Økonomiudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold og fastsætter regler for behandling af personalesager.

Formand: Torben Hansen

Næstformand: Claus Berggren

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for alle kommunens administrationsområder og fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Økonomiudvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen og for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Økonomiudvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og hjælper de stående udvalg med skaffe det nødvendige grundlag for deres planlægningsopgaver. Desuden fastsætter økonomiudvalget de generelle forskrifter for, hvordan planerne tilvejebringes. Økonomiudvalget sørger for at lave økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Økonomiudvalgets erklæring indhentes om alle sager, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagerne forelægges byrådet til beslutning.

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

 • internationale relationer
 • tværgående opgaver som ved byrådets beslutning henlægges under udvalgets område
 • borgerservice.

Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiudvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg, inden der bliver iværksat foranstaltninger, som har væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der er en administrativ organisationsplan og en IT-organisation, der tilgodeser, at kommunens ressourcer udnyttes bedst muligt, og at der kan være en effektiv kommunikation forvaltningerne imellem, således at alle har adgang til de oplysninger, der er behov for.

Økonomiudvalget er ansvarlig for, at der ydes sekretariatsbistand til tværgående råd og nævn.

Økonomiudvalget fastsætter regler om:

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • samordning af kommunens indkøb.

Økonomiudvalget fører tilsyn med:

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner.

Dagsordner og referater

Økonomiudvalgets forretningsorden