Bygningsforbedringsudvalget

Randers Kommune har nedsat et bygningsforbedringsudvalg, der har til opgave at uddele midler til bevaringsværdige bygninger og byrum.

Bygningsforbedringsudvalget er nedsat efter byfornyelseslovens § 30. Udvalget har beslutningskompetence til at uddele midler til projekter, der omfatter istandsættelse af klimaskærmen på bevaringsværdige bygninger og indretning af byrum i landdistrikter.

Medlemmer af Bygningsforbedringsudvalget

  • Byrådsmedlem, Karen Lagoni, Erhvervs- & Planudvalget og Miljø- & Teknikudvalget – suppl. Christian Engelbrecht Pedersen, Miljø- og Teknikudvalget
  • Byrådsmedlem, Lars Søgaard, Landdistriktudvalget – suppl. Claus Berggren, Erhverv- og Planudvalget
  • Foreningen for By- og Land i Randers Kommune, Birgit Veje Søndergaard
  • Randers Lejerforening, Kim Kristensen
  • Kronjysk Landboforening, Anette Nørgaard Jensen

Udvalgets formand er Birgit Veje Søndergaard.

Sekretariatsfunktionen for Bygningsforbedringsudvalget varetages af Plan i Miljø- og Teknik.

Ved henvendelse kontakt plan@randers.dk

Udvalgets opgave

Udvalget kan kun yde støtte til udgifter i forhold til istandsættelse af bygningens klimaskærm og indretning af offentligt tilgængelige byrum, hvor der med byfornyelsesloven er nedrevet en bolig, i henhold til byfornyelseslovens kap. 4 og §§ 38 og 38b. Bygninger og byrum skal være beliggende i landdistrikterne (uden for Randers by).

Udvalget kan stille krav om oplysninger vedrørende projektet, ejendommen og ejeres økonomi, som er relevante for behandlingen af ansøgningen. Ud af den samlede udgiftsramme til istandsættelse af klimaskærm kan udvalget højst yde støtte med 50%.

Udvalget kan stille relevante betingelser af arkitektonisk, materialemæssig og udførelsesmæssig karakter for betingelserne for støtte samt krav om gennemførelse af bestemte arbejder. Udvalget skal i den forbindelse sikre, at istandsættelsesarbejderne udføres på en sådan måde, at de sikrer eller øger bygningens bevaringsværdi.

Se på denne side mere specifikt om ansøgningsprocedure.