans, som ikke har nogen form for interesse i virksomheden og da der kommer så mange forskellige transporter dagligt, så skal det være meget hyppige kontroller og måske dagligt i perioder.

                                                                  -Ifølge miljørapporten er flere lokaliteter fravalgt til behandling af det forurenede jord, da det giver mere transport..?? Her til området er der meget transport, vi tænker, at transporten kunne minimeres, hvis alt ikke skulle transporteres til èt sted fra hele danmark og udlandet? 

                                                                  -Randers Kommune sagde til det digitale borgermøde den 24. januar, at en eventuel udvidelse ikke ville give mere transport til området, hvilket vi ikke forstår..., for hvis der skal modtages mere materiale til bearbejdning må det give mere transport??

                                                                  -Alle disse transporter er bekymrende,  Bekymrende pga meget larm og forurening fra lastbilerne og deres transporter af forurenende materiealer. Også bekymrende i forhold til, at al den transport giver grundlag for uheld og utilsigtede hendelser, som kan forårsage miljøkatastrofer. Den 21. januar forliste et skib med forurenet jord fra Norge til Randers. Skibet sank og der var miljømæssig bekymring for, at der skulle lækkes forurening til havet. Efterfølgende er jorden dog beskrevet som ren til lettere forurenet jord, men nogen forurening er der jo nok og det kunne have drejet sig om mere forurenet jord og så ville det have været en miljøkatastrofe med konsekvenser.

                                                                  -Denne overskrift: "Skib forlist med forurenet jord fra Norge til Randers", er det den omtale, som Randers Kommune ønsker?? Det kunne også være "Lastbil på vej til Randers med forurenet jord fra udlandet væltet ud for boligområde"...

                                                                  Det var nogle af de områder, som vi er bekymrede for, hvis virksomheden får lov til at udvide deres virksomhed. 

                                                                  Med venlig hilsen

                                                                  Gitte Glud og Allan Heiredal

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   Gitte Heiredal 8940 Randers SV
                                                                   - Blanketnummer: 22120

                                                                   Hvordan kan kommunen gøre vi naboer trygge?

                                                                   Vi savner svar på

                                                                   Hvordan vi kan være trygge ved at vores grundvand ikke påvirkes?
                                                                   Hvordan kan vi for fremtiden tro på, at vi ikke generes af støj, lugt og støv?
                                                                   Hvordan vi kan være trygge ved den nuværende kontrol af deponeringerne?
                                                                   Hvordan vi som naboer kan være trygge ved at der ikke senere udvides til mere giftige deponeringer eller oprensninger?
                                                                   Hvordan vi kan være trygge ved at den i forvejen hidsige trafik gennem vores landsby ikke øges og gøres tungere?
                                                                   Hvordan vi kan være trygge ved at naturen ikke skæmmes af unødigt høje og store konstruktioner?

                                                                   Med venlig hilsen

                                                                   Thomas Glerup Kristensen
                                                                   Mona Carøe Jensen

                                                                    Thomas Glerup Kristensen 8940 Randers SV
                                                                    - Blanketnummer: 22099

                                                                    Beskyt vores grundvand.

                                                                    Stop vandvidet og pas på miliøet. Tak. 

                                                                     Kent Soltveit Laursen 8940 Randers SV
                                                                     - Blanketnummer: 22079

                                                                     Bekymrende udsigt til forurening og ødelæggelse af naturskønt område i Ølst

                                                                     Jeg har med gru læst den lokalplan for Ølst, som Randers kommune er i færd med at godkende, til skade for vores grundvand samt vores naturskønne område.

                                                                     Vi tilslutter os fuldstændigt andre bekymrede borgeres indlæg, bl.a Jens-Erik Thomsen indlæg Bilgsnr. 22051 samt Ebba Castberg & Jørgen Knudsens indlæg Bilagsnr 21934.

                                                                     Da vi flyttede til Askildrup fra Madeira, valgte vi dette naturskønne område, ud af mindst 100 andre boliger mellem Århus og Hobro, og har nydt naturen med alle dens gaver af dyreliv, samt den friske landluft.! Da vi havde boet her et års tid, fik vi besøg af BWT Danmark, der ville sælge os et vandrensningssystem. Men deres målinger af vores brugsvand viste så få forurenede prøveresultater, at de opgav at sælge os noget...de havde aldrig set så lave værdier !!! Disse goder vil vi gerne have lov til at beholde, og vil derfor på det kraftigste opfordre Randers Kommunes ansvarlige til at lægge låg på disse udvidelser. 

                                                                     John Haargaard

                                                                     Bøgelundsvej 49, Askildrup

                                                                     8940 Randers SV
                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      John Haargaard 8940 Randers SV
                                                                      - Blanketnummer: 22051

                                                                      Ingen udvidelse af Nordic Waste.

                                                                      Som formand for Kristrup Vandværk a.m.b.a skal jeg på vegne af bestyrelsen udtrykke vorers store betænkeligheder ved, at der gives tilladelse til, at Nordic Waste udvider sine aktiviteter i Ølst som foreslået i lokalplan 705. Aktiviteterne med behandling af forurenet jord vil ske ca 500 m fra det grundvandsmagasin, hvorfra Kristrup Vandværk udvinder drikkevand til 1.800 forbrugere i Kristrup. Der er ikke foretaget detaljerede undersøgelser om risikoen for nedsivning af giftige og forurenende stoffer fra behandlingen af det forurenede jord.nu eller i fremtiden, og så længe at dette ikke er sket, er vi meget utrygge ved risikoen for, at et unikt grundvandsmagasin ødelægges. Vi kan derfor ikke anbefale, at der gives tilladelse til udvidelserne af aktiviteterne i området. Vores drikkevand er unikt, og er desværre udfordret mange andre steder i Danmark. Der er ingen grund til, at skabe nye udfordringer ved håndtering af forurenet jord så tæt på et vigtigt grundvandsmagasin. 

                                                                      Med venlig hilsen 
                                                                      Jens-Erik Thomsen
                                                                      formand Kristrup Vandværk a.m.b.a

                                                                       Kristrup Vandværk 8960 Randers SØ
                                                                       - Blanketnummer: 21951

                                                                       Rettelse til forslag til lokalplan 705

                                                                       Tak for det tilsendte vedr. udarbejdelse af lokalplan 705.

                                                                       Teksten i forslaget er ikke helt i overensstemmelse med vores udtalelse fra den 11. oktober 2021. Min kollega Thomas Poulsen har svaret på jeres erindring og lagt museets udtalelse i jeres sag 01.02.05-P16-41-19. Endvidere kan jeg henvise til den udtalelse, som museets fremsendte i september 2019, hvor lokalplanområdet dog var lidt anderledes.

                                                                        

                                                                       Jeg har rettet lidt i teksten og vil gerne have nedenstående tekst i det arkæologiske afsnit i lokalplanen.

                                                                        

                                                                       Tekst til indsættelse i lokalplan:

                                                                        

                                                                       Museum Østjylland oplyser, at der er registreret velbevarede fortidsminder både indenfor lokalplanområdet samt i dets umiddelbare nærhed. Det drejer sig bl.a. om bopladsspor fra bronzealderen, store jernalderlandsbyer samt grave fra bronze- og jernalder. Yderligere er registret den nu forsvundne Hinge Kirke umiddelbart sydvest for lokalplanområdet.

                                                                        

                                                                       Området er i dag kraftigt præget af den tidligere udvinding af ler, men har oprindeligt udgjort et sydvendt, jævnt skrånende terræn ned mod Alling Å. Der er således tale om et område med flere registrerede fortidsminder. Den nære beliggenhed til kendte fortidsminder samt topografien, indikerer, at der kan være spor efter hidtil uregistrerede fortidsminder i lokalplanområdet. De eventuelle fortidsminder er beskyttet af museumslovens § 27 og skal derfor arkæologisk undersøges inden eventuelle anlægsarbejder.

                                                                        

                                                                       Museum Østjylland anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af de dele af lokalplanområdet, der ikke har været berørt af lerindvinding, inden anlægsarbejdet påbegyndes. Dermed kan det konstateres, om der er fortidsminder, og omfanget kan blive afdækket med henblik på en egentlig undersøgelse. Dette for at anlægsarbejdet ikke skal forsinkes unødigt af en arkæologisk undersøgelse.

                                                                        

                                                                       Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder i form af arkæologiske genstande eller anlæg, skal der i henhold til Museumsloven § 27, stk. 2 ske standsning af anlægsarbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Østjylland (tlf. 8712 2600).

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                       Med venlig hilsen

                                                                       Benita Clemmensen

                                                                       Museumsinspektør, mag.art.

                                                                        

                                                                       Direkte 8712 2634

                                                                       Mobil 4110 8004

                                                                       bc@museumoj.dk

                                                                        Museum Østjylland 8900 Randers C
                                                                        - Blanketnummer: 21934

                                                                        Høringssvar til Randers Kommune

                                                                        Høringssvar til Forslag til Lokalplan 705 og Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 samt tilhørende miljørapport

                                                                         

                                                                        Kontrol af den jord, der deponeres

                                                                        På det digitale borgermøde om lokalplanforslag og forslag til tillæg til kommuneplanen, mandag den 24. januar kl. 18.30 blev det oplyst, at kommunen løbende modtager analyseresultater af den jord, der deponeres. Men hvordan sikrer man sig, at analyseresultaterne rent faktisk stammer fra den jord, lastbilerne kører til Nordic Waste?

                                                                        For at sikre en effektiv kontrol bør et uafhængigt firma uanmeldt løbende udtage og analysere jordprøver af de lastbillæs, der ankommer til Nordic Waste.

                                                                        Prøvetagning og analyse kan evt. foretages af firmaet Eurofins eller et tilsvarende firma. Herudover bør Nordic Waste løbende deponere en del af betalingen til sikring af, at der er midler til oprydning, hvis det en dag konstateres, at der er deponeret jord med forurening ud over de tilladte grænseværdier.

                                                                        Vask af forurenet jord

                                                                        Der er oplyst, at Nordic Waste fremover ønsker at modtage forurenet jord med henblik på at rense det i en eller anden vaskeproces, der skal sikre, at forureningen fjernes. Umiddelbart må man formode, at den udvaskede forurening herefter findes i vaskevandet- og hvad bliver der efterfølgende af vandet?

                                                                        Nybygninger på op til 20 meter   

                                                                        Det er svært at forstå, hvorfor det er nødvendigt at bygge 3 så høje haller og samtidig placere dem så højt i terrænet.

                                                                        Hvis man absolut vil opføre bygninger i denne højde, bør det som minimum ske på de lavereliggende arealer på virksomhedens område, hvor de ikke vil virke så skæmmende i landskabet.

                                                                        I øvrigt er det ikke umiddelbart forståeligt, hvorfor virksomheden har behov for bygninger, der er op til 20 meter høje.

                                                                        Et alternativ kunne være at øge bygningernes grundarealer til det dobbelte og samtidig reducere højden til 8-10 meter

                                                                        Herudover er der ansøgt om etablering af et betondæk på 6,6 hektar -svarende til 66000 kvadratmeter.

                                                                        En almindelig tordenbyge, der giver 30 millimeter regn, vil medføre, at der skal afledes ca. 2000 kubikmeter vand, der formentlig er forurenet, og som følge heraf ikke kan udledes i Alling Å.

                                                                        Hvordan vil man håndtere disse vandmængder?

                                                                        Efterskrift

                                                                        Selvom der ikke er søgt om dette på nuværende tidspunkt, er det med bekymring vi har læst på Linkedin, at man ”hos Nordic Waste A/S har en ambitioner om at kunne rense jord, der er forurenet med PFOS og PFAS med vores unikke jordrenseanlæg”

                                                                        Med venlig hilsen

                                                                        Ebba Castberg og Jørn Knudsen

                                                                         

                                                                        Gl. Århusvej 79

                                                                        Ølst

                                                                        8940 Randers SV

                                                                         Ebba Castberg 8940 Randers SV
                                                                         - Blanketnummer: 21904

                                                                         Høringssvar vedr. Forslag til Lokalplan 705

                                                                         Vedhæftet er Region Midtjyllands høringssvar til Forslag til Lokalplan 705 - Erhversområde ved Gl. Århusvej ved Ølst.

                                                                          

                                                                         Region Midtjylland 8800 Viborg
                                                                         - Blanketnummer: 21861

                                                                         Høringssvar til udvidelse af Nordic Wast

                                                                         Jeg har nu læst lokalplan 705 og kommuneplan tillæg 4 , Erhvervsområde ved Ølst 2 gange.

                                                                         Jeg har svært ved at forstå, at I overgivet kan overveje,  at udvide en forurenende erhvervsvirksomhed som Nordic Waste i det planlagte område.

                                                                         Jeg bor i et hus i Ølst tæt på virksomheden. Det har kommunen bestemt er bevaringsværdigt, hvilket betyder, at jeg ikke må ændre på husets ydre udseende. Når jeg læser rapporten kan jeg forstå, at området omkring Nordic Waste er et bevaringsværdige landskab med særligt landskabeligt interesse. Det betyder at I ved påtænkt udvidelse af området tilsidesætter landskabeligt interesser, et Grønt Danmarkskort og Å-beskyttelselinien. Endda med forurenet jord.

                                                                         Jeg oplever allerede flere gener ved at bo så tæt på virksomheden. Støj, lugt og støv gener.  En udvidelse af erhvervsområdet er ikke til at overskue. Foruden støj, støv og lugt får jeg yderligere lysgeren fra høje lysmaster , som specielt i den mørke tid vil genere mig.

                                                                         I dag kører der var 150 tunge lastbiler på Gl Århusvej om dagen. Det er mange og det lamer og er ikke klimavenlig .I skriver , at der ikke vil komme flere lastbiler på vejen, men det er svært at forstå. Hvordan skal det nye anlæg finansieres hvis det ikke må medføre øget aktivitet ? 

                                                                         Jeg kan ej heller forstå, at et rigt land som Danmark behøver at importere forurenet jord fra andre lande. Jeg ved godt at forurenet jord er en handelsvare , som har fri bevælighed i Europa . Men vi behøver absolut ikke mere i Ølst, og slet  ikke i et bevaringsværdigt landskab.

                                                                         Jeg kan på ingen måde bifalde jeres forslag om udvidelse af erhvervsområdet ved Nordic Waste.

                                                                         Inge Marga johansen

                                                                         Ølstvadbrovej 3

                                                                         8940 Randers SV

                                                                          Inge johansen 8940 Randers SV
                                                                          - Blanketnummer: 21575

                                                                          Nej tak

                                                                          Det ville da være skrækkeligt at bruge et fint naturområde til opbevaring af giftaffald

                                                                           René Klærke Runge Jessen 8920 Randers NV
                                                                           - Blanketnummer: 20148

                                                                           Høringssvar

                                                                           Se vedhæftede høringssvar

                                                                           "Afsender af høringssvar " 8940 Randers SV